Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter. Ta reda på vilka rättigheter du har och hur du utövar dem.

Du har bland annat rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och under vissa förutsättningar få dina personuppgifter rättade.

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina uppgifter har du rätt att få tillgång till dessa uppgifter genom ett registerutdrag. Du har även rätt att få information om bland annat

  • vilka kategorier av uppgifter vi behandlar
  • vad vi använder personuppgifterna till
  • hur länge vi sparar uppgifterna
  • vilka vi har lämnat uppgifterna till
  • varifrån uppgifterna kommer.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar en personuppgift om dig om den är felaktig eller ofullständig. Du kan även komplettera med relevanta personuppgifter som saknas hos oss.

Du har även rätt att begära rättelse av uppgifter hos oss som är missvisande i fråga om din vilja eller förmåga att betala dina skulder. Det kan exempelvis vara så att uppgifter om en skuld kan få andra att tro att du inte ville betala eller inte kunde betala, fast det var helt andra orsaker som gjorde att skulden registrerades hos oss.

Du kan läsa mer om rättelse av missvisande uppgifter på webbplatsen:

Rättelse av uppgifter

Begära radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade, under vissa förutsättningar. Det gäller till exempel om uppgifterna inte längre behövs eller om vi behandlat uppgifterna på ett olagligt sätt.

Eftersom vi är en myndighet har vi mycket begränsade möjligheter att radera dina personuppgifter. Vi är skyldiga att behandla vissa personuppgifter i vår verksamhet. Vi är även skyldiga att spara till exempel beslut och uppgifter om dig enligt olika lagar och förordningar.

Invända mot vår behandling

Du kan i vissa fall invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Det gäller när vi behandlar dem i vår myndighetensutövning eller för att kunna utföra andra arbetsuppgifter av allmänt intresse. Om vi inte kan visa att det finns skäl att fortsätta behandla uppgifterna måste vi sluta med det.

Din rätt att invända är emellertid begränsad. Den gäller inte i de flesta av våra verksamheter, exempelvis

  • betalningsföreläggande
  • verkställighet
  • skuldsanering
  • konkurstillsyn.

Anledningen till att din rätt att invända är begränsad, är att det är viktigt att vi får behandla dina personuppgifter oberoende av din inställning till vår verksamhet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna utföra våra uppgifter på ett korrekt, rättssäkert och effektivt sätt.

Begära begränsning av vår behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar. Med begränsning menas att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa syften.

Du kan till exempel begära begränsning när du begär rättelse eller invänder mot en viss behandling. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden vi utreder om uppgifterna är korrekta eller prövar din invändning.

Din rätt att begära en begränsning skiljer sig från rätten att få dina personuppgifter raderade. En begränsning innebär inte att vi raderar uppgifterna, utan i stället att vi begränsar användningen av uppgifterna.

Flytt av dina personuppgifter (dataportabilitet)

Du har rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter i ett visst format så att du kan använda dem på annat håll. Ett exempel är att du vill föra över dem till en annan personuppgiftsansvarig.

En förutsättning är att du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar uppgifterna eller att vi behandlar uppgifterna för att uppfylla ett avtal med dig. Det gäller bara sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Din rätt att begära ut dina personuppgifter på detta sätt är mycket begränsad. Orsaken är att vi i de flesta fall behandlar uppgifterna med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Ta tillbaka ditt samtycke

Har du lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, kan du när som helst ta tillbaka samtycket. Det påverkar inte lagligheten av den behandling som vi redan har genomfört.

Om du tar tillbaka ditt samtycke får vi inte längre behandla dina personuppgifter. Det innebär inte alltid att vi kan radera dina uppgifter. Läs mer i avsnittet Begära radering.

Så här utövar du dina rättigheter

Du kan beställa ett registerutdrag genom att fylla i blanketten Begäran om information Dataskyddsförordningen (GDPR). Blanketten finns på webbplatsen:

Information om dig enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Hur du begär rättelse av dina uppgifter kan du läsa om på webbplatsen:

Rättelse av uppgifter

När det gäller övriga rättigheter kan du mejla vår kundservice.

För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter, till exempel de uppgifter du lämnar till oss när du skickar in en begäran om registerutdrag. I vissa fall kan vi behöva samla in ytterligare uppgifter om dig om det är nödvändigt för att vi ska veta att vi är i kontakt med rätt person.

Du har rätt att utöva dina rättigheter utan kostnad, men det finns vissa situationer då vi får ta ut en avgift för att täcka våra administrativa kostnader. Det får vi göra om du till exempel begär flera kopior av ett registerutdrag.

Du kan överklaga de beslut vi fattar i samband med att du begär att få utöva dina rättigheter. Du får information om hur du överklagar i beslutet.

Vill du veta mer eller lämna ett klagomål?

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller frågor om dina rättigheter? Då kan du kontakta vårt dataskyddsombud:

Dataskyddsombud

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Dina rättigheter

Du kan lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du upplever att dina personuppgifter blivit felaktigt hanterade.

Klaga på en felaktig behandling av dina personuppgifter