Personuppgifter om du har skulder vi ska utmäta

Om du har registrerade skulder hos oss som vi ska driva in, innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. Det gäller för både privatpersoner och juridiska personer.

När behandlar vi uppgifter?

Den som vill ha betalt eller få tillbaka sin egendom kan begära hjälp av oss. Har du registrerade skulder hos oss eller egendom som tillhör någon annan kan vi

 • utmäta din lön eller andra tillgångar
 • tvinga dig att flytta från din bostad (vräkning)
 • få dig att lämna tillbaka egendomen.

Personuppgifter om privatpersoner

Om du finns i våra register behandlar vi dina personuppgifter. Här är exempel på uppgifter som kan finnas i våra databaser om dig som är privatperson:

 • identitet
 • bostadsadress
 • familjeförhållanden.

Personuppgifter om juridiska personer

När det gäller juridiska personer behandlar vi följande personuppgifter:

 • identitet
 • adress
 • firmatecknare
 • andra företrädare
 • ekonomiska förhållanden
 • egendom som berörs i målen
 • näringsförbud.

Här kan personuppgifterna finnas

Dina personuppgifter kan finnas på flera ställen, exempelvis i

 • yrkanden
 • grunder
 • beslut
 • betalningar
 • redovisning
 • annat som inträffar i mål eller ärenden.

Vi behandlar även uppgifter om dig om

 • du förekommer i våra underrättelser av brottsmisstankar
 • det finns uppgifter om dig när det gäller vissa lagöverträdelser och domar i brottmål.

I dessa ärenden kan uppgifterna finnas

De uppgifter vi behandlar finns i vår databas för utsökning och indrivning och gäller

 • indrivning av statliga fordringar
 • avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
 • ansökan om och tillsyn av näringsförbud
 • kvarstad och betalningssäkring, vilket betyder att vi tar egendom som säkerhet för olika typer av skulder
 • handräckningar, till exempel vräkningar
 • tillsyn, kontroll, uppföljning samt planering av verksamheten.

Vi lämnar uppgifter till andra

Vi lämnar regelbundet uppgifter ur databasen till andra. Det gör vi exempelvis till Skatteverket och andra myndigheter som Försäkringskassan och länsstyrelserna, och till vissa kreditupplysningsföretag och inkassobyråer.