Personuppgifter och rekrytering

När du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter när du

 • söker jobb hos oss
 • anmäler företrädesrätt till återanställning
 • skickar en spontanansökan
 • prenumererar på jobb
 • lämnar referenser om någon som har sökt jobb hos oss.

Allmänt

Vi använder ett rekryteringsverktyg för jobbansökningar och jobbprenumerationer. Det är leverantören av rekryteringsverktyget som ansvarar för behandling av personuppgifter som behövs när du skapar ett konto. Kronofogden ansvarar för behandling av dina personuppgifter först när du har skickat in en ansökan via verktyget.

Vi samarbetar med Skatteverkets hr-avdelning vid rekryteringar. Det innebär att även Skatteverket behandlar dina personuppgifter i en rekrytering.

Tänk på att din ansökan blir en allmän handling när den kommer in till oss. Lämna därför inte uppgifter om dig själv eller andra som kan vara känsliga, till exempel ett läkarintyg eller ett utdrag från belastningsregistret.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vid rekrytering behandlar vi följande personuppgifter:

 • namn
 • personnummer
 • kön
 • kontaktuppgifter (adress, mejladress, telefonnummer)
 • uppgifter om tidigare anställningar och utbildningar
 • svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret.

Vi behandlar även övriga personuppgifter i din ansökan, ditt cv eller i övriga handlingar. Uppgifter om dig som kommer fram vid intervjun och i referenstagningen behandlar vi också. Det kan förekomma tester under rekryteringsprocessen, och då behandlar vi uppgifter om dig som kommer fram i testerna.

Säkerhetsklassad tjänst

Vissa tjänster hos oss är placerade i säkerhetsklass. Om du söker en sådan tjänst kan du behöva genomgå en säkerhetsprövning. Vid en säkerhetsprövning behandlar vi

 • uppgifter som du lämnar till oss
 • uppgifter som kommer fram vid en registerkontroll hos Säkerhetspolisen
 • övriga uppgifter som är av betydelse för prövningen.

Om du lämnar referenser

Vi behandlar vi dina personuppgifter i vårt digitala referensverktyg, om du lämnar referenser om någon som har sökt jobb hos oss. De uppgifter vi behandlar om dig är

 • förnamn
 • efternamn
 • telefonnummer
 • mejladress
 • IP-nummer
 • eventuella uppgifter om arbetsgivare och befattning.

Företrädesrätt vid återanställning

Om du skickar in en anmälan om företrädesrätt vid återanställning, behandlar vi i huvudsak samma personuppgifter som vid en jobbansökan. Vi behandlar även uppgifter om din tidigare anställning hos oss, exempelvis befattning och anställningstid.

Prenumerera på jobb

Vi behandlar din mejladress när du prenumererar på lediga jobb.

Ändamål med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ta emot jobbansökningar, göra ett urval, genomföra intervjuer, ta referenser och uppfylla krav på dokumentation. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att bedöma dina yrkeskvalifikationer, färdigheter och personliga egenskaper. Det gör vi för att kunna hitta den bästa tänkbara kandidaten.

Vi rekryterar enligt beslutade processer och rutiner samt de lagar och förordningar som styr tillsättningen av tjänster hos en statlig myndighet.

Om du prenumererar på våra lediga jobb hanterar vi din mejladress. Det gör vi för att kunna skicka ett mejl till dig när det finns ett ledigt jobb inom det eller de områden du har valt att prenumerera på.

Rättslig grund för behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse när du

 • skickar in en spontanansökan, jobbansökan eller en anmälan om företrädesrätt
 • du lämnar referenser om någon som har sökt jobb hos oss.

Att rekrytera personal är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som myndighet.

När vi fattar beslut om anställning, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning.

När vi ingår ett anställningsavtal med dig, behandlar vi dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden avtal.

Du lämnar ditt samtycke till att vi behandlar din mejladress, när du prenumererar på lediga jobb. Ditt samtycke är den rättsliga grunden för vår behandling. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke via en länk i prenumerationsmejlet.

Vem tar del av dina personuppgifter?

De som hanterar dina personuppgifter är medarbetare som jobbar med rekrytering på Skatteverket och Kronofogden, samt rekryterande chefer på Kronofogden.

Skatteverket anlitar i sin tur externa leverantörer i rekryteringsprocessen. Det innebär att även dessa leverantörer kan komma att hantera dina personuppgifter.

Det är leverantörer av:

 • rekryteringsverktyg
 • digitala referensverktyg
 • arbetspsykologiska testverktyg
 • rekryteringstjänster vid vissa typer av chefstjänster och specialisttjänster.

I samband med eventuella tester kan vissa av dina personuppgifter överföras till tredje land, det vill säga ett land utanför EU/EES.

Allmän handling

Din ansökan och övriga handlingar som du lämnar till oss i en rekrytering blir allmänna handlingar när de har kommit in till oss. Begär någon ut dina personuppgifter, kan vi lämna ut dem enligt offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar om det inte hindras av sekretess. Normalt gäller inte sekretess för uppgifter som finns i handlingar i en rekrytering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi är skyldiga att spara uppgifter som du lämnar till oss i en rekrytering. Vi sparar uppgifterna i 25 månader. Söker du andra jobb hos oss med liknande kravprofil inom tolv månader, kan vi återanvända uppgifterna som du lämnat till oss i en tidigare rekrytering.

Vi sparar uppgifter som du lämnar till oss vid en anmälan om företrädesrätt i 15 månader. Om din anmälan om företrädesrätt läggs in som en ansökan i en rekrytering, sparar vi dina uppgifter i 25 månader.

Uppgifter som du lämnar vid en spontanansökan sparar vi i sex månader.

Om du får en anställning hos oss för vi över dina uppgifter till våra personaladministrativa verksamhetssystem. Dina ansökningshandlingar sparar vi i personalakten.

Om du har skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg. Kontakta ansvarig rekryterare så får du hjälp med att hantera din ansökan. Du hittar namn och kontaktuppgifter i platsannonsen.

Mer om skyddade personuppgifter:

Om du har skyddade personuppgifter