Tillgänglighetsredogörelse

Vi arbetar för att kronofogden.se, Dela din kunskap, Auktionstorget, Nätauktionssajten och våra e-tjänster ska vara tillgängliga för alla våra besökare. Men vi är inte där riktigt ännu.

Kronofogden står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt av våra besökare ska kunna uppfatta, hantera och förstå innehållet på webbplatserna.

Övergripande och detaljerat

Vi beskriver både på en övergripande och mer detaljerad nivå hur kronofogden.se, Dela din kunskap, Auktionstorget, Nätauktionssajten och våra e-tjänster uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Redogörelsen beskriver även eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatserna kronofogden.se och Dela din kunskap och myndighetens e-tjänster offentliggjordes efter den 23 september 2018.

Auktionstorget och Nätauktionssajten offentliggjordes före den 23 september 2018.

Webbplatserna är delvis tillgängliga

De här webbplatserna är delvis förenliga med nivå AA enligt standarden för riktlinjerna i webbdirektivet.

kronofogden.se

 • Webbplatsen har delvis långa texter och djup struktur. WCAG-kriteriet 3.2.3, riktlinje 62.
 • Några få dokument, publicerade efter 23 september 2018, är inte tillgängliga, exempelvis kan titel, rubriker och alt-texter till bilder saknas. Dessutom är dokument är inte alltid uppmärkta med korrekt rubrikstruktur, flödar inte alltid om på mindre skärmar och saknar etiketter. Det gäller bland annat WCAG-kriterierna 1.1.1, 1.3.1, 1.4.10, 2.4.2 och 2.4.6. Vi arbetar med att tillgängliggöra dem.
 • Blanketter är inte alltid tillgängliga. Vi arbetar med att göra våra blanketter tillgängliga när de uppdateras. Flera av våra tjänster tillhandahåller vi även som tillgängliga e-tjänster, som besökaren kan använda i stället för blanketten.

Jobbannonser

Vi samarbetar med företaget Varbi om jobbannonser. När du söker jobb hos oss, visas annonsen på Varbis webbplats. Den är inte fullt ut tillgänglighetsanpassad.

Auktionstorget

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. WCAG-kriteriet 1.1.1.
  Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker. WCAG-kriteriet 3.2.4.
 • Webbplatsen har delvis långa texter och djup struktur. WCAG-kriteriet 3.2.3, riktlinje 62.
 • Vi är inte alltid konsekventa när vi använder ord och termer i texter, navigation och funktioner. Riktlinje 65.
 • Benämning av funktioner, format på datum och sifferformat är ibland inkonsekvent. WCAG-kriteriet 3.2.4, riktlinje 66.
 • Pdf-dokument och blanketter är inte tillgängliga, exempelvis kan titel, rubriker och alt-texter till bilder saknas. Dessutom är dokument är inte alltid uppmärkta med korrekt rubrikstruktur, flödar inte alltid om på mindre skärmar och saknar etiketter. Det gäller bland annat WCAG-kriterierna 1.1.1, 1.3.1, 1.4.10, 2.4.2 och 2.4.6.
 • Klickytor är inte alltid tillräckligt stora eller har inkonsekvent visuell design. Riktlinje 60.
 • Webbplatsen bygger på äldre teknik från 2011, därför lever den inte tekniskt fullt upp till standarden för riktlinjerna i webbdirektivet. Flera olika riktlinjer.

Dela din kunskap

Inga kända tillgänglighetsbrister.

E-tjänster

Följande innehåll är inte tillgängligt:

 • De interaktiva elementen är inte alltid placerade i en ordning som följer sekvenser och relationer inom innehållet. WCAG-kriteriet 2.4.3.
 • Mobila enheter: För dig som använder skärmläsare i mobilen kan det i vissa fall vara svårt att använda mobilmenyn. WCAG-kriteriet 2.4.3.
 • Textbeskrivning fattas i vissa fall när användarinmatningen faller utanför inmatningen eller de erforderliga formaten. WCAG-kriteriet 3.3.1.
 • Om radioknappar, som finns på sidan väljs, så fattas i vissa fall information om att sidan förändras om det tillkommer ett formulärfält. WCAG-kriteriet 3.2.2.
 • Efter en tids inaktivitet så visas ett meddelande om att användaren kommer att loggas ut inom en kort tid. Tiden räknas kontinuerligt ned. På en Android enhet läser skärmläsaren ”Varningsdialogruta” kontinuerligt i cirka en minut utan att läsa upp själva informationen som finns i dialogfönstret. Användare med skärmläsare kan ha svårt att förstå vad som menas med detta beteende. WCAG-kriteriet 2.2.6.

Hur åtgärdar vi bristerna?

Vi arbetar löpande med tillgänglighet i vår digitala utveckling genom

 • mer formaliserade rutiner och arbetssätt
 • kravställning för WCAG
 • checklistor och stöd som underlättar för dagligt arbete och utvecklingsinitiativ
 • kompetenshöjande insatser och utbildningar.

Genom mer formaliserade rutiner och arbetssätt ökar vi vår kundcentrerade utveckling med fokus på användarupplevelse och tillgänglighet. Vi involverar kunder i högre grad genom bland annat djupintervjuer inom ramen för vårt kundmöte. Målet är att nå en sammanhängande och tillgänglig upplevelse för alla våra kunder.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • För Auktionstorget och Nätauktioner arbetar vi med en långsiktig plan för att åtgärda ovan nämnda brister så att att vi kan svara upp mot lagkraven både tekniskt, pedagogiskt och språkligt.
 • Vi har ett antal publikationer som gemensamt går under beskrivningen handböcker. Handböckerna har i första hand upprättats som internt stöd för våra medarbetare, men publiceras även externt då andra jurister, domstolar och övriga delar av rättsväsendet efterfrågar materialet. På sikt ska vi ta fram en plan för att modernisera handböckerna så att de är tillgängliga i mer ändamålsenliga format än pdf-dokument.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • De filmer som finns på vår Youtubekanal och som publicerats före den 23 september 2020 saknar syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som har publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.
 • Undertexter saknas på vissa filmer publicerade före den 23 september 2020.
 • På webbplatsen finns pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt.
 • För Auktionstorget och Nätauktioner – alla resterande exempel. Vi arbetar med en långsiktig plan för att åtgärda bristerna så att att vi kan svara upp mot lagkraven både tekniskt, pedagogiskt och språkligt.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från kronofogden.se i något annat format, till exempel stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift, kan du mejla webbredaktionen eller ringa till kundservice.

Rapportera brister om tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla eller ring till oss.

Mejlformulär: Ställ din fråga

DIGG har ansvar för tillsynen

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du mejla och påtala det. Du kan även anmäla bristande tillgänglighet.

Skicka brev till DIGG:
Myndigheten för digital förvaltning
Box 14
851 02 Sundsvall

Mer information om tillgänglighet

Om du vill veta mer om tillgänglighet kan du läsa vad som gäller på offentliga webbplatser och digitala plattformar på DIGG:s webbplats.

Digital tillgänglighet

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-03-03.