Vilka villkor finns för att få lönegaranti vid konkurs?

Du kan få lönegarantiersättning för

  • lön som du tjänat in tidigast tre månader innan konkursansökan lämnades till tingsrätten
  • högst fyra prisbasbelopp
  • uppsägningslön
  • semesterersättning för innestående och föregående semesterår
  • i högst åtta månader
  • egen kostnad för att ansöka om arbetsgivarens konkurs, utöver de fyra prisbasbeloppen.

Läs om prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Prisbasbelopp