Beslut om betalningsföreläggande

Tjänsten ger dig som ingivare möjlighet att på digital väg ansöka om betalningsföreläggande för att fastställa ett krav.

För att påbörja ett nytt mål skickar du in en ansökan om betalningsföreläggande till oss.

Du får en bekräftelse via fil när vi har mottagit din ansökan. Om ansökan saknar väsentlig information kommer du att få ett brev med begäran om komplettering.

När ska du använda tjänsten?

Du ska använda ansökan om betalningsföreläggande när skulden:

 • gäller pengar
 • har förfallit till betalning
 • är förlikningsbar, det vill säga du ska själv kunna påverka skulden genom förhandling.

Du får ett meddelande via fil när vi fattat beslut om utslag. Referens till utslaget ser du i filen.

Så här gör du

Det är viktigt att du tydligt, på ett begripligt och vårdat språk, beskriver grunden till kravet så att den som ska betala (svaranden) förstår. Att kravet är tydligt är även viktigt för att vi ska kunna avgöra om det finns några hinder mot att ta upp din ansökan.

Generella krav

Har du tagit över kravet ska du skriva namnet på den ursprungliga fordringsägaren. Du kan exempelvis skriva:

”Ursprunglig fordringsägare är X”.

Du ska inte ange instruktioner för inbetalning eller annan information
till den som ska betala, som inte är grund för fordringsförhållandet.

Skriv förfallodag, finns flera förfallodagar ska du ange dessa om de inte framgår på annat sätt i din ansökan.

Undvik förkortningar som är svårbegripliga och inte allmänt kända, särskilt vid beskrivning av varan eller tjänsten. Vedertagna förkortningar som exempelvis nr, d.v.s., tfn och ca kan användas.

Obetald faktura (fakturakrediter)

Skriv vad ditt krav handlar om. Du kan exempelvis använda en samlande beskrivning:

 • "Kravet gäller köp av konfektionsvaror".
 • "Kravet gäller varor från butik X."
 • "Kravet gäller varor från hemsida X”.

Om ditt krav handlar om ett fåtal olika tjänster kan du exempelvis skriva

 • "Kravet gäller renhållningstjänster och va-avgifter."

Det är bra om du kan ange

 • fakturanummer
 • datum när fakturan skickades eller
 • datum för när varan eller tjänsten köptes.

Skriv inte

Skriv inte flera olika alternativa beskrivningar av kravet, exempelvis

 • "Kravet gäller paraplyer och/eller regnkappor”.

Det blir då oklart vad kravet gäller.

Obetalda krediter (konsumentkrediter)

Skriv vilken sorts konsumentkredit som din ansökan gäller, genom att exempelvis skriva

 • kontokredit
 • lån
 • avbetalningsköp.

Är krediten inte uppsagd eller om avtalstiden inte har löpt ut, det vill säga krediten har inte förfallit i sin helhet, ska du skriva period för inköp eller obetalda avier.

Om krediten är uppsagd eller har förfallit i sin helhet ska detta anges. Du behöver inte ange period för inköp eller obetalda avier.

Skriv tydligt vad som är ett konto- eller kreditnummer eller ett faktura- eller avinummer.

Ovan gäller även när den som ska betala är näringsidkare.

Krav som förfaller löpande

Om kravet förfaller löpande, exempelvis månadsvis eller kvartalsvis, ska du skriva den period kravet gäller, exempelvis ”november 2021”.

Om du inte kan ange perioden, skriv

 • fakturanummer
 • datum när fakturan skickades och
 • förfallodag.

Nedsättning/återkallelse

Om du helt eller delvis får betalt under tiden vi behandlar din ansökan är det viktigt att du meddelar oss. Det gör du genom att skicka en nedsättning eller återkallelse, helst via fil.

Manuell ansökan

Du kan också ansöka om betalningsföreläggande manuellt.

Kom igång

I vår guide Kom igång med digitala filtjänster finns information om förutsättningarna för att använda våra digitala filtjänster och de steg som krävs för att komma igång.

Kom igång med digitala filtjänster

Dokument för tjänsten beslut om betalningsföreläggande

Här publicerar vi löpande information som beskriver vår elektroniska tjänst beslut om betalningsföreläggande. I dokumenten finns information om

 • att hantera transaktioner mellan dig och oss
 • vilken typ av data som överförs
 • de tekniska egenskaperna för filformat och överföring.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om tjänsten. Skicka ett mejl med dina frågor via vårt mejlformulär. Skriv "Ingivarfrågor" i rubrikraden.

Kontakt för ingivare.

Vanliga frågor

Hur går det till att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande elektroniskt?

För att kunna använda våra elektroniska tjänster krävs det att du har ett certifikat som bevisar vem du är, att du är registrerad som ombud hos oss och att du har ett tillstånd av oss.

När du skickar en fil med ansökningar får du en kvittensfil i retur. Den visar om filen blivit godkänd eller inte. Kvittensfilen är en fil i löpande text som kan läsas in i Excel om du saknar möjlighet att läsa in filen i eget program.

Därefter får du en fil med ansökningsbekräftelse. I den finns ditt referensnummer, vårt diarienummer och vilken enhet hos oss som hanterar målet.

Mera om hur du går tillväga finns att läsa i dokumentet "Funktionell beskrivning beslut om betalningsföreläggande".

Vilka är det vanligaste anledningarna till att ansökan om betalningsföreläggande måste kompletteras?

 • Otydlig beskrivning av vad skulden gäller (till exempel "sjukvårdsavgifter", "hyra lägenhet", "elleveranser för anläggningen 123456", "löpande skuldebrev nr 123456").
 • Fakturanummer eller annat som kan identifiera den specifika fordran till exempel avtalsdatum eller dag då fordran uppkom saknas.
 • Förfallodatum för varje fordran framgår inte. Observera att kravet måste vara förfallet till betalning innan ansökan skickas in.
 • Om räntan är högre än referensräntan + 8 procent måste den vara avtalad. Detta ska anges i grunden för ansökan.
 • Gäller räntan flera fakturanummer ska upplupen ränta till och med ansökningsdagen vara uträknad i ansökan.
 • Har inkassokrav skickats ska datum för varje krav framgå samt vilken fordran respektive inkassokrav hör till.
 • Om fler krav förfallit ska sammanföring ske enligt inkassolagen.
 • Om inkassokravets huvudfordran inte finns med i ansökan (redan är betald) ska kravdatum, ursprungsfordran, när kapitalet betalades, fakturanummer samt förfallodag framgå av ansökan.
 • Om betalningskravet är övertaget från ursprungsborgenären ska det framgå i ansökan vem borgenären var.

Hur anger jag enbart en fordran på kostnader, inte på kapital, i min elektroniska ansökan?

Då kan du ange inkassokostnaden som ett kapital. I grunden för ansökan ska följande framgå:

 • kravdatum
 • ursprungsfordran
 • när kapitalet betalades
 • fakturanummer
 • förfallodag.

Hur tar jag upp kostnader som uppstår i samband med frånkoppling enligt ellagen i ansökan om betalningsföreläggande?

Dessa kostnader kan du ta upp i ett eget delkrav:

 • kostnad för uppmaning till konsument
 • kostnad för underrättelse till konsument
 • kostnad för meddelande till socialnämnden
 • kostnad för avstängning, dock inte framtida.

Exempel på grund för kapital i delkrav:

Kostnader enligt ellagen 1997:857

 • 150 kronor – uppmaning att vidta rättelse
 • 295 kronor – underrättelse om att överföring kan avbrytas samt meddelande till socialnämnden
 • 850 kronor – ersättning för delgivning

Om du har flera krav med samma grund ska du i varje krav tydligt ange i vilka fakturor kostnaden har sitt ursprung.

Hur ansöker jag om betalningsföreläggande på fil när endast kvarstående ränta finns?

I grunden för en obetald ränta ska du ange

 • ursprungligt kapitalbelopp
 • räntesats
 • vad kapitalfordran avsåg
 • förfallodag
 • när kapitalet betalades.

Filexempel – Ansökan om betalningsföreläggande kvarstående ränta på fil Pdf, 178 kB.

Måste jag ange namn på en person i posten "ombud" och i fältet "handläggare" när jag ansöker om betalningsföreläggande elektroniskt?

Nej, det går bra att skriva "Kundtjänst" eller liknande.

Kan jag få meddelande om utslag elektroniskt?

Ja, vi kan skicka meddelande om utslag elektroniskt.

När kan jag räkna med att transaktionsfilen med utslag är tillgänglig?

Körningen startar ca klockan 20.00 på vardagar och kan ta olika lång tid beroende på belastning.

Du kan utgå från att filen är tillgänglig på morgonen efter körningen.

I transaktionen utslag saknas uppgift om kapital och kostnad när valutan inte är SEK. Vad gör jag?

Utslag i mål i en annan valuta än SEK redovisar inte kapital och kostnad i den elektroniska transaktionen.

I det pappersbaserade utslaget redovisas uppgifterna även för mål i utländsk valuta.