Beräkna skuldräntan

Här kan du göra en beräkning av räntan som tar hänsyn till ändringar i referensräntan.

Tjänsten hjälper dig att beräkna räntan, utifrån dina uppgifter. Du ansvarar själv för att formuläret är korrekt ifyllt.

Riksbankens referensränta

Riksbanken ändrar referensräntan två gånger per år, 1 januari och 1 juli.

Riksbankens referensränta

Innan den 1 juli 2002 använde Riksbanken diskontot för att beräkna räntan. Ränteberäkningen tar därför hänsyn till både diskontot och referensräntan om du har en äldre skuld.

För att beräkningen ska fungera är det viktigt att du fyller i belopp i hela kronor och inte tar med eventuella ören.

Hjälp med att fylla i formuläret

Ingår hela år i fälten görs beräkningen på exakt det antal dagar året har. Ett normalår har 365 dagar, ett skottår 366 dagar. Ingår hela månader görs beräkningen på det antal dagar respektive månad har.

Grundläggande uppgifter

Observera att du måste fylla i alla uppgifter.

Belopp i hela kronor

Skriv hela det belopp som räntan ska beräknas på, exempelvis 111 111 kronor. Avrunda nedåt, utan decimaler.

Ränta med upp till två decimaler

Skriv räntan antingen som ett heltal eller med högst två decimaler, åtskilda med kommatecken. Exempelvis 8 eller 8,25.

Skriv 0 och kryssa i ”Hänsyn ska tas till referensränteändringar" om du vill att räntan ska vara lika med Riksbankens referensränta. Läs mer om referensräntan nedan.

Vilken ränteberäkning vill du göra?

Du måste kryssa i minst ett av alternativen: Vanlig ränta eller ränta på ränta.

Vanlig ränta

Beräkningen görs på den ränta du har fyllt i, utan att räntan räknas samman under perioden.

Ränta på ränta

Beräkningen görs på den ränta du har fyllt i, och den räknas samman under perioden. Räntan läggs till skulden vid varje årsskifte.

Hänsyn ska tas till ändringar av referensräntan

Om beräkningen ska ta hänsyn till Riksbankens referensränta kryssar du i rutan för det.

Riksbankens referensränta

Ränta enligt 6 § räntelagen är Riksbankens referensränta med ett tillägg på 8 procentenheter.

Detta alternativ ska du kombinera med att välja ett av följande alternativ:

  • vanlig ränta
  • ränta på ränta.

I ränteberäkningen summeras då den ränta du fyllt i ovan och Riksbankens referensränta. Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per år, varje hel- och halvår. Du behöver inte själv hålla reda på när referensräntan har ändrats, det görs automatiskt.

Från och med

Skriv den första dagen som räntan ska beräknas från. Skriv år, månad och dag, det vill säga ÅÅÅÅMMDD.

Till och med

Skriv den sista dagen som räntan ska beräknas till. Skriv år, månad och dag, det vill säga ÅÅÅÅMMDD.

Endast siffror
Endast siffror


Den ränta du fyllt i ovan summeras då med Riksbankens referensränta.
Observera! Har du en skuld som uppkom innan den 1 juli 2002 tar ränteberäknaren hänsyn till både diskontot och referensräntan.

åååå-mm-dd
åååå-mm-dd