Samarbete med andra myndigheter och internationellt

Vi har ett brett uppdrag. För att lyckas krävs ofta att vi samverkar med andra myndigheter och organisationer. Dessutom stödjer vi myndigheter och organisationer i andra länder med kunskap och personal i utvecklingsarbeten, så kallat tjänsteexport.

Att samverka med andra myndigheter och organisationer är viktigt – både när vi ser till att den som ska ha betalt får det och när vi sprider kunskap för att motverka överskuldsättning.

Vi samverkar med andra i flera projekt, bland annat med Polisen, Konsumentverket och Finansinspektionen.

När vi samarbetar internationellt är det ofta genom biståndsorganisationer, till exempel Sida eller EU.

Våra samarbeten

Organiserad brottslighet

Vi och flera andra myndigheter samverkar för att bekämpa den organiserade brottsligheten i Sverige.

Målet är att komma åt brottsvinsterna

Fokus för bekämpningen av den organiserade brottligheten är att komma åt brottsvinsterna. Vinsten är många gånger ett ”investeringskapital” som används för att begå nya brott.

Vår roll

Vi har ingen direkt brottsbekämpande uppgift i samarbetet, men är en viktig länk i kedjan av åtgärderna. Vi driver in de obetalda fordringar som finns, vilket innebär att om den kriminella har en oreglerad skuld kan vi agera och utmäta hens pengar och egendom.

Vi har jour alla dagar

För att underlätta för de samverkande myndigheterna arbetar vi med jour alla dagar dygnet runt. Syftet är att omedelbart kunna säkerställa tillgångar som någon myndigheten hittar hos den misstänkta eller hos personer som har samröre med organiserad brottslighet.

Är du intresserad av effekterna av vårt arbete, hittar du mer information på vår webbplats.

Statistik om organiserad brottslighet

Myndigheter som samverkar

Vi bekämpar den organiserade brottsligheten tillsammans med vårt nätverk, bestående av bland andra Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket, Säkerhetspolisen och Försäkringskassan.

Missbruk och brott i välfärdssystemen

I samarbetet Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndigheter, MUR, deltar vi och flera andra myndigheter för att motverka missbruk och brott i välfärdssystemen.

Många myndigheter deltar

Syftet med MUR är att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat, långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund.

De myndigheter som är med i samarbetet är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Bolagsverket
 • Brottsförebyggande rådet
 • Centrala studiestödsnämnden
 • Delegationen mot arbetslivskriminalitet
 • Domstolsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kriminalvården
 • Kronofogden
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Skatteverket
 • Skolinspektionen
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens servicecenter
 • Tillväxtverket
 • Utredningen för införandet av Utbetalningsmyndigheten
 • Åklagarmyndigheten.

Försäkringskassan initierade samarbetet, som kompletterar det myndighetsgemensamma arbetet mot brott.

Läs mer om Initiativet MUR på Försäkringskassans webbplats.

Initiativet MUR

RUBICON och missbruk av lönegaranti

RUBICON

RUBICON (Rutiner brottsutredningar i konkurs) är en plattform för samverkan vid bekämpningen av konkursrelaterad brottslighet. De myndigheter som samverkar är

 • Ekobrottsmyndigheten (EBM)
 • Skatteverket
 • Rekonstruktörs- och konkursförvaltarkollegiet (REKON)
 • Ackordscentralen
 • Kronofogden
 • Bolagsverket.

Samverkan är särskilt inriktad mot följande områden:

 • signalfångst och omvärldsbevakning
 • rutiner för hantering av anmälda frågor
 • intern och extern information
 • samverkan i säkerhetsfrågor.

Tyngdpunkten ligger på det operativa arbetet på regional nivå, där
misstänkt brottslighet utreds.

Vi har en samordnande roll på den centrala nivån och ansvarar för att det minst två gånger per år hålls möten. En särskilt viktig uppgift är att lägga fast de yttre ramarna för det operativa RUBICON-arbetet.

Årsrapport, RUBICON 2022 Pdf, 149 kB.

Nya metoder förhindrar välfärdsbrott

Under 2020 förstärkte och utvecklade vi arbetet för att förhindra välfärdsbrott. Genom nya metoder motverkade vi till exempel fusk och bedrägerier med den statliga lönegarantin, både i konkurser och i företagsrekonstruktioner..

I nära samverkan med andra myndigheter förhindrade vi felaktiga utbetalningar på minst 5,3 miljoner kronor. Vi bidrog också till att Länsstyrelsen i Stockholm kunde göra återkrav på cirka 16,1 miljoner kronor.

I samverkan med Skatteverket, länsstyrelserna och Tillväxtverket polisanmäler Kronofogden även misstänkta brott.

2021 dömdes exempelvis ett 40-tal personer av tingsrätten för delaktighet i ett omfattande bedrägeri mot lönegarantin. Ekobrottsmyndighetens utredning byggde bland annat på uppgifter från Kronofogdens polisanmälan.

Unga och privatekonomi

Kunskap är en förutsättning för att kunna fatta kloka beslut. Många unga går i dag ut i vuxenlivet med alltför dåliga kunskaper om privatekonomi. Det vill vi ändra på.

Material för ungdomar

Vi har flera olika undervisningsmaterial:

 • Koll på cashen – ger gymnasieelever kunskap om privatekonomi och konsumenträtt. Koll på cashen är ett samarbete mellan oss, Finansinspektionen och Konsumentverket. Materialet har även tagits fram tillsammans med elever och lärare.
 • Upptäck välfärden – utgår från elevernas vardag och hjälper dem att själva upptäcka det svenska välfärdssystemet.

Gilla din ekonomi

För att stärka konsumenternas ställning samarbetar vi med ett antal olika aktörer inom projektet ”Trygga din ekonomiska framtid”.

Vad vi gör

Under varumärket Gilla din ekonomi arrangerar nätverket utbildningar i privatekonomi till bland annat Svenska kyrkan, seniorer från några av Sveriges största seniorförbund, samhälls- och hälsokommunikatörer och Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS).

Vilka ingår?

Det är Finansinspektionen som leder nätverket som har över 100 medlemmar, bland andra Centrala studiestödsnämnden, Folkhälsomyndigheten, Konsumentverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Relaterad information

Gilla din ekonomi

Konsumentverkets vägledning

Konsumentverkets vägledning är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Dit kan man vända sig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart. Konsumentverkets vägledning är även vägen in till ECC Sverige, som ger hjälp och råd om konsumenters rättigheter vid handel EU, Island, Norge och Storbritannien. Vägledningen sker via telefon, e-post eller chatt.

I Konsumentverkets väglednings råd ingår vi tillsammans med flera andra myndigheter och konsumentbyråer.

Barns rättigheter

Vi arbetar med barnfrågor på två sätt. Dels med att säkerställa att barns rättigheter blir tillgodosedda i vårt dagliga arbete, dels genom att motverka att barn får egna skulder.

För att säkerställa barns rättigheter och ett gott bemötande av barn gör vi bland annat följande:

 • Vi beaktar barnets bästa innan vi fattar beslut i ärenden.
 • Vi planerar våra besök i familjebostad så att barn berörs så lite som möjligt.
 • Vi gör en orosanmälan om vi möter barn som far illa.
 • Vi har bestämt att barn inte får vara tolk för vuxna.

Innan ett krav mot ett barn kan fastställas måste ärendet granskas av en jurist. Det leder till att färre och färre barn har skulder registrerade hos Kronofogden.

E-samverkan

eSam är en självständig och medlemsdriven samverkan mellan flera olika myndigheter. Samverkan tog vid efter e-delegationen, som arbetade på regeringens uppdrag.

Syftet med eSam är en enkel, öppen och effektiv e-förvaltning där medborgaren står i centrum.

Medlemmar i eSam

Förutom vi är följande myndigheter medlemmar i eSam:

Arbetsförmedlingen, Boverket, Bolagsverket, Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Domstolsverket, ehälsomyndigheten, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Lantmäteriet, Migrationsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Polisen, Riksarkivet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Tillväxtverket, Trafikverket, Transportstyrelsen och Tullverket.

EU:s konkurs- och insolvensregister

EU:s konkurs- och insolvensregister är en tjänst på Europeisk e-juridikportal som innehåller uppgifter om skuldsaneringar, konkurser och företagsrekonstruktioner (insolvensförfaranden). Allmänheten kan söka uppgifter i de nationella registren efter privatpersoner (fysiska personer) och juridiska personer i EU som kommit på obestånd, det vill säga är insolventa.

Vi ansvarar för registret för skuldsaneringar, medan Bolagsverket ansvarar för register för konkurser och företagsrekonstruktioner.

Den information som finns i EU:s konkurs- och insolvensregister rör skuldsaneringar som inleddes efter den 1 juni 2019. Uppgifterna är sökbara i fem år. Detsamma gäller för konkurser och företagsrekonstruktioner.

Alla länder i EU har ännu inte anslutit sig fullständigt till Europeisk e-juridikportal.

Register över insolvensförfaranden

Internationellt samarbete

Vi stödjer myndigheter och organisationer i andra länder med kunskap och personal i utvecklingsarbeten, så kallat tjänsteexport.

Hur går det till?

Ett enskilt land eller en biståndsorganisation, till exempel Sida eller EU, kan komma med en förfrågan till oss. Vi bidrar med kunskap och personal i arbetet.

Alla uppdrag finansieras fullt ut av landet eller organisationen som ställer frågan.

Genomförda projekt

 • Georgien: Ett Sida-uppdrag med fokus på att stödja vår georgiska motsvarighet National Bureau of Enforcement, NBE. Uppdraget pågick från december 2009 till slutet av 2015.
 • Georgien: Twinninguppdrag finansierat av EU tillsammans med holländska och franska kollegor med fokus på att lämna förslag på ny lagstiftning för indrivning. Uppdraget pågick från september 2011 till oktober 2014.
 • Turkiet: Ett projekt lett av Spanien till stöd för det turkiska justitieministeriet med syfte att bland annat föreslå en organisation och strategisk plan för central styrning av indrivningen vid landets domstolar. Uppdraget pågick från oktober 2013 till februari 2014.

Vårt internationella arbete samordnas från huvudkontoret i Sundbyberg.

Det här är ett Twinninguppdrag

Twinning är ett av EU:s biståndsinstrument. Det ska stödja institutionsutveckling i kandidatländer, potentiella kandidatländer och grannländer till EU, och stärka relationer mellan myndigheter i medlemsländer och mottagarlandet.

Slutrapporter