Logotyp

Logotypen är vårt främsta kännetecken. Den tydliggör att Kronofogden står bakom den information eller verksamhet som möter omvärlden. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för logotypen bibehåller vi ett professionellt uttryck som förstärker bilden av Kronofogden.

Kronofogdens logotype
Horisontell logotyp. Används i första hand.
Kronofogdens logotype
Vertikal logotyp. Används där den horisontella logotypen inte blir tillräckligt tydlig, till exempel på kvadratiska ytor.

Ordmärke och symbol

Logotypen består av två element: ordmärket Kronofogden och den mossgröna symbolen.

Alla varianter som visas här finns att ladda ner. Inga andra versioner av logotypen får användas. Det är inte heller tillåtet att skapa egna varianter av logotypen.

Logotypen eller symbolen får aldrig användas i löpande text. Symbolen används aldrig ensam, utom på små ytor där logotypen inte får plats. Symbolen får heller inte användas för att skapa mönster eller annan dekor.

Logotypen får användas fritt av media på redaktionella utrymmen, men däremot får den inte användas i reklam eller marknadsföringssyfte.

Storlekar på logotypen

I trycksaker har logotypen vissa fasta storlekar beroende på format. Se listan nedan.

Logotypens storlekar på olika format (horisontell logotyp).

Format

Storlek på logotyp

A6:

45 mm

A5:

50 mm

A4:

60 mm

A3:

85 mm

148 × 148 mm:

50 mm

210 × 210 mm:

60 mm

Tabloid:

65 mm

50 × 70 cm:

150 mm

70 × 100 cm:

210 mm

Internationell logotyp

Vår logotyp förekommer inte i någon engelsk översättning. I internationella sammanhang använder vi istället en variant som innehåller översättningen ”Swedish Enforcement Authority” som ett tillägg. Den engelska texten är specialanpassad och får inte skapas i egna varianter.

I trycksaker har logotypen vissa fasta storlekar beroende på format. Se listan nedan.

Horisontell internationell logotyp.
Horisontell internationell logotyp Används i första hand.
Vertikal internationell logotyp
Vertikal internationell logotyp. Används där den horisontella logotypen inte blir tillräckligt tydlig, till exempel på kvadratiska ytor.

Logotypens frizoner

Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Frizonen är ett minimum – ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den.

Horisontell logotyp

Frizoner för horisontell logotyp
Logotypens symbol används för att beräkna frizonerna: Symbolens höjd på sidorna och symbolens halva höjd över och under logotypen. Observera att vi inte tar hänsyn till de delar av bokstäverna ”g” i ordet Kronofogden respektive ”y” i Authority som hänger under textens baslinje.

Vertikal logotyp

Frizoner för vertikal internationell logotyp
Logotypens symbol används för att beräkna frizonerna: 1/3 av symbolens höjd över och under och 2/3 av symbolens höjd på sidorna. Observera att vi inte tar hänsyn till den del av bokstaven ”y” i ordet Authority som hänger under textens baslinje.

Färgvarianter

Beroende mot vilken bakgrund logotypen placeras används olika varianter av logotypen. Huvudprincipen är att logotypen ska bli så tydlig som möjligt.

Logotyp på olika bakgrunder
Färglogotyp används på vit bakgrund. Vit logotyp används på mörka färger eller bilder. Svart logotyp används på ljusa färger eller bilder.

Andra tekniker

Vid speciella tillfällen i till exempel inredning eller på exklusiva produkter kan vi producera logotypen med hjälp av andra tekniker än tryckt färg.


Lackning

Lackad logotyp
Logotypen kan matt- eller blanklackeras för att skapa ett exklusivare intryck. Lacken kan vara färglös. Om färg används till lacken ska riktlinjerna för färgsättning följas.

Prägling

Präglad logotyp
Logotypen framträder som relief i det underliggande materialet. Denna metoden kan i trycksaker kombineras med tryckfärg eller lack. Om färg används ska riktlinjerna för färgsättning följas.

Frostning

Frostad logotyp
Denna teknik kan användas på transparenta material. Logotypen framträder då genom skillnader i opacitet (genomskinlighet), likt frost på en fönsterruta.

Logotypens placering

Logotypen är viktig för vår igenkänning och för att det ska vara tydligt för mottagaren varifrån informationen kommer. Därför ska logotypen vara väl synlig.

Placeringen varierar beroende på enhet för att få bästa möjliga synlighet.

Huvudregel för framsida

Framsidor med logotype
Logotypen kan placeras i alla hörn beroende på enhet, alternativt vara centrerad upptill eller nertill.

Webbsidor

På webbsidor placeras logotypen i överkant, men vi kan även ha ytterligare en logotyp längst ner på sidan om det behövs.

Broschyrer

På broschyrer placeras logotypen centrerad i nederkant.

Mässmaterial

På mässmaterial, som till exempel roll-ups, ska logotypen alltid placeras centrerat i överkant för att vara väl synlig över mässbesökarnas huvuden.

Annonser

På annonser i tryckta media placerar vi logotypen nere till höger.

Huvudregel för baksida

Logotyp på baksida
På baksidor av till exempel broschyrer placeras logotypen centrerad i nederkant.

Avslut/endboard

Centrerad logotyp.
I avslutningen till exempelvis filmer och presentationer kan vi centrera logotypen.

Logotyp med adressrad

När vi har en adressrad placeras den i första hand centrerat under logotypen.

Om logotypen ligger vänsterställd, som till exempel på kuvert, linjeras texten antingen med symbolens centrum eller med symbolens vänsterkant.

Kronofogdens logotyp tillsammans med andra logotyper
Adressraden placeras i första hand centrerat under logotypen.
Logotyp med adressrad
Exempel på vänsterställd textrad.
Logotyp med adressrad
Alternativ placering för till exempel annonser.

Vid samarbeten

När Kronofogden samarbetar med andra varu­märken är det viktigt att vi är tydliga med hur vi använder vår logotyp. Utgångspunkten är att vi ska underlätta för mottagaren. Alla logotyper ska därför särskiljas och ges möjlighet att synas ordentligt.

Samarbete med Krono­fogden som huvudaktör

När Kronofogden är huvudavsändare är vår logotyp överordnad. Samarbetspartnernas logotyper får en något mer underordnad placering.

Kronofogdens logotyp tillsammans med andra logotyper
När Kronofogden är huvudaktör bör vår logotyp vara något större än övriga logotyper.

Samarbete mellan flera jämbördiga aktörer

När Kronofogden är en av flera jämbördiga aktörer ska logo­typerna om möjligt (beroende på deras respektive proportioner) placeras i bokstavsordning. Alla logotyper har då likvärdig storlek.

Kronofogdens logotyp tillsammans med andra logotyper
När Kronofogden ingår i ett samarbete där alla är jämbördiga avsändare ska logotypen ha samma storlek som övriga logotyper. Se till att friutrymmet är tillräckligt.