Eviction

We can help you establish that a tenant is to be evicted.

Unpaid rent most common

The most common reason for a tenant’s eviction is unpaid rent. Other reasons include disturbing the neighbours, subletting the flat without the landlord’s approval, or conducting criminal activities in the flat.

How do you apply?

Use the E-service (in Swedish) or form Application for Enforcement.

Enforcement for eviction

Make sure you fill in all the personal data. The claim and the grounds for the claim have to be stated clearly enough that the tenant can understand what the claim is for. For example: “The tenancy right is forfeited due to unpaid rent for the period 1 December 2017 – 29 February 2018, with a payment deadline on XX.”

If the application concerns a person or a family you have to include proof that the social welfare committee has been contacted. If you have informed the tenant about the possibility of recovering the tenancy right despite not having paid the rent on time, you have to include proof of this as well.

When you apply for eviction you have to state whether you want our help in executing the eviction. If you don’t want the eviction to take place straight away you can always use the verdict at a later date, and apply for execution then.

How much does it cost?

 • Applying for eviction costs SEK 300.
 • You can also include costs for your own or your representative’s work, usually SEK 420.
 • You pay SEK 600 for us to execute the eviction. You can request compensation for these costs in your application.

What happens after you’ve submitted the application?

If the reason for the eviction is unpaid rent, we check that the tenant has been informed of the possibility of recovering the tenancy right despite not having paid the rent on time. If you have not attached proof that you have provided this information, we will inform the tenant.

We will send a letter about the claim to the tenant in which there is an acknowledgment of service (receipt) that the tenant has to sign and return to us. Once the acknowledgement is signed the tenant has a certain period of time in which to act – the letter will specify how long this period is.

The tenant can act in any of the following ways:

 1. Pay you, if your application also includes a demand for payment. If the tenant pays the whole debt you have to withdraw your application promptly, in writing. If the tenant pays part of the debt you have to inform us of this as well.
 2. Write to us and contest your claim. We will inform you of this and then you have to decide whether you want a court to take over the processing of your claim. If you don’t, we will dismiss the matter.
 3. Not respond within the specified period after having signed the acknowledgement. In that case we will issue a verdict that the tenant has to move out.

What’s the next step?

Once you have a verdict for eviction we can execute it. For this we will charge a fee of SEK 600. We always try to charge the fee to the tenant, but if that isn’t possible you will receive an invoice. You may also have to pay additional costs, such as for transport. If you don’t want us to execute the verdict you have to state this in your application.

Sammanfattning på svenska

Vräkning/avhysning

Vi kan hjälpa dig att få fastställt att en hyresgäst ska vräkas, eller avhysas som vi också kallar det.

Orsaker till att du kan få en hyresgäst vräkt

Den vanligaste anledningen till att hyresgästen blir vräkt är att hen

 • inte betalar hyran,
 • stör grannarna,
 • vanvårdar lägenheten,
 • hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det eller har en giltig ursäkt.

Hur ansöker du?

Du kan ansöka om vanlig handräckning digitalt på Mina sidor. Du måste ha Bank-id för att kunna logga in. Var noga med att fylla i alla uppgifter. Annars kan du behöva komplettera och då kommer det att ta längre tid.

Du kan även använda vår blankett betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Använd blanketten för betalningsföreläggande/vanlig handräckning. Var noga med att fylla i alla personuppgifter. Kravet och grunden för kravet ska anges så tydligt att hyresgästen kan förstå vad kravet gäller. Ett exempel: ”Hyresrätten är förverkad på grund av obetald hyra under perioden 1 december 2017–29 februari 2018 med sista betaldatum den xx.”

Om hyresgästen har stört grannarna eller vanvårdat lägenheten ska du beskriva vad som har hänt och när. Innan du gör din ansökan måste du ha meddelat hyresgästen att hen ska sluta med störningarna eller vanvården, och konstaterat att hyresgästen inte följt tillsägelsen.

Om ansökan gäller otillåten andrahandsuthyrning ska du ange när den skedde och när du upptäckte att lägenheten hyrdes ut i andra hand. Du ska också ange om hyresgästen har fått någon tillsägelse och om hyresgästen har angett något skäl för att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan din tillåtelse.

Om ansökan gäller obetald hyra eller störning ska du skicka med ett bevis på att socialnämnden har kontaktats. Om du har informerat hyresgästen om möjligheten att få tillbaka hyresrätten trots att hyran inte har betalats i rätt tid, ska du skicka med bevis på det.

När du ansöker om vräkning ska du ange om du vill ha vår hjälp med att genomföra, det vill säga verkställa, vräkningen eller inte. Om du inte vill att vräkningen ska ske direkt kan du använda beslutet, det vill säga utslaget, senare och då ansöka om genomförande.

Vad kostar det?

Det kostar 300 kronor att ansöka om vräkning. Du kan också ta med kostnader för ditt eget eller ombudets arbete, normalt 420 kronor. Kostnaderna kan du begära ersättning för i din ansökan.

Vad händer när du lämnat in ansökan?

Om anledningen till vräkningen är obetalda hyror kontrollerar vi att hyresgästen blivit informerad om sin möjlighet att få tillbaka hyresrätten trots att hyran inte har betalats i rätt tid. Om du inte har bifogat bevis för att du har gett denna information, kommer vi att underrätta hyresgästen.

Vi skickar ett brev om kravet till hyresgästen. I det finns ett kvitto som hyresgästen ska skriva på och skicka tillbaka. När kvittot är påskrivet har hyresgästen en viss tid på sig att agera. I brevet framgår det hur lång den tiden är.

Den som får brevet kan agera på något av följande sätt:

 • Betala till dig om din ansökan även innehåller ett krav på betalning. Blir hela skulden betald måste du snabbt och skriftligen ta tillbaka din ansökan. Om en del av skulden blir betald måste du även meddela oss det.
 • Skriva till oss och invända mot, det vill säga bestrida, kravet från dig. Vi informerar dig om det och du får bestämma om du vill att din ansökan i fortsättningen ska handläggas av domstol. Om svaret är nej kommer vi att avsluta ärendet.
 • Låta bli att höra av sig inom rätt tid efter att kvittot är påskrivet. Då meddelar vi ett beslut, ett utslag, som säger att hyresgästen ska flytta.

Vad är nästa steg?

När du fått ett beslut om vräkning kan vi genomföra det som står i beslutet. Då tillkommer en kostnad på 600 kronor. Vi försöker alltid ta ut avgiften av hyresgästen, men om det inte går kommer du att få en faktura. Du kan också behöva betala ytterligare kostnader, till exempel för transport. Vill du inte att vi ska genomföra beslutet måste du ange det redan i din ansökan.