Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Record of non-payment

The credit reporting agencies issue records of non-payment. Please contact them if you have any questions.

Here is the link to the Swedish Authority for Privacy Protection:

Payment default records

Questions regarding record of non-payment

Do I have a record of non-payment?

Contact a credit reporting agency.

You can find them all on the Swedish Authority for Privacy Protection's website:

Payment default records

What can lead to a record of non-payment?

Credit reporting agencies may issue you a record of non-payment for information with us in the following cases:

 • You who are a private individual or sole trader — when you have received a decision (verdict) that you must pay a claim. For example if you don't pay a bill.
 • You who have a company (not a sole proprietorship) — when we receive an application stating someone has a claim against you (order).
 • When our records indicate that you have debts to the central government or municipalities, such as unpaid taxes or maintenance support.
 • Once we have made the decision to initiate a debt restructuring.

What can it lead to?

If you receive a record of non-payment, it can, for example, result in you not being able to get a loan, rent a flat, or take out a mobile subscription.

Can the Enforcement Authority remove it?

No, the credit reporting agencies issue records of non-payment.

How long will the record of non-payment remain?

The record of non-payment remains in the credit reporting agencies’ records for different lengths of time depending on who you are and your situation:

 • Private individual — three years.
 • Legal person, such as limited liability company, trading company, association, or estate — five years.
 • You are under debt restructuring — the record of non-payment remains for five years from the date of the start of the debt restructuring. If you have a longer payment plan, the data will disappear on the day the payment plan is completed. In the case of debt restructuring for entrepreneurs, the corresponding time is three years.

På svenska

Betalningsanmärkning

Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Integritetsskyddsmyndigheten: Betalningsanmärkningar

Har jag en betalningsanmärkning?

Kontakta ett kreditupplysningsföretag. Du hittar alla på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats:

Betalningsanmärkningar

Vad kan ge en betalningsanmärkning?

Kreditupplysningsföretagen kan ge dig en betalningsanmärkning för uppgifter hos oss i följande fall:

 • Du som är privatperson eller har enskild firma – när du har fått ett beslut (utslag) om att du ska betala ett krav. Till exempel om du inte betalar en räkning.
 • Du som har ett företag (inte enskild firma) – när vi får in en ansökan om att någon har ett krav mot dig (föreläggande).
 • När det i våra register finns uppgifter om att du har skulder till staten eller kommuner, exempelvis obetalda skatter eller underhållsstöd.
 • När vi fattat beslut om att inleda en skuldsanering.

Vad kan det leda till?

Om du får en betalningsanmärkning kan det exempelvis leda till att du inte kan få lån, hyra en lägenhet eller teckna ett mobilabonnemang.

Kan Kronofogden ta bort den?

Nej, det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar.

Hur länge finns betalningsanmärkningen kvar?

Betalningsanmärkningen finns kvar i kreditupplysningsföretagens register olika länge beroende vem du är och din situation:

 • Privatperson – tre år.
 • Juridisk person, till exempel aktiebolag, handelsbolag, förening eller dödsbo – fem år.
 • Du har skuldsanering – betalningsanmärkningen finns kvar i fem år från dagen då skuldsaneringen inleddes. Har du en längre betalningsplan, försvinner uppgiften den dag betalningsplanen är klar. Vid skuldsanering för företagare är motsvarande tid tre år.