Förslag och beslut om din skuldsanering

Utredningen om din ekonomi leder fram till ett förslag om hur skuldsaneringen ska gå till – om vi bedömer att du uppfyller kraven. När du har godkänt förslaget får de som du är skyldig pengar, dina borgenärer, yttra sig. Därefter tar vi ett slutligt beslut.

Det här innehåller förslaget

I förslaget framgår

 1. dina personliga och ekonomiska förhållanden
 2. vår bedömning
 3. vilka skulder som ingår i skuldsaneringen
 4. exakt hur mycket du ska betala
 5. hur länge du ska betala.

Skulder som ingår i skuldsaneringen

Som huvudregel ingår alla skulder som uppkommit före ditt beslut om inledande av skuldsanering.

Finns det undantag?

Du kan också ha skulder som inte ingår i skuldsaneringen. Det kan handla om skulder som

 1. har säkerhet i till exempel din bostad (till exempel bolån)
 2. är tvistiga, det vill säga du och den du är skyldig pengar (borgenären) är inte överens om att skulden stämmer
 3. gäller studieskulder som inte är förfallna
 4. gäller underhåll – då en förälder betalar direkt till den andra föräldern (familjerättsliga underhåll)
 5. gäller ogrundade fordringar, det vill säga fordringar som inte har bedömts som seriösa.

Skulder som inte står med men som ändå ingår

Skulder som du glömt i din ansökan, och som inte heller borgenären anmäler till oss, kommer inte med i din skuldlista.

Skulden ingår ändå i beslutet om skuldsanering så länge den inte ska undantas enligt exemplen om undantag (se ovan).

Att skulden ingår i beslutet (prekluderas) betyder att den skrivs av efter skuldsaneringens slut. Informera oss under handläggningen om du får brev från en borgenär – eller ett brev från oss – med ett krav som inte är med i din ansökan.

Det här innebär beslutet

När dina borgenärer haft möjlighet att berätta vad de tycker (yttrat sig) beslutar vi om du ska få skuldsanering eller inte. Vi kan besluta att du ska få skuldsanering även om någon av borgenärerna inte vill gå med på det. Då kan borgenären överklaga till tingsrätten. Beslutet går inte att överklaga senare än tre veckor från det att vi eller domstolen fattade beslutet. Det kallas att beslutet vunnit laga kraft.

Kom ihåg

Du ska betala även om någon överklagar beslutet.

Vanligtvis pågår skuldsaneringen i fem år

Det vanliga är att du betalar under fem år, men har du goda skäl, exempelvis om du är äldre eller om det finns barn i familjen, kan vi komma fram till att du ska betala under kortare tid. Om du har betalat från det datum vi beslutade att inleda din skuldsanering, räknar vi av det antal månader du redan har betalat när vi beslutar om betalningsplanen.

Din skuldsanering är klar när du har genomfört eventuell betalningsplan och det har gått fem år från beslut om inledande. Andra regler gäller för skuldsanering för företagare. Din skuldsanering kan även förlängas om du inte betalar.

I e-tjänsten Min skuldsanering kan du se när din skuldsanering förväntas vara klar.

Så här betalar du

Du gör en inbetalning till oss varje månad. Vi ser sedan till att rätt summa betalas vidare till respektive borgenär.

Fyll i bankgiro och OCR-nummer när du betalar. Du hittar uppgifterna i det brev du har fått från oss, antingen i ditt inledandebeslut, ändringsbeslut eller beslut om skuldsanering.

Så här betalar du

Juni och december är betalningsfria

I juni och december behöver du inte betala – de månaderna är betalningsfria. Tanken är att du ska få ett andrum i din skuldsanering.

Observera att du inte har betalningsfria månader om du har skuldsanering för företagare.

De som ska ha betalt får det en gång per år

Vi gör utbetalningar en gång per år till borgenärerna. I samband med det tar vi ut en avgift på 500 kronor. Avgiften räknar vi av från beloppet du betalat in, innan vi betalar ut resten till borgenärerna.

Pengarna du betalat in finns på ett räntebärande konto hos oss mellan din inbetalning och vår utbetalning.

Påminnelse om du inte betalar

Du får en påminnelse från oss om du inte betalar som du ska. Vi meddelar också dina borgenärer när du inte har betalat.

Om du får tillbaka på skatten

Om du har betalat för mycket i skatt gäller olika regler för om du får behålla skatteåterbäringen eller inte.

 1. Får du tillbaka på skatten när vi handlägger din ansökan, det vill säga efter att du har fått ett inledande beslut? Då kan vi bedöma att pengarna ska användas för att betala dina skulder. Vi fördelar i så fall pengarna i din betalningsplan.
 2. Får du tillbaka på skatten innan beslutet om skuld­sanering har vunnit laga kraft? Då går pengarna till att betala eventuella skulder till stat och kommun, till exempel för skatt, böter eller studieskulder.
 3. Om ditt beslut om skuldsanering har vunnit laga kraft, det vill säga inte längre går att överklaga, får du tillbaka pengarna direkt från Skatteverket.

Borgensansvar och gemensamt ansvar för skulder

Om du fått skuldsanering och någon gått i borgen för dig, har denna person kvar sitt betalningsansvar. Hen får betala resten av skulden, som du inte kan betala.

Detsamma gäller om ni är två personer som står på lånet – då är ni gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga för skulden. Den andra personen får ensam ansvara för skulden när du har skuldsanering och kan inte kräva tillbaka pengar från dig.

Frågor och svar