Skuldsanering för företagare

Du som är företagare eller närstående till en företagare kan ansöka om skuldsanering för företagare eller "vanlig" skuldsanering. Det är din privata ekonomi som saneras, inte företagets.

Tanken med skuldsanering för företagare är att du ska våga starta företag. Om det inte fungerar ska du kunna få skuldsanering och komma på fötter igen, och kanske starta ett nytt företag.

En skuldsanering för företagare pågår i tre år från beslut om inledande.

Handläggningen går till på samma sätt som för "vanlig" skuldsanering, dock ställs speciella krav för dig som söker skuldsanering för företagare. Ett exempel är att ditt företag måste ha drivits eller drivs i dag på ett seriöst sätt. Ett annat exempel är att du måste kunna betala under din skuldsanering.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du ansöker om skuldsanering för företagare? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Skuldsanering företagare– så funkar det

Du ansöker om skuldsanering för företagare via en blankett på vår webbplats. Du kan ladda ned blanketten eller beställa hem den. Du kan ansöka själv eller få hjälp av en budget- och skuldrådgivare i din kommun.

Ansökan skuldsanering för företagare

När du ansöker

Du skickar din ansökan hit:

Ansökan om skuldsanering

Behöver du hjälp?

Du kan kontakta en budget- och skuldrådgivare för att få stöd med din ansökan. Du hittar kontaktuppgifter via Konsumentverkets vägledning. Du hittar även stöd och tips på vår webbplats.

Om du har frågor är du också välkommen att kontakta vår kundservice.

Vem kan få en skuldsanering för företagare?

Du kan få skuldsanering för företagare om du är – eller har varit – involverad i näringsverksamhet. Med involverad menar vi dig som antingen

 1. själv driver en enskild näringsverksamhet eller företräder en juridisk person, till exempel ett aktiebolag eller handelsbolag, eller
 2. själv drivit en enskild näringsverksamhet eller tidigare företrätt en juridisk person.

Som företrädare räknas till exempel

 • företagsledare
 • ägare
 • styrelse
 • vd.

Andra företrädare kan också söka

Även företrädare för andra juridiska personer kan ansöka om en skuldsanering för företagare, till exempel om du företräder en ekonomisk förening.

Närstående kan få skuldsanering

Dessutom kan närstående till de här grupperna få skuldsanering för företagare eller skuldsanering. Till närstående räknas

 • make, maka och partner
 • sambo
 • förälder
 • syskon
 • barn och makes, makas, partners eller sambos barn.

Hur ser kraven ut?

Vilka krav du behöver uppfylla beror på vilket sätt du är eller har varit involverad i näringsverksamheten. Det finns tre olika kategorier.

Du måste tillhöra en av följande tre kategorier

 • Du som är involverad i näringsverksamhet i dag: Företaget ska gå bra och dina skulder ska inte komma från den nuvarande verksamheten.
 • Du som tidigare har varit involverad i näringsverksamhet: Minst 70 procent av dina skulder ska ha kommit från den verksamheten eller så ska du inte kunna betala dina skulder på överskådlig tid baserat på dina företagsskulder.
 • Du som är närstående till någon som är – eller har varit – involverad i näringsverksamhet: Din anhörig ska kvalificera sig som näringsidkare. 

Du ska även uppfylla ytterligare krav

Oavsett vilken av de tre kategorierna du tillhör finns ytterligare krav. Du måste uppfylla samtliga:

 • Du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år. Som aktiv företagare är det vanligt att dina framtida inkomster är oklara, men vi gör ändå en uppskattning av dina möjligheter att betala. Vi tittar till exempel på
  • dina meriter
  • hur löneläget i din bransch ser ut
  • hur det går för ditt företag
  • hur du själv bedömer dina framtida inkomster.
 • En skuldsanering ska vara rimlig med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden. Vi gör ungefär samma bedömning som för skuldsanering, men vi bedömer även på vilket sätt en skuldsanering skulle öka dina chanser att driva ett företag på nytt.
 • Näringsverksamheten ska bedrivas – eller ha bedrivits – på ett seriöst sätt.
 • Du ska ha dina huvudsakliga intressen i Sverige. Med det menas till exempel att du bor, arbetar eller har dina skulder här.
 • Du får inte ha ett näringsförbud i dag.
 • Du behöver kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet var tredje månad. Du hittar mer information om prisbasbeloppet på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Statistiska centralbyrån: Prisbasbelopp

Du väljer själv vilken du ansöker om

Du väljer själv vilken skuldsanering du vill ansöka om – skuldsanering eller skuldsanering för företagare. Tillvägagångssättet och processen är inte särskilt annorlunda. Det som skiljer är framför allt kraven som ställs på dig som ansöker.

Skuldsanering för företagare är mer omfattande än en ansökan om skuldsanering och du behöver lämna fler och mer detaljerade uppgifter. Du behöver till exempel precisera dina skulder och lämna in ytterligare handlingar för ditt företag.

Skuldsanering

 • Det vanliga är att du betalar under fem år, men vi kan besluta om en kortare tid i vissa fall, exempelvis om du är äldre eller om det finns barn i familjen.
 • I juni och december behöver du inte betala alls – de månaderna är betalningsfria.
 • Om du lever på existensminimum kan du få skuldsanering utan att betala.

Skuldsanering för företagare

 • Du betalar under tre år.
 • Du kan inte få en kortare betalningsplan eller betalningsfria månader.
 • Du måste kunna betala minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal under din skuldsanering.
 • Du kan välja att betala månadsvis, halvårsvis eller kvartalsvis.

För att du ska få en fullständig bild av skuldsanering är det bra om du också läser informationen som handlar om skuldsanering.

Ansök om skuldsanering

Kan du fortsätta driva företag?

Det finns inget formellt hinder att driva företag för dig som har skuldsanering.

Tänk på att

Det är viktigt att ditt företag sköts enligt gällande regler samt att företaget klarar av att betala sina löpande kostnader i den takt de förfaller till betalning.

Om du försätts i personlig konkurs

Om du eller någon av dina fordringsägare försätter dig i personlig konkurs, gäller inte din ansökan om skuldsanering längre – vi skriver av din ansökan. Du kan ansöka igen när konkursen är avslutad.

Skuldsanering fler än en gång

Du kan få en ny skuldsanering även om du har haft skuldsanering tidigare. Men du behöver ha särskilda skäl för att få skuldsanering igen. Det är få som får skuldsanering en andra gång. Vi tittar särskilt på orsaken till att du har fått nya skulder och om dina förutsättningar att förbli skuldfri har ändrats.

Om du tidigare har haft en skuldsanering som har blivit avslutad (upphävd) tittar vi på anledningen till att den blev avslutad. Vi tittar också på om dina förutsättningar att bli skuldfri är förändrade.

Frågor och svar