Are you at risk of losing your home?

If you don’t pay the rent, or act in breach of a clause in the rental contract, your landlord can apply to have you evicted from your flat.

What will the landlord do?

The first step is for the landlord to apply to have his/her claim established. We call this an application for a payment injunction and ordinary enforcement assistance. The second step is for the landlord to request that we carry out the eviction.

What can I do?

When the landlord applies to have their claim established, you will receive a letter from us with information about the claim – a payment injunction. The letter also contains an acknowledgement of service that you have to sign and return to us. Doing that does not mean that you agree with claim, it is simply proof that you have received it.

If you have any questions you can contact us or your landlord. If you need advice you can also turn to the budget and debt adviser in your municipality.

How long do I have to act?

The letter will specify how much time you have. It is important that you read the letter carefully, so that you don’t send your objections when it is too late.

What can I do if the claim is incorrect?

You can object to it, which is known as contesting it. You do so by writing a letter in which you state

 1. what is incorrect about the claim
 2. your name
 3. your personal identity number
 4. the case number, which is specified in the letter you received.

Then you have to send the letter to us before the payment deadline for the claim. The payment deadline is also specified in the letter.

What do I have to do if the claim is correct?

If the claim is correct you have to do what the injunction says. But you can also contact your landlord to see if you can come to a different agreement – perhaps you can agree on an instalment plan.

We are not authorised to mediate any agreements, instead you have to discuss the matter directly with your landlord.

Can I stay on?

Pay your rent within three weeks

If the reason for the landlord’s application is unpaid rent, you have the chance of staying on if you pay your debt within three weeks. This is known as recovering your tenancy right.

The three weeks are counted from the day on which you received information about what to do in order to recover your tenancy right. Sometimes you may have received that information before the landlord’s claim was established.

If the expulsion concerns use of premises, e g a parking space or a storage space, you have two weeks in which to pay your debt.

What happens if I can’t come to an agreement with the landlord?

If you and the landlord are unable to come to an agreement, the landlord can request that we evict you and empty the flat.

In that case you will receive a letter headed Notification of Eviction. The letter will say on what date and time the eviction will take place. The same information will be sent to the landlord and the social service administration.

The best thing is if you move out yourself before the eviction date and return the keys to the landlord.

If you don’t move out voluntarily, we will come to your flat with the landlord on the eviction date. A moving company will put your belongings in storage for a maximum of three months. Waste and anything that can’t be kept in storage will be thrown away immediately. We will also change the lock on the flat or storage space.

You will have to pay the costs of the move, and you may also have to pay for cleaning the flat and for storage. Note that if you are evicted you may get a record of non-payment.

Read more about what can happen.

If you don’t pay a debt you may get a record of non-payment

Sammanfattning på svenska

Riskerar du att förlora din bostad?

Om du inte betalar hyran eller bryter mot en överenskommelse i hyreskontraktet, kan hyresvärden ansöka om att du ska vräkas från din lägenhet. Ett annat ord för vräkning är avhysning.

Orsaker till att du kan bli vräkt

Den vanligaste anledningen till att du kan bli vräkt är att du

 • inte betalar hyran,
 • stör grannarna,
 • vanvårdar din lägenhet,
 • hyr ut i andra hand utan att hyresvärden har godkänt det eller att du har en giltig utsäkt,
 • bedriver brottslig verksamhet i lägenheten,
 • gett eller tagit emot betalning för att överlåta en lägenhet till någon annan,
 • begärt att få betalt för för att någon ska få ta över lägenheten och
 • hyrt ut lägenheten till en oskäligt hög hyra, utan att ha en giltig utsäkt för det.

Vad gör hyresvärden?

I första steget ansöker hyresvärden om att få sitt krav fastställt. Det kallar vi för att hyresvärden ansöker om betalningsföreläggande och vanlig handräckning. I steg två begär hyresvärden att vi ska genomföra vräkningen.

Vad kan du göra?

När hyresvärden ansöker om att få sitt krav fastställt får du ett brev från oss med information om kravet, ett betalningsföreläggande. Med brevet finns också ett delgivningskvitto som du ska skriva under och skicka tillbaka. Att du gör det innebär inte att du godkänner kravet, det är bara ett kvitto på att du tagit emot det.

Har du frågor kan du kontakta oss eller din hyresvärd. Behöver du rådgivning kan du också vända dig till budget- och skuldrådgivaren i din kommun.

Hur lång tid har du på dig att agera?

Det står i brevet hur lång tid du har på dig. Det är viktigt att du läser brevet noga så att du inte skickar in dina invändningar för sent.

Vad kan du göra om kravet är felaktigt?

Då kan du invända, det kallas för att du bestrider. Det gör du genom att skriva ett brev där du anger

 • vad som är felaktigt med kravet,
 • ditt namn,
 • ditt personnummer
 • målnumret som står i brevet.

Sedan ska du skicka brevet till oss innan kravet ska vara betalt. Sista betaldatum hittar du i brevet.

Vad ska du göra om kravet är riktigt?

Är kravet riktigt ska du göra det som står i föreläggandet. Men du kan också kontakta din hyresvärd för att se om ni kan hitta en annan lösning. Ni kanske kan enas om en avbetalningsplan.

Vi har inte möjlighet att göra några uppgörelser utan det måste du diskutera med din hyresvärd.

Kan du bo kvar?

Om orsaken till problemet är obetalda hyror har du möjlighet att bo kvar om du betalar din skuld inom tre veckor, det kallas för att återvinna hyresrätten. De tre veckorna börjar räknas från dagen du delgavs information om hur du ska göra för att återvinna hyresrätten. Ibland kan du ha fått den informationen innan hyresvärdens krav blivit fastställt.

Om vräkningen gäller en lokal, till exempel en parkeringsplats eller ett förråd, har du två veckor på dig att betala skulden.

Om du och hyresvärden inte kommer överens

Om du och hyresvärden inte kommer överens kan hyresvärden begära att vi ska vräka dig och tömma bostaden.

Du får då ett brev som heter Underrättelse om avhysning. I brevet står det vilken dag och tid vräkningen kommer att ske. Samma information skickar vi till hyresvärden och socialförvaltningen.

Det bästa är att du flyttar själv innan vräkningsdatumet och lämnar tillbaka nyckeln till hyresvärden.

Om du inte flyttar självmant kommer vi och hyresvärden till din lägenhet på dagen för vräkningen. En flyttfirma kommer att magasinera dina ägodelar i maximalt tre månader. Skräp och sådant som inte går att förvara i magasin slänger flyttfirman direkt. Vi byter också lås på lägenheten eller förrådet.

Kostnaderna för flytten får du betala och du kan även få betala för flyttstädning och magasinering. Observera att om du vräks kan du få en betalningsanmärkning.