Pressmeddelande

Myndigheternas samarbete slår hårt mot den kriminella ekonomin

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen.

Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm, rikspolischef Petra Lundh och rikskronofogde Fredrik Rosengren på scen.
Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm, rikspolischef Petra Lundh och rikskronofogde Fredrik Rosengren under tisdagens pressträff.

Den myndighetsgemensamma satsningen är inriktad mot individer, nätverk och brottsområden inom den organiserade brottsligheten. Under 2023 lades ett stort fokus på de tongivande aktörerna i de senaste årens våldsamma konflikter mellan kriminella nätverk.

­– Polisens kraftsamling har kompletterats med en omfattande myndighetsgemensam insats, kallad Freja, mot våldsaktörernas privata ekonomi, bidrag och företagande. Gemensamt har vi stoppat bidragsutbetalningar, utmätt tillgångar, höjt skattebelopp och avregistrerat företag. Detta gör det svårare för den organiserade brottsligheten att begå brott och behålla sina brottsvinster, säger rikspolischef Petra Lundh.

Allt större genomslag

Arbetet mot den kriminella ekonomin får ett allt större genomslag i satsningen där brottsutredningar kompletteras med förvaltningsbeslut rörande skatter, bidrag, tillgångar och tillstånd. Några viktiga prioriteringar är att komma åt felaktig folkbokföring och falska identiteter samt förhindra att bolag används som brottsverktyg. Flera brottsförebyggande initiativ drivs också mot till exempel välfärdsbrott, avfallsbrott och brottslighet i hamnmiljöer.

Kronofogdens fokus

Kronofogden är en av myndigheterna som ingår i samarbetet.

­– Inom satsningen har stort fokus legat på tillgångar under det senaste året. Det handlar om att slå mot den kriminella ekonomin, i stort och smått; det kan vara allt från att säkra många miljoner i tillgångar i en stor bedrägerihärva, till att utmäta en dyr klocka från en gängkriminell ute i storstadsnatten. Kronofogden har ju utmätning av tillgångar som ett av våra huvudsakliga uppdrag, men det är när vi jobbar i samarbete med de övriga myndigheterna som det blir så här effektivt, säger Fredrik Rosengren, rikskronofogde.

Flera strategiska resultat

Satsningen har under senare år även uppnått flera strategiskt viktiga resultat.

Flera stora insatser har resulterat i långa fängelsestraff mot personer i kriminella nätverk som har ägnat sig avancerad brottslighet med våld, narkotikahantering och grova ekonomiska brott. I flera fall bedöms insatserna kraftigt ha minskat nätverkens långsiktiga förmåga att begå brott.

Exempel finns på operativa insatser som lokalt har skapat en stor långsiktig effekt på brottsligheten. Det gäller både i större städer och på en mindre ort.

Ett mer utåtriktat arbetssätt och ett förstärkt fokus på brottsförebyggande åtgärder har breddat satsningen. Samverkan med kommuner och regioner har fördjupats i satsningens pågående brottsförebyggande initiativ. Under 2023 tillkom även Trafikverket och Naturvårdsverket som nya nätverksmyndigheter i satsningen.

Resultat i korthet från årsrapporten 2023

Höjning av skatt

Skatteverkets beslut om höjning av skatt, totalt 241 miljoner kronor, var det högsta beloppet i satsningen hittills.

Säkrade och utmätta tillgångar

Kronofogdemyndighetens säkrade och utmätta tillgångar under året – 55 respektive 79 miljoner kronor – var de högsta i satsningen hittills.

Beslag av kontanter och tillgångar

De samlade beslagen av kontanter och värderade tillgångar uppgick till nästan 50 miljoner kronor, vilket var ett högre belopp än året innan.

Förhindrade utbetalningar

Arbetsförmedlingens besparingsbelopp, till följd av förhindrade felaktiga utbetalningar, uppgick till 13 miljoner kronor och var det högsta hittills i satsningen. Besparingsbeloppet för Försäkringskassan, som uppgick till 50 miljoner kronor, minskade något.

Ändrad folkbokföring

Antalet bosättningskontroller som resulterade i ändrad folkbokföring fortsätter att öka. Skatteverket fattade 1 107 beslut om ändrad folkbokföring inom satsningens insatser, vilket är det högsta utfallet hittills.

Antalet utdömda fängelseår

Utdömda fängelseår totalt sett minskade något, från 526 till 461 år jämfört med föregående år. Kraftsamlingen mot aktörerna i våldsvågen, några enskilda stora ärenden året innan och en minskad effekt av materialet från krypterade appar tros ha bidragit till detta. Samtidigt var antalet utdömda fängelseår i satsningens regionala insatser, som ökade från 216 till 238 år, det högsta hittills.

Beslag av narkotika

Mängden beslagtagen narkotika i satsningens insatser minskade något under året till 616 kilo cannabis, 106 kilo amfetamin och 16 kilo kokain. Tullverket fördubblade samtidigt mängden beslagtagen narkotika 2023 jämfört med året innan, där merparten av beslagen gjordes utanför satsningen.

Myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Myndigheter som deltar i satsningen: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Tretton nätverksmyndigheter är också kopplade till satsningen genom informationsutbyte, strategisk samverkan och deltagande i vissa operativa insatser.

Sedan 2009 samverkar tolv statliga myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen sker på uppdrag av regeringen. Fokus ligger på bekämpning av allvarlig och samhällshotande organiserad brottslighet och mot organiserad brottslighet i lokalsamhället, med särskilt fokus på utsatta områden.