Avgifter och kostnader

Du betalar en avgift om du ansöker om vår hjälp med att till exempel fastställa och driva in en skuld. Vi tar även ut avgifter när vi säljer eller flyttar egendom. Har du tagit emot ett krav kan du också bli skyldig att betala avgifter och kostnader.

Avgifterna ska täcka våra kostnader

De avgifter vi tar ut ska täcka kostnaderna för ett ärende. Det är regeringen som beslutar om storleken på avgifterna.

Har du ett krav mot någon?

Avgifter hos oss

Du får betala en avgift om du ansöker om vår hjälp med att exempelvis

 • fastställa ett krav på att någon ska betala (betalningsföreläggande) eller göra något (handräckning)
 • driva in en fastställd skuld, genomföra en vräkning och sälja egendom (verkställighet).

Avgifter – för att fastställa ditt krav

Avgifter för att faställa ett krav

Typ av ansökan

Vad handlar den om?

Avgift

Betalningsföreläggan­de

Få betalt

300* kronor

Europeiskt betalningsföreläggan­de

Få betalt (inom EU)**

300 kronor

Vanlig handräckning

Få någon att göra något, till exempel lämna tillbaka egendom eller flytta (vräkning)

300 kronor

Särskild handräckning

Du vill få hjälp med att avlägsna en otillåten bosättning, eller få tillbaka eller ta bort egendom

300 kronor

* Vi skickar en faktura per post till dig som ansöker. Även om du återkallar din ansökan ska du betala avgiften.

** Observera att vi inte påbörjar handläggningen förrän du har betalat. Vid försenad eller utebliven betalning avvisar vi din ansökan.

Du kan också få betala en extra kostnad om du skickar din ansökan till oss och den du har ett krav mot bor i ett annat EU-land. Orsaken är att vi kan behöva ta hjälp av en utländsk domstol för att den du har ett krav emot ska få del av kravet (delgivning). Vissa länder tar för detta ut en avgift på mer än 100 euro. Som sökande är det du som betalar.

Avgifter – för att genomföra ett beslut (verkställighet)

Avgifter när du vill få hjälp att genomföra ett beslut (verkställa)

Typ av ansökan

Vad handlar den om?

Avgift

Verkställig­het

Få betalt eller få någon att göra något*

600 kronor/år

Avlägsnan­de

Få hjälp att flytta (avlägsna) otillåten bosättning

300 kronor per identifierad person, max 3 000 kronor

* Även om du återkallar ett ärende som gäller verkställighet kan du få en faktura från oss, exempelvis när avgiften inte är betald.

Avgifter vid försäljning

Avgifter vid försäljning

Typ av ansökan

Vad handlar den om?

Avgift

Försäljning av fast egendom

Försäljning, till exempel av en fastighet* (se nedan)

Förberedelseavgift, 1 procent av taxeringsvärdet.
Saknas taxeringsvärde ersätts det med 75 procent av marknadsvärdet. Avgiften blir 1 procent av det värdet.


Försäljningsavgift, 2 procent av taxeringsvärdet, alternativt 1,5 procent av det belopp egendomen har värderats till.


Avgiften dras från försäljningspriset.

Försäljning av lös egendom

Försäljning, till exempel av en bil** (se nedan)

Försäljningsavgift, 4 procent av försäljningspriset.


Avgiften dras i första hand från försäljningspriset. I andra hand ska den betalas av gäldenären och i tredje hand av sökanden.


* Vid försäljning av fast egendom (till exempel fastighet eller tomträtt, skepp och luftfartyg) tar vi ut en förberedelse- och försäljningsavgift på minst 20 procent och högst 150 procent av prisbasbeloppet. Om vi enbart tar ut en förberedelseavgift gäller beloppsgränserna för den avgiften. Vi tar ut förberedelseavgiften i samband med kungörelse av försäljningen.

** Vi tar inte ut någon avgift om försäljningen av lös egendom (till exempel bil och bostadsrätt) avbryts eller om mäklare säljer bostaden.

Avgifter för övriga beslut som vi genomför (verkställer)

Avgifter för beslut vi genomför (verkställer) mer sällan

Typ av ansökan

Vad handlar den om?

Avgift

Kallelse på okända borgenärer

Uppmaning att anmäla krav till Kronofogden för att inte riskera att förlora rätten att kräva sin fordran

625 kronor

Registrering av köp av lös egendom

Registrera köp av lös egendom, till exempel en bil, om du lämnat kvar den hos säljaren

870 kronor

Växelprotest

En offentlig förklaring att en växel eller check inte har lösts in i tid eller godkänts

870 kronor

Dödande av förkommen handling

En förlorad originalhandling blir ogiltig och du säkerställer din rätt till det handlingen beskriver

375 kronor

Avgift för bevis och registerutdrag (verkställighetsbevis)

Bevis för att ett beslut som du vill driva in i ett nordiskt land är verkställbart i Sverige

225 kronor

Intrångsundersökning

Undersökning av om någon gjort intrång i någons skyddade rätt, till exempel piratkopiering 

5 000 kronor

Du betalar en årlig grundavgift för att genomföra beslut

Det kostar 600 kronor att ansöka om att vi genomför ett beslut (verkställighet), till exempel att vi driver in en skuld.

Avgiften är högre för ansökan om flytt (avlägsnande) av otillåten bosättning och intrångsundersökning.

Huvudregeln är att det är den som ska betala (gäldenären) som betalar grundavgiften. Om hen inte kan betala fakturerar vi dig. Det gör vi i efterskott eller i slutet av handläggningsåret.

Om det kommer in pengar till ditt ärende från exempelvis en utmätning får du tillbaka avgiften.

Du betalar två grundavgifter om du ansöker om att vi ska genomföra (verkställa) två mål, till exempel vräkning (avhysning) och att någon betalar en skuld.

Ny grundavgift varje år

Varje år som vi fortsätter att handlägga ditt ärende lägger vi på en ny grundavgift, 600 kronor per år. Du får ett brev från oss innan vi lägger på avgiften. Om skulden är mindre än 100 kronor betalar du ingen grundavgift.

Ett krav – en avgift

Om ditt krav riktar sig mot flera personer, det vill säga består av flera mål (solidarmål), tar vi endast ut en grundavgift.

Ärendet pågår tills du återkallar det eller får betalt

Ditt ärende pågår utan tidsbegränsning – tills det är fullbetalt eller åtgärdat. Vill du inte att vi ska fortsätta handlägga målet ska du återkalla det. Om du återkallar målet får du en faktura på de avgifter som inte är betalda.

Ingen grundavgift vid skadestånd eller underhåll

Du som väntar på att få skadestånd i brottmål eller underhållsbidrag betalar ingen avgift för att ansöka om vår hjälp med att driva in skulden (verkställighet).

Du kan bli befriad från grundavgift

Du kan ansöka om att bli befriad från att betala grundavgiften även av andra skäl. Det kan handla om att avgiften är oskälig eller att en annan part ska betala den.

Kontakta i så fall vårt rättelseteam i Visby:
Kronofogden
Box 1074
621 21 Visby

Du kan även mejla till kontakt@kronofogden.se och skriva "Rättelser" i ämnesraden.

Du bor utomlands och vill betala grundavgiften

Är du bosatt i utlandet och har fått en faktura för grundavgiften som rör en ansökan om att vi ska genomföra (verkställa) ett beslut? Då får du antingen ett brev med instruktioner om hur du betalar ett förskott eller en faktura.

Du kan begära ersättning för kostnader

Du kan begära ersättning för kostnader i din ansökan om att fastställa ett krav (betalningsföreläggande eller handräckning).

Ersättning för kostnader

Du kan du begära ersättning för kostnader för

 • arbete som du eller ditt ombud utfört (max 380 kronor för betalningsföreläggande, max 420 kronor för handräckning)
 • inkassokostnader enligt 5 § inkassolagen (max 180 kronor per fordran, se även Integritetsskyddsmyndighetens webbplats)
 • betalningspåminnelse (max 60 kronor per förfallen faktura) – observera att du och din motpart ska ha avtalat om att sådan avgift får tas ut
 • amorteringsplan eller avbetalningsplan (170 kronor)
 • förseningsersättning (450 kronor per faktura – gäller enbart mellan företag).

Integritetsskyddsmyndigheten: Vanliga frågor och svar

Kostnader för särskild handräckning

Har du ansökt om särskild handräckning, till exempel för att någon olovligen bosatt sig på din mark, kan du bara begära ersättning för

 • ansökningsavgiften
 • ditt eget eller ombudets arbete (ersätts normalt med 420 kronor)
 • kostnader för att personen ska få del av kravet (delgivningskostnader)
 • vissa översättningskostnader.

Företag kan begära ersättning i krav mot annat företag

Om ditt företag har ett krav mot ett annat företag kan du i din ansökan om betalningsföreläggande eller handräckning begära förseningsersättning (450 kronor per faktura).

Har du skickat ett skriftligt krav på förseningsersättningen kan du också begära ränta. Räntan börjar räknas 30 dagar från den dag du skickade kravet.

Du får normalt sett inte betalt för både inkassokostnader och förseningsavgift.

Kostnader för att genomföra ett beslut

Vår handläggning kan medföra kostnader som inte täcks av grundavgiften.

Kostnader utöver grundavgiften

Det kan till exempel handla om kostnader för

 • försäljning (kostnader för transport av utmätt gods, värdering och mäklararvode med mera)
 • flytt (avlägsnande) av en bosättning.

Dessa avgifter beräknas inte i procent utan baseras på de faktiska kostnaderna. När vi säljer egendom för att betala en skuld, betalas avgifterna i första hand med pengarna som kommer in vid försäljningen.

Huvudregeln är att den som ska betala (svaranden) betalar grundavgiften och kostnader för verkställighet. Finns flera sökande så ansvarar de gemensamt (solidariskt) för kostnaderna.

Om svaranden inte kan betala är det du som betalar.

Ibland kan du bli skyldig att betala i förskott, till exempel då vi redan från början bedömer att kostnaderna blir höga.

Du är inte ansvarig för alla kostnader

Det finns situationer när du inte är ansvarig för kostnaderna. Observera att vi gör en bedömning i varje enskilt fall. Du ansvarar normalt inte för kostnader

 • för grund-, förberedelse- eller försäljningsavgift när du ansöker om skadestånd på grund av brott (avgifter som kan uppstå vid en försäljning, till exempel förvarings- eller värderingskostnader kan du få betala)
 • när du ansöker om att en dom ska genomföras (verkställas) och du har fått rättshjälp vid rättegången
 • när du köpt och fått tillträde till en bostad, vind, källare eller garage för privatbil efter en exekutiv försäljning
 • för förvaring och vissa andra åtgärder vid vräkning (avhysning) och annan handräckning.
 • för verkställighet hos arbetsgivare som inte följt våra beslut om löneutmätning.
 • för att skrota eller förstöra borttransporterad egendom som tillhör den kravet riktar sig mot (gäldenären) vid särskild handräckning.

Avgifter – om målet går till domstolen

Du får också betala en avgift om ditt mål går till domstolen.

Avgift i domstolen

Du får betala en avgift till domstolen om

 • du vill driva ditt mål vidare till domstolen på grund av att den kravet riktas mot invänder mot (bestrider) kravet
 • den kravet riktas mot vill att domstolen prövar vårt beslut (utslag), det vi kallar för återvinning
 • den kravet riktas mot vill överpröva beslutet (utslaget) till domstolen. Det kan vara aktuellt i mål om särskild handräckning.

På Sveriges domstolars webbplats kan du se vilka avgifter som domstolarna tar ut.

Ansökningsavgifter vid Sveriges domstolar

Har någon ett krav mot dig?

Du kan få betala för så kallad partsdelgivning

Du kan få betala en kostnad om

 • du inte svarar att du har tagit emot ett krav (föreläggande) om att betala eller göra något
 • den som vill ha betalt (svaranden) själv sköter delgivningen genom en så kallad partsdelgivning.

Du kan bli skyldig att betala

Har du tagit emot ett krav på att betala eller göra något? I så fall kan du få betala avgifter och kostnader som vi tar ut, exempelvis för

 • att fastställa ett krav, till exempel om betalning
 • att genomföra ett beslut, till exempel en vräkning
 • försäljningskostnader, om vi säljer till exempel din bil eller fastighet (lös eller fast egendom) för att betala din skuld.

Läs mer om avgifter och kostnader som du kan bli skyldig att betala

Du kan också få betala

 • kostnader som uppstod innan kravet kom till oss, till exempel för inkassokostnader
 • rättegångskostnader, om ditt mål går till domstolen och du förlorar

Du som är skyldig att betala underhållsbidrag

Vi tar ut en årlig grundavgift på 600 kronor för dig som är skyldig underhåll. Avgiften är densamma oavsett antal underhållsberättigade barn eller antal personer som ansökt om underhåll (sökanden). Sökanden i dessa mål behöver inte betala grundavgiften.

Vid särskild handräckning

Har du tagit emot ett krav på att göra något och det handlar om en särskild handräckning, kan den som ansökt bara begära att du betalar

 • kostnaden för att ansöka hos oss (ansökningsavgiften)
 • ersättning för det egna eller ombudets arbete (ersätts normalt med 420 kronor)
 • kostnader för att du ska få del av kravet (delgivningskostnader)
 • vissa översättningskostnader.

Om du vill ansöka om eller har skuldsanering

Det kostar inget att ansöka om skuldsanering.

Har du skuldsanering med betalningsplan drar vi 500 kr av det du betalat in i avgift för vår betalningstjänst.

Avgifter vid skuldsanering

Avgifter vid skuldsanering

Vad handlar den om?

Avgift

Avgift för Kronofogdens betaltjänst

500 kronor/år