Šukar aljan ko Kronofogden

Amen hijam jekh institucia so pomožinaja okolje so valjani te ovel oljese platimo ja okolje so valjani te platini. A, odova ne mora te ovel samo pare.

Isi tut li tu jekh esavki situacia?

Dobinđan li tu ja ti firma akana sigate ljil te platine diso? Điko rodela tutar po borđi napalal.

Odova šaj te ovel institucia, komuna, firma ja dijekh privatno manuš.

Odgovorin hem reagirin

But tano važno te odgovorine so primijan o ljil. Odova šaj te čere ko Mina sidor ko amaro internet than.

Odgovorin so dobinđan o ljil kaj so điko rodela tutar o borđi (ki Švedsko čhib).

Aver korako so avela, odova tano so valjani te reagirine.

Tu valjani te čere odova so pisini ko ljil, te platine o borđi kase valjani – ako šaj. Platin direktno ko odova so rodela po borđi.

Ako mislineja so o ljil tano greška, tegani šaj te protestirine.

Valjani samo te reagirine ko vreme (pisini ko ljil).

Našti li te platine ja te čere odova so pisini ko ljil? Tegani amen odlučinaja so odova mora te čere. Odija odluka vičini pe utslag ki Švedsko čhib.

Tu šaj pobuter te čitine sar šaj te reagirine, ama sa zavisini kotar odova save uslovija tane čhivde upro tute.

Lje ti pozicia hem reagirin ko odova uslov (ki Švedsko čhib)

Uslov kotar institucia

Ako isi tut borđi premali jekh institucia, odova konstatirini pe direktno. Tu ka dobine jekh ljil kotar Kronofogden, kaj ka pisini te platine, ako šaj. Ako isi tut disavo pučibe, šaj isto te kontaktirine odija institucia.

Amen implementirinaja i odluka

Odova manuš so rodela šaj te dobini pomoč amendar te dobini pe pare napalal. Amen šaj te ana i odluka te ovel platimo ko Kronofogden.

Ađahare platineja tu/firma (ki Švedsko čhib)

Ako na platineja šaj te čitine so šaj te ovel.

I odluka tani andi – tu ka platine ja ka čere diso aver (ki Švedsko čhib)

Tu šaj te dobine platibasiri kritika

Tu šaj te dobine platibasiri kritika ako tani i odluka te platine o borđi. Šaj te kontaktirine i firma baš o krediti ako isi tut pučibe.

Institucia baš i integritetesiri zaštita: Platibasiri kritika (ki Švedsko čhib)

Šaj te rode o borđi te ovel sanirimo

Akava tano tuče so našti te irine o borđi ko planirimo vreme. Ama, akava nane te ovel i solucia ko te momentalna problemija.

Akava saniriba ka pomožini tut te platine jekh delo kotar o borđi ko periodi kotar disave berša. Palo odova nane te ovel tut o borđi ko saniribe.

Testirin ako isi tut šansa to borđi te ovel sanirimo.

Saniribasoro testi baš o borđi ko Kronofogden (ki Švedsko čhib)

Tu šaj rode odova ko amaro internet than ja pher jekh blanketa.

Čitin pobuter kotar saniribasoro borđi

Saniribasoro borđi (ki Švedsko čhib)

Isi tut uslov upro nekaste?

Isi tut tu ja ti firma uslov upro nekaste te platini ja te irini diso napalal? Tegani šaj te rode pomoč amendar.

Amen ka ana jekh odluka so điko tano tuče borđi.

To uslov ka ovel definirimo (ki Švedsko čhib)

Amen realizirinaja i odluka

Palo odova šaj te rode amari pomoč te realizirina o borđi te irinipe.

To uslov ka ovel realizirimo (ki Švedsko čhib)

Te ovel platimo ako điko isi olje saniribasoro borđi

Rodinđa li odova manuš saniribe baš o borđi? Tegani tano but važno te prijavine o borđi so tano odova manuš tuče, sebepi te ovel inkludirimo saniribe.

Tuče ka ovel platimo jekh puti ko berš.

Kobor o manuš ka ovel olje pare, odobor ka ovel tuče platimo.

Tu isi tut uslov upro đikaste so rodinđa saniribe baš o borđi (ki Švedsko čhib)

Kontrola upro inspektori baš o konkursi hem biznis konstruktori

Amari buti tani te ovel amen kontrola upro

 • inspektori baš o konkursi (ked i frima phandljola)
 • rekonstruktori (manuš so čerela buti baš i biznis konstrukcia kaj i firma isi ola šansa te završini pe ekonomsko problemija)
 • garancia baš i plata (garancia o manuš te dobini pi plata ko konkurs ja biznis konstrukcia)

Tu šaj te kontaktirine amen

 • ako na hijan zadovoljno kotar o konkurs inspektori ja kotar o biznis konstruktori
 • đaneja so điko koristini i platakiri garancia negativno
 • mangela te rodel platakiri garancia – hem čerđa buti ki Švedska, ama i firma tani kotar jekh aver phuv ki EU ja EES.

Čitin pobuter kotar i kontrola baš o konkurs hem rekonstrukcia.

Kontrola baš o konkurs hem garancia baš o plata (ki Švedsko čhib)

Kontrola upro inspektori baš o konkursi hem rekonstruktori (ki Švedsko čhib)

Amen na mangaja te avel đi ko ekonomska problemija

Ko amaro internet than isi

 • pomoč tuče so sikirineja tut sebepi ti ekonomia ja mangeja te pomožine đikas so isi olje ekonomsko problemi
 • edukativno materiali hem informacia e čhavorenđe

Čhinav o ekonomska problemija (ki Švedsko čhib)

Sa akava šaj te čere digitalno

Ko amaro internet than isi digitalna opcije hem blankete te platine hem te ovel tuče platimo.

Digitalna opcije hem blankete (ki Švedsko čhib)

På svenska

Välkommen till Kronofogden

Vi är en myndighet som hjälper den som vill ha betalat och den som ska betala. Kravet kan också handla om annat än pengar.

Har någon ett krav mot dig?

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav (ett föreläggande)? Då anser någon (sökanden) att du till exempel ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker.

Den som har ett krav kan vara en myndighet, kommun, företag eller privatperson.

Svara, ta ställning och agera

Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot brevet. Svara gärna på Mina sidor på vår webbplats.

Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset (på svenska)

Nästa steg är att du tar ställning och agerar.

Om kravet är rätt ska du betala eller göra det som står i kravet – om du kan. Betala direkt till sökanden.

Är kravet fel ska du invända mot kravet.

Du måste agera inom ett visst antal dagar (förklaringstiden).

Kan du inte betala eller göra det som står i kravet? Då beslutar vi att du är skyldig att göra det. Beslutet kallas för utslag.

Du kan läsa mer om hur du kan agera beroende på vilka krav du har tagit emot.

Ta ställning och agera på ett krav (på svenska)

Krav från en myndighet

Om du har skulder till en myndighet fastställs skulden ofta direkt. Du får ett brev om att du ska betala till Kronofogden, om du kan. Har du frågor om skulden kan du kontakta myndigheten som du har en skuld till.

Vi genomför (verkställer) beslutet

Sökanden kan begära vår hjälp med att till exempel få betalt. Vi kan då besluta om utmätning. Du betalar till Kronofogden.

Så betalar du/företaget (på svenska)

Om du inte kan betala kan du läsa mer om vad som kan hända.

Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något (på svenska)

Du kan få en betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du får ett beslut om att du är skyldig att betala. Vänd dig till kreditupplysningsföretagen om du har frågor.

Integritetsskyddsmyndigheten: Betalningsanmärkningar (på svenska)

Ansöka om skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Med skuldsanering betalar du en del av dina skulder under några år. Därefter har du inte kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Testa om du har möjlighet att få skuldsanering.

Kronofogdens skuldsaneringstest (på svenska)

Du ansöker om skuldsanering via vår e-tjänst eller på en blankett.

Läs mer om skuldsanering.

Du som ska ansöka eller har ansökt om skuldsanering (på svenska)

Har du ett krav mot någon?

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning.

Du kan då få ett beslut (utslag) om att någon är skyldig att betala eller göra något.

Du vill få ett krav fastställt (på svenska)

Vi genomför (verkställer) beslutet

Därefter kan du ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Du vill få ditt krav genomfört (på svenska)

Få betalt av någon som har skuldsanering

Har den som ska betala ansökt om skuldsanering? Då är det viktigt att du anmäler skulderna som personen har till dig, så att de kommer med i skuldsaneringen.

Du får betalt en gång per år.

Det är personens betalningsförmåga som styr hur mycket du får betalt under skuldsaneringen.

Du har krav mot någon som ansökt om skuldsanering (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer

Vår uppgift är att ha tillsyn över

 • konkursförvaltare (sköter konkurser där ett företags affärer avslutas)
 • rekonstruktörer (sköter företagsrekonstruktion där företag får möjlighet att lösa sina ekonomiska problem)
 • lönegarantin (skydd för den som inte får sin lön i konkurs eller företagsrekonstruktion).

Vänd dig till oss om du

 • är missnöjd med en konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör
 • känner till missbruk av lönegaranti
 • vill ansöka om lönegaranti – och har arbetat i Sverige, men är anställd i ett företag som gått i konkurs i ett annat land i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES.

Läs mer om konkurstillsyn och rekonstruktioner:

Konkurstillsyn och lönegaranti (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (på svenska)

Vi förebygger ekonomiska problem

På vår webbplats finns

 • stöd för dig som känner oro för din ekonomi eller vill stötta andra
 • undervisningsmaterial och information till barn.

Förebygg ekonomiska problem (på svenska)

Utför dina ärenden digitalt

På vår webbplats finns e-tjänster och blanketter för dig som vill betala eller få betalt.

E-tjänster och blanketter (på svenska)