Amari buti

Amen isi amen konkretno buti. I direktiva dobinaja kotar i vlada.

Amen

 • dikhaja te obezbedina o finacije kotar o oficialno sektori
 • ka čera sa o društvo te funkcirini maškaro o manuša hem o firme
 • mangaja te tikničera o kriminaliteti.

Amen akija buti čereja ki saradnja e Skatteverket hem Tullverket.

Amari buti tani te dikha odova so isi olje pravo te ovel oljese platimo, te dobini pe pare. Odova šaj te ovel institucia, komuna, firma ja privatno manuš.

Amen mangaja te pomožina odoljen so tane borđi hem celo procesi te nakhel šukar. Amari buti tani proaktivno.

Amen niked na cidaja nijekhesiri strana.

Pobuter amari buti

Amen isi amen pana pobuter buti. Ače pana diso so čeraja:

 • Amen mangaja te pomožina okoljen so isi oljen but baro borđi te irinen pe so posig ko po normalno đivdipe bizo borđi.
 • Amen isi amen saradnja but avera organizaciencar kaj so dikhaja te arakha jekh solucia te oven so pohari so ka khuven ko borđi hem te probinaja te tikničera o kriminaliteti.
 • Amen dikhaja sar čerena buti o inspektori baš o konkursi hem rekonstruktori (manuš so čerela buti baš o konkursija hem biznis konstrukcia). Amen analizirinaja oljengiri buti hem garantirinaja i plata.
 • Amen mangaja te barjačera o đandipe kotar i privatno ekonomia ko amaro društvo.
 • Isi amen jekh ekspertno agencia so isi ola but baro đandipe kotar e borđesoro efekti.

Amen hijam financirime kotar o porezi hem o takse.

På svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Det får vi av regeringen.

Vi ska

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Annat som vi gör

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Vi ger stöd så att svårt skuldsatta kan ansöka om skuldsanering och komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med andra organisationer för att exempelvis minska antalet överskuldsatta i samhället och motverka organiserad brottslighet.
 • Vi har tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (de som sköter konkurser och företagsrekonstruktioner). Vi granskar även deras arbete med lönegaranti.
 • Vi arbetar för att öka kunskapen om privatekonomi i samhället.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter.

Vår verksamhet finansieras av både skattemedel och avgifter.