Letter about ordinary assistance

Have you received a letter, known as an injunction, about ordinary assistance? That means that the applicant wants to establish that you are going to do what the application says. An application for ordinary assistance might be about eviction or about moving an object that is on someone else’s property.

What do I need to do?

Always begin by notifying us that you have received the letter by signing the acknowledgement of service and returning it to us. This doesn’t mean that you agree with the contents of the letter, only that you have received it. If you don’t return the acknowledgement of service, a process server may visit you in person at home or at work in order to have the acknowledgement signed.

How long do I have?

Once you have signed the acknowledgement of service you have what is known as a decision period in which to act on the injunction, meaning you accept it, or to contest it if you consider it incorrect. The letter will tell you how long the decision period is.

What do I do if I accept the injunction?

If you accept the injunction you have to do what the letter tells you to do. The person or entity that applied for ordinary assistance – the applicant – then has to withdraw their application. You should also notify us in writing, within the decision period, that you have done what the applicant demanded.

You can also contact the person or entity that applied for ordinary assistance in order to see if you can agree on what you should do. In that case you have to ask the applicant to withdraw their application, otherwise we will issue what is known as a verdict in the matter.

What do I do if I consider the injunction incorrect?

If you consider the injunction incorrect you can object to it, which is known as contesting it. Write a letter explaining your position, making sure you state

 • your name
 • your personal identity number
 • the case number (which is in the letter with the injunction)

Send us the letter before the end of the decision period.

What do we then do?

We will forward your letter to the person or entity that applied for ordinary assistance (or their representative) so they find out that you are contesting the claim in the injunction.

If the person or entity that applied for ordinary assistance does not agree with your objections they can request that we hand the case over to the courts, where processing will then continue.

What does it mean if the case is handed over to the courts?

The court will charge a fee of either SEK 600 or SEK 2 500. The size of the fee depends on how big the debt is and on how the court is going to handle the case. The applicant has to pay the fee to the court, but if you should lose the case in court you may become liable to pay the fee along with any other court costs. If the applicant does not request to have the case handed over to the courts, we will dismiss it.

What happens if I think part of the claim is incorrect?

If you think part of the claim in the injunction is incorrect, you do the same thing as when you object to it, i e you contest the entire claim. Remember to state clearly in your letter which part or parts of the claim that you object to, and why.

If you do not do what is required and notify us that you have done so, we will issue a verdict regarding those parts that you have not objected to.

Ordinary assistans and eviction

When ordinary assistance concerns eviction

The most common reason for an application for eviction is that you have not paid your rent or monthly fee. Other possible reasons include having disturbed the neighbours, having sublet the flat without permission, or having conducted criminal activity in the flat.

How termination of a rental contract is done

Your rental contract can be terminated in one of three ways:

 • The landlord gives you notice of termination
 • The landlord applies for eviction
 • The landlord applies for a summons

The landlord must have notified the social services in the municipality in question about the eviction before we send you an injunction about eviction.

Possibilities of staying on

The injunction you receive if someone has applied for you to be evicted can vary in content depending on what type of tenancy right or right of use you have (domicile or premises) and on whether the landlord has sent you certain notifications or not. It is important, therefore, that you read very carefully what the letter with the injunction says.

Can I stay on anyway?

You can stay on in the flat, i e recover your tenancy right, if you pay your debt within three weeks. Note that the three weeks are counted from when you received special information about this particular condition. Sometimes the information is included with the notice of termination, but not always.

If you pay within three weeks you have the right to stay on in the flat. If you pay after three weeks have passed you will not have the right to stay on.

What are the rules for premises – storage spaces, garages or parking spaces?

You have the possibility of keeping the premises, i e recover your tenancy right, if you pay your debt within two weeks. Note that the two weeks are counted from when you received special information about this particular condition. Sometimes the information is included with the notice of termination, but not always.

If you pay after the two weeks have passed you will not have the right to keep the premises.

How long have I got?

The time you have in which to object to the injunction depends on whether the grace period for recovering your tenancy right has elapsed or not.

 • If the grace period has elapsed you have ten days in which to object. You can no longer recover your tenancy right by paying your debt.
 • If the grace period has not elapsed you have more time in which to object – normally two or three weeks.

Sammanfattning på svenska

Brev om handräckning

Har du fått ett brev om handräckning, ett så kallat föreläggande? Då vill den som har skickat in ansökan få fastslaget att du ska göra det som står i ansökan. En ansökan om handräckning kan exempelvis handla om att någon ska vräkas eller flytta ett föremål som står på någon annans tomt.

Svara att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Logga in och svara på Mina sidor.
 • Skriv under och skicka in delgivningskvittot som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Gäller kravet ett företag kan vi söka upp företrädare för företaget. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av brevet.

Så lång tid har du på dig

När du skrivit på delgivningskvittot har du en viss tid, en så kallad förklaringstid, på dig att åtgärda kravet eller bestrida om du tycker att kravet är felaktigt. Det framgår i brevet hur lång den tiden är.

Vad gör du om du tycker att kravet är riktigt?

Om du anser att kravet är riktigt ska du göra det som står i brevet. Den som har ansökt om handräckning, den sökande, ska därefter ta tillbaka sin ansökan. Du bör också skriftligen meddela oss inom förklaringstiden att du har gjort det som den sökande krävde.

Du kan också kontakta den som har ansökt om handräckning och undersöka om ni kan komma överens om hur du ska göra. Du måste då be sökanden att ta tillbaka sin ansökan, annars kommer vi att meddela ett beslut, det vill säga ett utslag.

Vad gör du om du tycker att kravet är felaktigt?

Om du tycker att kravet är fel kan du invända mot det. Det kallas att du bestrider kravet. Skriv ett brev och förklara. Var noga med att ange:

 • namn,
 • personnummer,
 • målnumret (det hittar du i brevet).
 • Skicka brevet till oss innan sista svarsdatum.

Vad gör vi?

Vi skickar ditt brev, bestridandet, till den som har ansökt om handräckning eller till hens ombud så att hen får veta att du har bestridit.

Om den som har ansökt om handräckning inte håller med om dina invändningar kan hen begära att vi ska lämna över ärendet till domstol. I så fall fortsätter handläggningen där.

Vad innebär det att ärendet går till domstol?

Domstolen tar ut en avgift som är 600 eller 2 500 kronor. Vilken avgift det blir beror på hur stor skulden är och hur domstolen kommer att hantera målet. Det är sökanden som betalar avgiften till domstolen. Men om du skulle förlora målet i domstolen kan du bli skyldig att betala avgiften tillsammans med eventuella andra rättegångskostnader. Om sökanden inte begär att målet ska överlämnas till domstol kommer vi att avsluta ärendet.

Vad händer om du tycker att en del av kravet är fel?

Om du tycker att en del av kravet är fel gör du på samma sätt som om du invänder, det vill säga bestrider hela kravet. Tänk på att i brevet noga ange vilken del av kravet du invänder mot och varför.

Om du inte utför det som krävs av dig och meddelar oss att du gjort så, kommer vi att meddela ett beslut, det vill säga ett utslag, på den del som du inte har invänt mot.

När handräckningen gäller vräkning (avhysning)

Den vanligaste anledningen till en ansökan om vräkning är att du inte har betalat hyran alternativt månadsavgiften. Andra orsaker kan vara att du har stört grannar, olovligt hyrt ut lägenheten i andra hand eller att du har bedrivit brottslig verksamhet i lägenheten.

Så här går en uppsägning till

Du kan bli uppsagd på tre olika sätt:

 • Värden kan säga upp dig.
 • Värden kan ansöka om vräkning.
 • Värden kan lämna in en ansökan om stämning.

Hyresvärden ska ha meddelat kommunens socialtjänst om vräkningen innan vi skickar ut brevet om vräkning, föreläggandet, till dig.

Möjlighet att bo kvar

Brevet, det vill säga föreläggandet du får om någon vill att du ska vräkas, kan se olika ut. Det beror på vad det är för sorts hyresrätt eller nyttjanderätt (bostad eller lokal) och om hyresvärden skickat vissa underrättelser eller inte. Det är därför viktigt att du noga läser vad som står i brevet.

Kan du ändå bo kvar?

Du kan bo kvar, det vill säga återvinna din hyresrätt, om du betalar skulden inom tre veckor. Observera att tiden räknas från det att du delgavs en särskild information om just detta. Ibland finns den informationen med i uppsägningen, men inte alltid.

Betalar du inom tre veckor har du rätt att bo kvar. Om du betalar efter att tre veckor gått har du inte rätt att bo kvar.

Vad gäller för lokal – förråd, garage eller p-plats?

Du har möjlighet att ha kvar lokalen, det vill säga återvinna din hyresrätt, om du betalar skulden inom två veckor. Observera att tiden räknas från det att du delgavs en särskild information om just detta. Ibland finns den informationen med i uppsägningen, men inte alltid.

Om du betalar efter de två veckorna har gått har du inte rätt att ha kvar lokalen.

Hur lång tid har du på dig?

Den tid du har på dig att invända mot vårt brev, föreläggandet, beror på om den särskilda tiden att återvinna hyresrätten har gått ut eller inte.

 • Om tiden för att återvinna hyresrätten har gått ut, har du tio dagar på dig att invända. Du kan inte längre återvinna hyresrätten genom att betala.
 • Om tiden för att återvinna hyresrätten inte har gått ut, har du längre tid på dig, vanligtvis två eller tre veckor.