Någon vill att du ska betala

Har du eller ditt företag fått ett brev (föreläggande) med ett krav på att betala till någon? Då vill den som ansökt (sökanden) att vi beslutar att du eller företaget ska betala det som står i kravet. Vi har inte tagit ställning till om kravet är rätt eller fel. Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du eller ditt företag har fått ett brev med ett krav (föreläggande) för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du eller företaget ska betala. Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

För dig som är under 18 år

Har du fått ett brev med ett krav på att betala eller göra något? Du kan läsa mer om barn och skulder på vår webbplats.

Barn kan få skulder

Viktigt att du agerar

Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar. Är kravet fel ska du meddela oss det. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala. 

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Du som är privatperson eller har enskild firma kan logga in och svara på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Tänk på att

Om kravet på att få betalt gäller ett företag ska du som svarar på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) vara behörig företrädare.

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av brevet.

Ta ställning

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt, beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Om det är rätt kan du betala eller inte agera alls. Är kravet fel kan du invända mot (bestrida) kravet. Läs igenom alternativen noga.

Är kravet rätt – och du kan betala

Anser du att kravet är rätt ska du betala till sökanden eller hens ombud. Inte till oss.

Vi rekommenderar att du kontaktar sökanden eller hens ombud för att ta reda på eventuell ränta fram till betalningsdagen. Kontrollera även betalningsuppgifterna.

Meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har betalat.

Är kravet rätt – men du kan inte betala

Du kan kontakta sökanden eller hens ombud och fråga om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning.

Även om sökanden går med på en avbetalningsplan eller annan lösning, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska betala. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Du behöver inte meddela oss att du anser att kravet är rätt.

Är kravet fel kan du invända (bestrida)

Du kan invända mot kravet genom att skriva

 • att du invänder
 • varför kravet är fel (till exempel att du redan har betalat).

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor på vår webbplats
  Mina sidor
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Har du fått en bluffaktura?

Om du anser att kravet är en bluffaktura ska du genast invända mot det.

Jag har fått en bluffaktura – vad gör jag?

Tänk på att

Du ska inte invända om du och sökanden eller hens ombud kommer överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning, och du tycker att kravet är rätt.

Du kan invända mot en del av kravet

Är en del av kravet rätt, kan du betala en del av kravet. I så fall ska du i din invändning noga skriva

 • att du betalat en del av kravet
 • vilken del av kravet du tycker är fel
 • varför.

Meddela oss om du betalar eller gör en del av det som står i kravet.

Observera!

Det är i denna del av processen du ska invända om du anser att kravet är fel. Efter att vi har fattat ett beslut (utslag) måste du vända dig till domstolen för att ansöka om omprövning av vårt beslut (utslag). Det kallas för att ansöka om återvinning.

Agera i tid

Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala.

Vad händer i nästa steg?

Vad som händer i nästa steg beror på om du anser att kravet är rätt eller fel, och om du

 • betalar
 • inte betalar
 • betalar, men för sent
 • invänder mot (bestrider) kravet.

Kravet är rätt och du betalar

Om du betalar och meddelar oss det skriftligen, ska sökanden ta tillbaka sitt krav.

Vi avslutar ditt mål när vi får ett meddelande från sökanden om att hen tar tillbaka sitt krav.

Kravet är rätt, men du betalar inte

Vi beslutar att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om exempelvis utmätning. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Kravet är rätt, men du betalar för sent

Du anser att kravet är rätt och betalar, men du betalar för sent (efter förklaringstiden). Vi beslutar därför att du är skyldig att betala. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om exempelvis utmätning. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Du har nu följande alternativ

Eftersom du redan har betalat kan du ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag) om att du ska betala. Det kallas för att ansöka om återvinning.

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa utmätning (inhibition) – ifall den som vill ha betalt inte drar tillbaka sitt krav.

Du ansöker om återvinning och inhibition genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel (till exempel att kravet inte längre gäller för att du har betalat)
 • varför verkställighet tillfälligt ska stoppas
 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter.

Kravet är fel och du vill invända (bestrida)

Vi meddelar sökanden att du invänder mot kravet.

Vi lämnar över ditt mål till domstolen om sökanden begär det. Därefter avslutar vi ditt mål. Domstolen prövar om kravet är riktigt eller inte.

Vi avslutar även ditt mål om sökanden inte begär att vi lämnar över målet till domstolen.

Att invända kan kosta extra

Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader (domstolens avgift och andra eventuella kostnader) om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Om du invänder och målet lämnas till domstolen

Om ditt mål går till domstolen kan du i fortsättningen få information om nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning. Det betyder att du inte behöver skriva under handlingarna. Så här går det till:

 1. Domstolen skickar ett brev med en handling till din senast kända adress. Om brevet kommer i retur, skickar domstolen brevet till din folkbokföringsadress (om denna adress inte användes i det första utskicket).
 2. Nästa arbetsdag skickar domstolen ett kontrollmeddelande till samma adress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta domstolen.

Domstolen anser att du har tagit del av handlingen två veckor efter att domstolen skickade det första brevet till dig. Om det första brevet exempelvis skickades till dig den 1 april anses du vara delgiven den 15 april.

Observera

Tänk på det här så länge målet pågår:

 • Meddela domstolen om du byter bostadsadress eller e-postadress, eller om du  under en period inte kan läsa din post.
 • Du kan få handlingar med förenklad delgivning, även om ditt mål blir överklagat till en annan domstol.

Pantbrev i din fastighet kan betyda att fastigheten säljs

Om den som vill ha betalt har ett pantbrev i din fastighet som säkerhet, kan följande hända:

 • Personen kan i sin ansökan begära att få betalt genom att vi säljer din fastighet.
 • Om vi fattar ett beslut om att du ska betala (utslag) innebär det att sökanden kan få betalt direkt när fastigheten säljs.

Vi kallar det för att din fastighet är dömd i mät.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om betalning. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Du hittar information om betalnings­anmärkning och kreditupplysningsföretag hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också ta del av frågor och svar på vår webbplats.

Vad händer om vi fastställer kravet?

Om du inte gör det som står i kravet beslutar vi alltså att du är skyldig att göra det.

Beslut om att betala eller göra något (utslag)

Beslutet (utslaget) innebär att sökanden kan ansöka om vår hjälp med att driva in det fastställda kravet. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Du kan bli ansvarig för att betala avgifter och kostnader sökanden har haft. Du hittar mer information på webbplatsen:

Avgifter och kostnader

Om sökanden inte ansöker om verkställighet avslutar vi målet.

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Om du tycker att vårt beslut (utslag) är fel kan du ansöka om att domstolen prövar det. Det kallas för att ansöka om återvinning. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa verkställighet (inhibition).

Du ansöker om återvinning och inhibition genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel
 • varför verkställighet tillfälligt ska stoppas
 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter.

Om domstolen beslutar att stoppa verkställighet går vi inte vidare, förrän domstolen slutligen har avgjort målet.

Är sökanden missnöjd med ett beslut (utslag) kan hen överklaga inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Frågor och svar