Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden vill att du flyttar

Har du eller ditt företag fått ett brev (föreläggande) med ett krav på att flytta (vräkning/avhysning)? Då vill den som ansökt (sökanden) att vi beslutar att du ska göra det som står i kravet. Vi har inte tagit ställning till om kravet är rätt eller fel. Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du eller ditt företag har fått ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du eller ditt företag ska flytta (vräkas/avhysas). Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

Varför kan du/företaget bli vräkt?

Det finns flera orsaker till att du eller ditt företag kan bli vräkt. Vanligast är att du inte har betalt hyran/avgiften eller gjort något du inte ska.

Exempel på orsaker

Den vanligaste anledningen till att bli vräkt är att du eller ditt företag

 • inte betalar hyran
 • stör grannarna
 • vanvårdar din lägenhet eller lokalen
 • hyr ut i andra hand utan lov.

Flera sätt att bli uppsagd

Du/företaget kan bli uppsagd på flera sätt av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen.

Tre sätt att bli uppsagd

Hyresvärden eller bostadsrättsföreningen

 • säger upp dig
 • ansöker om vräkning
 • lämnar in en ansökan om stämning.

Innan vi skickar ett brev till dig med krav på att du ska vräkas, måste hyresvärden eller bostadsrättsföreningen meddela kommunens socialtjänst att du har stört dina grannar eller inte har betalat hyran/avgiften.

Viktigt att du agerar

Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar. Är kravet fel ska du meddela oss det. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet. 

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Du som är privatperson eller har enskild firma kan logga in och svara på Mina sidor.
  Mina sidor
 • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
 • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Tänk på

Om kravet gäller ett företag ska du som svarar på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) vara behörig företrädare.

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot brevet. Det gör vi för att säkerställa att du eller ditt företag får del av brevet.

Ta ställning

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt, beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Om det är rätt kan du göra det som står i kravet, det vill säga betala eller flytta. Är kravet fel kan du invända mot (bestrida) kravet. Läs igenom alternativen noga.

Är kravet rätt – och du kan göra det som står i kravet

Om kravet handlar om att du ska flytta (vräkas) och du anser att det är rätt, kan du flytta själv.

Meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har gjort det som står i kravet. Vi kommer att tolka ditt meddelande som att du invänder mot kravet eftersom du har flyttat.

Är kravet rätt – men du kan inte göra det som står i kravet

Du kan kontakta sökanden eller hens ombud och fråga om ni kan komma överens om en annan lösning.

Även om sökanden går med på en annan lösning, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska göra det som står i kravet. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Du behöver inte meddela oss att du anser att kravet är rätt.

Är kravet fel kan du invända (bestrida)

Om du anser att kravet är fel kan du invända mot kravet genom att skriva

 • att du invänder och
 • varför kravet är fel (till exempel att du redan har flyttat).

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

 • på Mina sidor på kronofogden.se
  Mina sidor
 • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
 • i ett mejl
 • i ett brev.

Tänk på att

Du ska inte invända om du och sökanden eller hens ombud kommer överens om en annan lösning, och du tycker att kravet är rätt.

Du kan invända mot en del av kravet

Om en del av kravet är rätt, kan du betala och göra en del enligt kravet. I så fall ska du i din invändning noga skriva

 • att du har betalat eller gjort en del av det som står i kravet,
 • vilken del av kravet du tycker är fel och
 • varför.

Meddela oss om du gör en del av det som står i kravet.

Observera!

Det är i denna del av processen du ska invända om du anser att kravet är fel. Efter att vi har fattat ett beslut (utslag) måste du vända dig till domstolen för att ansöka om omprövning av vårt beslut (utslag). Det kallas för att ansöka om återvinning.

Agera i tid

Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet.

Vad händer i nästa steg?

Vad som händer i nästa steg beror på om du anser att kravet är rätt eller fel, och om du

 • gör det som står i kravet
 • inte gör det som står i kravet
 • gör det som står i kravet, men för sent
 • invänder mot (bestrider) kravet.

Kravet är rätt och du gör det som står i kravet

Om du gör det som står i kravet, och meddelar oss detta skriftligen, ska sökanden ta tillbaka sitt krav.

Vi avslutar ditt mål när vi får ett meddelande från sökanden om att hen tar tillbaka sitt krav.

Kravet är rätt, men du gör inte det som står i kravet

Vi beslutar att du är skyldig att göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Det är viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om vår hjälp med att genomföra vräkningen. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Vad gör du om du anser att beslutet är fel?

Du kan ansöka om att domstolen prövar ditt mål (återvinning). Det ska du göra skriftligen till oss inom en månad från dagen för beslutet.

Kravet är rätt, men du gör det som står i kravet för sent

Du anser att kravet är rätt och gör det som står i kravet, men för sent (efter förklaringstiden). Vi beslutar därför att du är skyldig att göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om vräkning. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Du har nu följande alternativ

Eftersom du redan har gjort det som står i kravet kan du ansöka om att domstolen prövar vårt beslut (utslag). Det kallas för att ansöka om återvinning.

Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa vräkningen (inhibition) – ifall den som vill att du flyttar inte drar tillbaka sitt krav.

Du ansöker om återvinning och inhibition genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel (till exempel att kravet inte längre gäller för att du har flyttat)
 • varför vräkningen tillfälligt ska stoppas
 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter.

Kravet är fel och du invänder

Om du invänder mot sökandens krav, meddelar vi sökanden. Vi lämnar över ditt mål till domstolen om sökanden begär det. Därefter avslutar vi ditt mål. Domstolen prövar om kravet är riktigt eller inte.

Vi avslutar även ditt mål om sökanden inte begär att vi lämnar över målet till domstolen.

Att invända kan kosta extra

Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader (domstolens avgift och andra eventuella kostnader) om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Om målet lämnas vidare till domstolen

Om ditt mål går till domstolen kan du i fortsättningen få information om nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning. Det betyder att du inte behöver skriva under handlingarna. Så här går det till:

 1. Domstolen skickar ett brev med en handling till din senast kända adress. Om brevet kommer i retur, skickar domstolen brevet till din folkbokföringsadress (om denna adress inte användes i det första utskicket).
 2. Nästa arbetsdag skickar domstolen ett kontrollmeddelande till samma adress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta domstolen.

Domstolen anser att du har tagit del av handlingen två veckor efter att domstolen skickade det första brevet till dig. Om det första brevet exempelvis skickades till dig den 1 april anses du vara delgiven den 15 april.

Observera

Tänk på det här så länge målet pågår:

 • Meddela domstolen om du byter bostadsadress eller e-postadress.
 • Meddela domstolen i förväg om du inte kan läsa din post.
 • Du kan få handlingar med förenklad delgivning, även om ditt mål blir överklagat till en annan domstol.

Få tillbaka hyresrätt/bostadsrätt/lokal

Det här gäller för hyresrätt och bostadsrätt

Du har möjlighet att få tillbaka din lägenhet/bostadsrätt om du betalar hyres- eller avgiftsskulden inom tre veckor från den dag du tagit emot brevet med kravet. Om du inte betalar, invänder mot kravet, eller flyttar själv kan du bli vräkt. Du får själv betala kostnaderna för detta. Läs mer om detta i brevet med kravet.

Det här gäller för lokal

Om kravet gäller en lokal – förråd, garage eller p-plats – har du möjlighet att ha kvar lokalen om du betalar skulden inom två veckor.

Tänk på att

Du kan få tillbaka din hyresrätt/bostadsrätt/lokal under vissa förutsättningar.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om att betala eller göra något. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Du hittar information om betalnings­anmärkning och kreditupplysningsföretag hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också ta del av frågor och svar på vår webbplats.

Vad händer om vi fastställer kravet?

Om du inte betalar din hyra/avgift, flyttar eller på annat sätt kommer överens med sökanden, beslutar vi alltså att du är skyldig att flytta.

Beslutet (utslaget) innebär att din hyresvärd eller bostadsrätts­föreningen kan ansöka om vår hjälp med att vräka dig. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Beslut om att du/företaget ska flytta

Du kan bli ansvarig för att betala avgifter och kostnader som din hyresvärd/bostads­rättsföreningen har haft. Du hittar mer information på webbplatsen.

Avgifter och kostnader

Om du tycker att beslutet (utslaget) är fel

Om du tycker att vårt beslut (utslag) är fel kan du ansöka om att domstolen prövar det. Det kallas för att ansöka om återvinning. Du kan samtidigt ansöka om att tillfälligt stoppa verkställighet (inhibition).

Du ansöker om återvinning och inhibition genom att skicka in ett mejl eller brev till oss inom en månad från dagen för beslutet. Skriv

 • att du vill ansöka om återvinning och eventuellt inhibition
 • varför beslutet (utslaget) är fel
 • varför verkställighet tillfälligt ska stoppas
 • numret på beslutet och dina kontaktuppgifter.

Om domstolen beslutar att stoppa verkställighet går vi inte vidare, förrän domstolen slutligen har avgjort målet.

Är sökanden missnöjd med ett beslut (utslag) kan hen överklaga inom tre veckor från datumet då vi fattade beslutet.

Frågor och svar