Utmäta lön eller egendom

Vi kan utmäta din lön, överskott på skattekontot eller något du äger, till exempel en bil. När det gäller företag, kan vi utmäta exempelvis överskott på skattekontot eller egendom. Pengarna går till att betala din skuld.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till när du har en skuld hos oss? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Du har en skuld – så funkar det

Utmätning i korta drag

Vi börjar med att utreda vilka tillgångar du eller ditt företag har. För dig som är privatperson kan det röra sig om lön, inkomst eller annan ersättning, och saker du äger. För ett företag kan det röra sig om inventarier, maskiner, fastigheter eller annan egendom.

Vi utreder din/företagets ekonomi

Den egendom vi utmätt säljer vi på något av följande sätt:

 • auktion
 • via anbud.

I vissa fall kan vi ge någon annan i uppdrag att sälja din egendom.

Om det är en persons lön vi utmäter betalar arbetsgivaren in pengarna till oss.

Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld

Pengarna som kommer in från en försäljning eller utmätning skickar vi till dem du eller företaget är skyldig pengar.

Se din löneutmätning

Har du ett beslut om löneutmätning hittar du information om den på Mina sidor.

Mina sidor

Vi utmäter i en viss ordning

Det vi utmäter följer en viss ordning. Vi försöker alltid utmäta det som är av minst skada för dig eller företaget. Det första vi utmäter är kontanter, pengar på banken, aktier, skatt som du eller ditt företag ska få tillbaka eller din lön.

Du kan alltid berätta för oss om du har egendom som du vill att vi utmäter och säljer för att betala dina skulder. Då gör vi en bedömning om egendomen har ett sådant värde att den går att utmäta.

Vad vi utmäter och i vilken ordning

 1. Kontanta medel, det vill säga pengar.
 2. Pengar på banken eller skatt som du eller företaget ska få tillbaka.
 3. Fordringar, exempelvis om någon är skyldig dig eller företaget pengar.
 4. En del av din lön eller annan inkomst.
 5. Fondandelar och aktier.
 6. Övrig lös egendom – exempelvis bostadsrätter eller bilar. Om vi utmätt en bil måste ändå trafikförsäkrings­avgiften betalas tills bilen eventuellt ställs av eller tills den får en ny ägare.
 7. Fast egendom – vi kan utmäta en fastighet om du eller företaget inte betalar de lån den är pantsatt för. Om fastigheten är värd mer än lånet, kan vi utmäta den även för andra skulder än själva fastighetslånet.
 8. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar (krav som det råder oenighet om).

Vad ska vara uppfyllt innan vi utmäter?

Det finns flera omständigheter som ska vara uppfyllda för att vi ska utmäta egendom, bland annat att egendomen ska tillhöra dig eller företaget.

Regler för vad vi utmäter

 • Egendomen ska tillhöra dig eller företaget som har en skuld. Om egendomen finns hemma hos dig eller i företagets lokal förutsätter vi att du eller företaget äger den. Om det inte är så, måste du eller företaget kunna bevisa det för oss.
 • Om egendomen finns någon annanstans än i din bostad eller i företagslokalen ska vi kunna bevisa att den är din eller ditt företags för att vi ska få utmäta den.
 • Vi kan även utmäta egendom som Polisen träffar på i sin verksamhet. Det kallas för distansutmätning.
 • Vi ska kunna sälja egendomen. Det får till exempel inte finnas något testamente eller gåvobrev som förbjuder dig eller företaget att sälja egendomen.
 • Egendomen ska ha ett ekonomiskt värde. Hela poängen med att vi utmäter något är att den du eller företaget är skyldig pengar ska få betalt.
 • Tillgångar som hör ihop får inte skiljas åt utan särskilda skäl. Anledningen är att tillgångarna ofta är värda mer tillsammans än summan av delarna om de säljs var för sig. Vi undviker att utmäta enbart inombordsmotorn i en motorbåt, även om motorns värde täcker skulden. Detsamma gäller till exempel däcken på företagets lastbil.
 • Utmätningen ska ge ett rimligt överskott till den du är skyldig pengar.

Anser du att beslutet är fel?

Du eller ditt företag kan begära ändring (rättelse) om du anser att beslutet är fel. Kontakta oss först. Du får en förklaring till varför vi fattat beslutet och vilka regler som gäller. För en person kan det finnas uppgifter i beslutet som behöver ändras utifrån exempelvis bostadskostnaden.

Om vi inte rättar beslutet eller om du eller företaget direkt vill att domstol ska pröva frågan kan du överklaga beslutet. Du hittar informationen nedan och i beslutet.

Så här överklagar du

Vi skickar det vidare till tingsrätten som beslutar om utmätningen ska ändras eller inte. ​

I beslutet om utmätning finns information om vart du ska posta din överklagan. Om du inte har kvar beslutet ska du posta din överklagan till det av våra kontor som finns närmast där du bor. Du kan också mejla.

Överklaga i tid

Överklagandet måste ha kommit in till oss inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet om utmätning. Den tidsgränsen gäller även om du har begärt rättelse. Avser beslutet löneutmätning så finns det ingen tidsbegränsning för överklagan.

Glöm inte att lämna utförliga uppgifter

I ditt överklagande ska du skriva

 1. vilket beslut du överklagar
 2. varför du anser att det ska ändras och vilken ändring du vill ha
 3. de bevis du vill föra fram och vad de ska styrka
 4. ditt namn
 5. ditt person- eller organisationsnummer
 6. din adress
 7. ditt telefonnummer.

Underteckna överklagandet

Du, ditt ombud eller behörig företrädare för företaget ska underteckna överklagandet.

Bra att veta

Även om du har överklagat gäller beslutet om utmätning till dess att domstolen fattat sitt beslut. Om domstolen ger dig rätt kommer du att få tillbaka din egendom.

Du kan även invända mot kravet

Om du anser att skulden vi utmätt för är fel, kan du invända mot kravet. Det kanske inte hjälper att enbart överklaga utmätningsbeslutet.

Om du får rätt

Du kan ansöka om vår hjälp om domstolen ger dig rätt och borgenärerna inte frivilligt betalar tillbaka det du har rätt till.

Kontakta oss så berättar vi hur du kan gå tillväga.

Om vi inte kan sälja utmätt egendom

Kan vi inte sälja det vi har utmätt gör vi vanligen ett nytt försök. Misslyckas försäljningen igen, upphäver vi utmätningen. Du eller företaget får tillbaka egendomen och har då kvar skulden.

För privatpersoner

Vad vi undviker och inte får utmäta

Vi utmäter till exempel inte sådant du eller din familj behöver för att klara ert uppehälle. Sådana tillgångar kallas beneficieegendom. Vad som är beneficieegendom avgör vi från fall till fall. En och samma typ av egendom kan alltså räknas som det i ett fall, men inte i ett annat.

Det här är beneficieegendom

Beneficieegendom är normalt sett

 • kläder, men inte märkeskläder, dyra pälsar och liknande
 • glasögon samt enklare klockor och smycken
 • möbler och annat som vi bedömer är nödvändigt för ditt hem
 • specialutrustning för funktionsnedsatta
 • musikinstrument som dina barn använder för musikstudier
 • fordon som du behöver för att ta dig till och från arbetet. Vi gör en bedömning av skälen och fordonets värde i varje enskilt fall.

Vi undviker att utmäta en persons bostad

Vi försöker i det längsta undvika att utmäta din bostad, men i vissa fall är vi tvungna att göra det, även om skulden är liten.

En förutsättning för att vi ska utmäta bostaden är att försäljningen ger ett överskott efter att alla omkostnader från försäljningen är betalda.

Det finns däremot inga regler för hur stor skulden måste vara för att vi ska kunna utmäta bostaden. Om den du är skyldig pengar har pant i din bostad kan hen alltid kräva att vi ska utmäta bostaden för att hen ska få betalt.

Observera

 Du kan bli skyldig att betala vinstskatt om det blir en vinst vid försäljning av din bostad. Du hittar mer information på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket: Försäljning av bostad

Din partner eller sambo har skulder

Om din partner eller sambo har skulder hos oss, anses hen äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att vi kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem – om du inte kan bevisa att det är ditt.

Du tar inte över din partners eller sambos skulder för att ni bor ihop. Men skulderna kan ändå påverka din ekonomi, eftersom din inkomst och dina kostnader är en del av hushållets. När vi beräknar vilket belopp vi kan utmäta av din partners eller sambos lön, ingår därför dina uppgifter i beräkningen.

Löneutmätning – ett vanligt sätt att betala en skuld

Om ni äger en fastighet tillsammans kan vi besluta att din partners eller sambos andel i fastigheten ska utmätas. Det vanliga är då att hela fastigheten säljs och att du får pengarna som kommer från din andel.

Du har skulder och äger egendom tillsammans med andra

Vi kan utmäta din andel av en egendom som du äger tillsammans med andra, till exempel en fastighet, om du har en skuld hos oss.

Vi kan sälja egendomen om någon av följande personer begär att den ska säljas:

 • du som har skulder
 • den som vill ha betalt
 • någon av de andra delägarna.

Samtliga delägare underrättas och kan yttra sig innan vi säljer egendomen.

Det är endast din andel av köpeskillingen som används till att betala dina skulder och kostnaderna i ärendet. Övriga delägare får ut sina andelar.

Exempel på hur ett lån blir en skuld och går till utmätning

Så här kan det gå till

Du har fått låna 20 000 kronor av en kompis. När det är dags att betala tillbaka kan du inte det. Din kompis kan då vända sig till oss för att få kravet fastställt i ett beslut (utslag). Därefter kan hen ansöka om vår hjälp att få betalt.

Vi startar en utredning av dina tillgångar. Vi ser att du saknar pengar på banken eller inkomst som vi kan utmäta. Men vi hittar en bil hos dig. Det är du som använder bilen, men du hävdar att du har lånat den och att den är registrerad på någon annan.

Vi gör en bedömning av om bilen tillhör dig. Även om bilen är registrerad på en annan person kan det vara du som äger den. Uppgift om registrerad ägare är inget bevis på vem som äger bilen. Att du har bilen hos dig är ofta tillräckligt för att vi ska anse att bilen tillhör dig. Vi kan därför utmäta bilen.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på egen hand under överskådlig tid? Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter.

Kronofogdens skuldsaneringstest

Frågor och svar