Få tillbaka eller ta bort egendom

Du kan ansöka om vår hjälp med genomföra (verkställa) ett beslut (utslag) om att få tillbaka eller ta bort egendom.

Vi kan hjälpa dig att få tillbaka eller ta bort egendom (till exempel en dator) om det finns ett beslut (utslag) eller en dom. Då kan du ansöka om vår hjälp att genomföra (verkställa) beslutet.

Kryssade du i att du vill ha vår hjälp med verkställighet i ansökan om vanlig eller särskild handräckning? Om svaret är "ja" inleder vi arbetet med att få tillbaka eller ta bort egendom när det finns ett beslut (utslag). Om svaret är "nej" kan du ansöka om verkställighet. Här beskriver vi hur du gör.

Saknar du ett beslut (utslag)? Då kan du ansöka om vanlig eller särskild handräckning.

Du vill få tillbaka eller ta bort egendom

Du kan i samma ansökan fylla i att du exempelvis vill ha vår hjälp med att

 • få tillbaka eller ta bort egendom
 • driva in en fastställd skuld.

Då registreras två mål hos oss.

Vem kan ansöka via e-tjänsten?

Du som är privatperson eller har enskild firma kan ansöka via e-tjänsten.

Du som är vd eller företrädare med ensam firmateckningsrätt kan skapa, signera och skicka in en ansökan om verkställighet.

Företrädare som inte har rätt att teckna firma ensam kan skapa och ändra en ansökan som inte är inskickad, om det finns någon annan på firman som har ensam firmateckningsrätt.

E-tjänsten är inte tillgänglig för företrädare i bolag där ingen har ensam firmateckningsrätt.

Få tillbaka egendom: Ansökan verkställighet

Ansök via e-tjänst eller blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Lämna uppgifter om dig

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • bostadsadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla i

Fyll även i uppgifter om

 • vad din ansökan gäller (till exempel att få tillbaka eller ta bort egendom)
 • ditt krav (fordran)
 • beslutet som ligger till grund för ansökan om verkställighet (bifogas i ansökan)
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter
 • handlingar du vill bifoga.

Om en dom ligger till grund ska du bifoga bevis på att den vunnit laga kraft (se nedan).

Skicka flera ansökningar vid gemensamt ansvar

Är flera personer gemensamt (solidariskt) ansvariga för det krav du ställer? Då ska du skicka in en ansökan per person. Det är viktigt att du skickar alla ansökningar till samma kontor, även om en person tillhör ett annat kontor. Skicka bara med ett exemplar av domen eller beslutet (utslaget).

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor per år. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska genomföra (verkställa) beslutet.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Om beslutet kan överklagas

Du kan ansöka om att vi genomför (verkställer) ett beslut (utslag) innan det vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas).

En dom som grund – skicka in ett bevis om laga kraft

Du ska skicka ett bevis om laga kraft om du ansöker om vår hjälp med att verkställa en dom. Beviset visar att domen inte längre kan överklagas. Vi kan normalt sett inte genomföra åtgärden förrän domen vunnit laga kraft, om inte domstolen beslutar annat.

Gör så här:

Kontakta domstolen som meddelat domen och begär ut ett bevis om laga kraft.

Skicka beviset till oss

 • som bilaga tillsammans med ansökan om verkställighet
 • efterhand via mejl eller per post om domen inte vunnit laga kraft när du ansöker.

Postnumret avgör till vilket kontor du skickar ansökan

Hitta rätt kontor genom att fylla i postnumret till den som ska betala eller göra något (gäldenären). Klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Vad händer efter ansökan?

Vanligtvis kontaktar vi den som ska göra något (gäldenären) och ger hen en viss tid på sig för att göra det som står i beslutet (utslaget) eller domen. Om hen inte gör det, genomför vi (verkställer) beslutet.

Vad händer om inte vi inte kan verkställa?

Ditt krav ligger kvar hos oss tills du

 • får tillbaka egendomen eller tills egendomen är borttagen
 • anmäler att du återkallar ditt ärende.

Uppdatera dina uppgifter

Det är viktigt att du håller dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.