Driva in en skuld

Du kan ansöka om vår hjälp med att driva in en skuld (verkställighet) om du har en dom, beslut (utslag) eller avtal om underhållsbidrag. Du kan också kräva betalt om det rör sig om en internationell skuld (personen bor utomlands eller du har en utländsk dom/beslut).

Kryssade du i att du vill ha vår hjälp med verkställighet i ansökan om betalningsföreläggande? Om svaret är "ja" inleder vi arbetet med att driva in skulden när det finns ett beslut (utslag). Om svaret är "nej" kan du ansöka om verkställighet. Här beskriver vi hur du gör.

Saknar du ett beslut (utslag)? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande.

Du vill få betalt

Du kan i samma ansökan fylla i att du exempelvis vill ha vår hjälp med att

 • driva in en fastställd skuld
 • få någon vräkt (avhyst).

Då registreras två mål hos oss.

Driva in en skuld: Ansökan verkställighet

Blankett

Ansök via blanketten

Förbered din ansökan genom ta att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Lämna uppgifter om dig

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • bostadsadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla i

Fyll även i uppgifter om

 • vad din ansökan gäller (till exempel utmätning)
 • ditt krav (fordran)
 • beslutet som ligger till grund för ansökan om verkställighet (bifogas i ansökan, liksom bevis på att handlingen vunnit laga kraft, mer om laga kraft nedan)
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter
 • handlingar du vill bifoga.

Tänk på

Tänk också på följande:

 • I en ansökan om att vi ska utmäta för underhållsbidrag måste du specificera ditt krav.
 • Om du har ett krav (fordran) som grundas på ett löpande skuldebrev ska det bifogas i original. Om det är ett så kallat enkelt skuldebrev räcker en kopia.
 • Kom ihåg att uppdatera dina personliga uppgifter om de ändras.

Skicka flera ansökningar vid gemensamt betalningsansvar

Ansöker du om att vi ska driva in en skuld från flera personer som är gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga? Då ska du skicka in en ansökan per person. Det är viktigt att du skickar alla ansökningar till samma kontor, även om en person tillhör ett annat kontor. Skicka bara med ett exemplar av domen eller beslutet (utslaget).

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor per år. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska driva in skulden.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Inga pengar så länge beslutet kan överklagas

Du kan begära att vi driver in skulden enligt en dom/ett beslut (utslag) innan det vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas). Däremot kan vi inte betala ut eventuella pengar så länge domen kan överklagas.

En dom som grund – skicka ett bevis om laga kraft

Du ska skicka ett bevis om laga kraft om du ansöker om vår hjälp med att driva in en skuld enligt en dom i domstol. Beviset visar att domen inte längre kan överklagas. Du kan även ansöka om verkställighet innan domen vunnit laga kraft. I så fall skickar du in beviset till oss så snart som möjligt.

Gör så här:

 • Kontakta domstolen som meddelat domen och begär ut ett bevis om laga kraft.
 • Skicka in beviset om att domen vunnit laga kraft till oss
  • som bilaga tillsammans med ansökan om verkställighet
  • i efterhand via e-post eller per post om domen inte vunnit laga kraft när du ansöker.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Postnumret avgör till vilket kontor du skickar ansökan

Hitta rätt kontor genom att fylla i postnumret till den som ska betala (gäldenären). Klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Några undantag är

 • ärenden om underhållsbidrag – skicka till vårt kontor i Gävle
 • samfällighetsföreningar – skicka till vårt kontor i Umeå

Våra kontor

Vad händer efter ansökan?

Vanligtvis kontaktar vi den som ska betala (gäldenären) och ger hen en viss tid på sig för att betala. Om hen inte gör det, utreder vi personens ekonomi och tillgångar. Det kan innebära att vi får information från olika myndigheter, företag eller personer, och att vi åker till personens bostad. Syftet är att utreda om personen har exempelvis pengar eller saker som vi kan utmäta och sälja för att du ska få betalt.

Vi utreder din/företagets ekonomi

När och vad vi kan utmäta

När vi kan utmäta, vad och i vilken ordning, vad vi inte kan utmäta och vad vi undviker, kan du läsa mer om här:

Utmäta lön eller egendom

Vad händer om inte hela skulden blir betald?

Vi skriver en utredningsrapport om den som har skulder saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till att betala hela skulden. Den skickar vi till dig. Där sammanfattar vi vad vi gjort i utredningen och vilken egendom vi hittade. Mer om hur utredningen går till och vad den innehåller, kan du läsa här:

Vi utreder din/företagets ekonomi

Om personen inte har några tillgångar ligger skulden kvar hos oss tills

 • den blir betald eller
 • tills du anmäler att du återkallar ditt ärende.

Du har fått ett brev

Tänk på att

Meddela oss om den som är skyldig dig pengar har betalat en del av sin skuld direkt till dig. Du kan mejla eller skriva ett brev.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att utbetalningarna ska komma till dig snabbare är det viktigt att du håller dina kontouppgifter uppdaterade.

Vad gäller internationellt?

Om den som är skyldig dig pengar bor utomlands eller domen/beslutet är från ett annat land, har du olika möjligheter att kräva betalning.

Du har en dom eller beslut från utlandet

Vi kan vanligtvis hjälpa dig om

 • du har en utländsk dom eller beslut
 • den som ska betala finns i Sverige.

Det måste i regel ske med stöd av en internationell överenskommelse. I vissa fall krävs ett beslut (exekvatur) från domstol som säger att domen går att verkställa i Sverige. Ett undantag finns för domar som omfattas av Bryssel I: Om du började driva ärendet i det andra landet den 10 januari 2015 eller senare, behöver du inget beslut från domstol om att beslutet går att verkställa i Sverige. Vänd dig då direkt till oss.

På Domstolsverkets webbplats hittar du mer information om hur det fungerar hos domstolarna. Där hittar du också en lista över behöriga domstolar.

Domstolsverketlänk till annan webbplats

Den som ska betala har tillgångar i Sverige

Vi kan hjälpa till med löneutmätning och utmätning av tillgångar om ditt krav riktar sig mot en person som

 • bor utomlands
 • har lön eller tillgångar i Sverige.

Den som ska betala har tillgångar utomlands

Vi kan inte hjälpa dig om ditt krav riktar sig mot en person som

 • är bosatt utomlands
 • endast har tillgångar utomlands.

Detta gäller oavsett om du har en svensk eller utländsk dom/beslut. För att få råd och hjälp kan du i stället vända dig till en advokatbyrå, en inkassobyrå med internationell verksamhet eller eventuellt till det aktuella landets ambassad.

Har du rätt till skadestånd på grund av brott kan du vända dig direkt till Brottsoffermyndigheten för att få information.

Brottsoffermyndighetenlänk till annan webbplats

Du saknar en dom/beslut

Du kan ansöka om vanligt betalningsföreläggande eller europeiskt betalningsföreläggande om du har ett krav på någon i ett annat EU-land.

Läs mer på vår webbplats.