Få betalt av någon som har skuldsanering

Ska du ha betalt av någon som beviljas skuldsanering, innebär det att du inte kommer att få fullt betalt. Det är viktigt att du som borgenär anmäler dina skulder så att de kommer med i skuldsaneringen.

Vad innebär en skuldsanering för dig?

Det är personens betalningsförmåga som styr hur mycket ditt krav (fordran) skrivs ner när skuldsaneringen är klar.

Under skuldsaneringen fördelar vi proportionerligt det belopp som personen betalar mellan dig och andra som ska ha betalt. Du får betalt utifrån hur stor andel ditt krav utgör av den totala skulden.

Om den som har skuldsanering saknar betalningsförmåga, skrivs ditt krav ner helt, det vill säga du kommer inte att få betalt alls.

Så funkar det hos oss

Vill du veta hur det går till och vad du behöver göra när du har krav mot någon som ansöker om skuldsanering? Klicka dig fram i vårt verktyg:

Skuldsanering – så funkar det för dig som är borgenär

Det finns två typer av skuldsanering

Det finns två typer av skuldsanering, det vi kallar för skuldsanering och skuldsanering för företagare. De skiljer sig åt på flera punkter.

Skillnad mellan skuldsanering och skuldsanering för företagare

Skillnad mellan skuldsanering och skuldsanering för företagare.

Skillnader

Skuldsanering

Skuldsanering för företagare

Vilka kan ansöka?

Vem som helst

Företagare, före detta företagare och anhöriga till företagare

Hur mycket
betalar personen?

Hen betalar utifrån sitt betalningsutrymme. Det kan innebära att hen inte betalar något alls

Hen betalar utifrån sitt betalningsutrymme, men minst en sjundedel av prisbasbeloppet per kvartal

Hur länge pågår personens skuldsanering?

Fem år, men hens betalningsplan
kan vara kortare

Tre år

Betalar personen varje månad?

Nej, inte i juni och december

Ja

Kan personen ansöka om att avbryta (upphäva) sin skuldsanering?

Nej

Ja

Vilken lagstiftning gäller?

Skuldsaneringslag (2016:675)

Lag (2016:676) om skuldsanering för företagare

Kort om hur en skuldsanering går till

En ansökan om skuldsanering går igenom följande steg:

 1. Vi utreder om den som ansökt uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 2. Om personen uppfyller kraven fattar vi beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på väg mot en skuldsanering – inte ett beslut om att personen har fått skuldsanering. I beslutet står hur mycket personen ska börja betala. Personen får behålla ett belopp varje månad för sin och sin familjs försörjning. Det som blir kvar ska gå till att betala skulderna.
 3. Du och alla andra borgenärer vi känner till (finns ett ombud meddelar vi ombudet i första hand) får brev från oss. Syftet är att du och andra ska anmäla sina krav. Krav som vi inte känner till kan nämligen falla bort i samband med att vi beslutar om skuldsanering. Det betyder att den som inte anmäler sitt krav, inte får betalt.
 4. Vi publicerar beslutet om att inleda skuldsanering i Post- och Inrikes Tidningar på Bolagsverkets webbplats.
  Post- och Inrikes tidningar
 5. Vi gör en mer omfattande utredning. Den resulterar ofta i att personen får ett slutligt besked om skuldsanering, men den kan också innebära att personen får avslag på sin ansökan.
 6. När utredningen är klar, vanligtvis någon månad efter beslutet om att inleda skuldsanering, tar vi fram ett förslag. I förslaget står vilka skulder som är med i skuldsaneringen, hur mycket du och de andra borgenärerna får och vid vilka tillfällen. Det framgår också exakt hur mycket personen ska betala och hur länge. Den som ansökt får ta ställning till förslaget.
 7. Du och andra borgenärer får också möjlighet att svara på förslaget. Om du säger nej är det viktigt att du motiverar varför så att vi kan pröva invändningen. Vi kan fatta beslut om att personen ska få skuldsanering även om du sagt nej till förslaget, men du kan självklart överklaga vårt beslut.
 8. Du får del av ett slutligt beslut om hur skuldsaneringen ska gå till.

Anmäl ditt krav till oss

Vill du ha betalt från någon som ansökt om skuldsanering? I så fall ska du anmäla ditt krav till oss så att kravet kommer med i skuldsaneringen.

Du kan posta eller mejla dina krav till oss. Du som är ingivare kan använda våra filtjänster.

Våra tjänster för ingivare

Anmäl ditt krav om du är borgenär

Om du är borgenär ska din anmälan innehålla

 • uppgifter om kravet
 • hela beloppet
 • ränta till och med dagen då skuldsaneringen inleddes
 • eventuella avgifter och andra kostnader
 • ditt personnummer eller organisationsnummer
 • ditt namn eller företagsnamn och övriga kontaktuppgifter
 • din postadress
 • dina kontouppgifter (om personen får ett ja till skuldsanering betalar vi ut pengar till dig en gång per år).

Vi behöver även veta om

 • flera personer är gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga för skulden
 • någon har ställt en säkerhet (till exempel borgen).

Du kan även informera oss om det finns något som du anser talar emot att personen får skuldsanering, till exempel när det gäller hur kravet har uppkommit.

Det är viktigt att du är noggrann och lämnar samtliga uppgifter om varje krav du anmäler. Anmäl också till vilket konto vi ska betala. Det är vi på Kronofogden som sköter utbetalningarna till dig och de andra borgenärerna via vår betaltjänst.

Anmäl ditt krav om du är borgensman

Om du är borgensman ska du i din anmälan lämna uppgifter om

 • vad du har betalat fram till inledandet av skuldsaneringen
 • eventuella räntekrav som du har mot den som har skuldsanering
 • eventuella avgifter och andra kostnader som du vill ha ersättning för
 • kontouppgifter, om du har betalat på skulden.

Gäller det flera skulder svarar du på frågorna för varje skuld för sig.

Anmäl ditt krav om du är gemensamt betalningsansvarig

Är du gemensamt (solidariskt) betalningsansvarig med den som ansöker om skuldsanering ska du i din anmälan lämna uppgifter om

 • hur stor den totala skulden var från början
 • hur många gemensamt (solidariskt) betalningsansvariga det finns för skulden
 • hur mycket du har betalat av den totala skulden
 • kontouppgifter, ifall du har betalat mer än din andel av skulden.

Gäller det flera skulder svarar du på frågorna för varje skuld för sig.

Anmäl ditt krav om du företräder ett dödsbo

Företräder du ett dödsbo ska du i din anmälan lämna uppgifter om

 • kravets belopp
 • ränta till och med dagen då skuldsaneringen inleddes
 • eventuella avgifter och andra kostnader
 • kontouppgifter (om personen får ett ja till skuldsanering betalar vi ut pengar till dödsboet en gång per år)

Finns det flera krav (fordringar) ska dessa specificeras var för sig.

Om den som ansökt får ja

Vi ser till att rätt summa betalas till dig och andra borgenärer. Du får betalt en gång per år.

Utbetalning skuldsanering

Nytt krav

Om du har ett nytt krav mot någon som har skuldsanering, ingår den inte i skuldsaneringen. Då kan du ansöka om betalningsföreläggande för att få ditt krav fastställt.

Du vill få betalt

Uppgifter i EU-register

Du kan söka uppgifter om privatpersoner (fysiska personer) och juridiska personer som kommit på obestånd, det vill säga är insolventa, i EU:s konkurs- och insolvensregister. Registret är en tjänst på Europeisk e-juridikportal som innehåller uppgifter om skuldsaneringar, konkurser och företagsrekonstruktioner (insolvensförfaranden):

Register över insolvensförfaranden

Om den som ansökt får nej

Vi avslår ansökan om vi bedömer att den som ansökt om skuldsanering inte uppfyller kraven. Vi kan avslå ansökan både före och efter att vi inleder en skuldsanering.

Har vi inlett skuldsaneringen och personen har betalt in pengar kan följande hända:

 • Om personen hade utmätning för skulder betalar vi ut pengarna till de borgenärer som vid tidpunkten hade krav för utmätning.
 • Om personen inte hade utmätning för skulder, men det har kommit in nya eller gamla skulder till oss, utmäter vi pengarna för skulderna. Blir det pengar över betalar vi ut dem till personen som fått nej på sin ansökan om skuldsanering.