Någon vill att du ska lämna hens mark eller fastighet

Har du fått ett brev med ett krav för att du bor på någons mark eller i en fastighet utan tillstånd? Då vill den som ansökt om särskild handräckning (sökanden) att vi beslutar att du ska göra det som står i kravet. Vi har inte tagit ställning till om kravet är rätt eller fel. Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du har fått ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Den som ansökt (sökanden) anser att du har gjort något utan lov. Hen har ansökt om särskild handräckning. Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

Viktigt att du agerar

Nu är det viktigt att du svarar, tar ställning och agerar. Är kravet fel ska du meddela oss det. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att utföra kravet. 

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

  • Skriv under och skicka in mottagningsbeviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
  • Ring oss (ha gärna brevet till hands under samtalet så att du kan svara på frågor om exempelvis målnummer eller belopp).

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot kravet. Det gör vi för att säkerställa att du får del av det.

Ta ställning

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Om det är rätt kan du göra det som står i kravet eller inte agera alls. Är kravet fel kan du invända mot (bestrida) kravet.

Läs igenom alternativen noga.

Är kravet rätt – och du kan göra det som står i kravet?

Om kravet handlar om att du ska göra något, till exempel lämna någons mark – gör du det som står i kravet.

Meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har gjort det som står i kravet.

Är kravet rätt – men du kan inte göra det som står i kravet?

Du kan kontakta sökanden eller hens ombud och fråga om ni kan komma överens om en annan lösning.

Även om sökanden går med på en annan lösning, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska göra det som står i kravet. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Du behöver inte meddela oss att du anser att kravet är rätt.

Är kravet fel kan du invända (bestrida)

Om du anser att sökandens krav är fel kan du invända mot kravet genom att skriva

  • att du invänder
  • varför kravet är fel, samt bifoga eventuella skriftliga bevis.

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

  • på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) som finns med i brevet
  • i ett mejl
  • i ett brev.

Observera

Du ska inte invända om du och sökanden eller hens ombud kommer överens om en annan lösning, och du tycker att kravet är rätt.

Agera i tid

Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du har fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att göra det som står i kravet.

Vad händer i nästa steg?

Vad som händer i nästa steg beror på om du anser att kravet är rätt eller fel, och om du

  • gör det som står i kravet
  • inte gör det som står i kravet
  • invänder mot (bestrider) kravet.

Kravet är rätt och du gör det som står i kravet

Om du gör det som står i kravet, och meddelar oss detta skriftligen, ska sökanden ta tillbaka sitt krav.

Vi avslutar ditt mål när vi får ett meddelande från sökanden om att hen tar tillbaka sitt krav.

Kravet är rätt, men du gör inte det som står i kravet

Vi beslutar att du är skyldig att göra det som står i kravet. Beslutet (utslaget) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut.

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om vår hjälp med att genomföra (verkställa) kravet. Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Vad gör du om du anser att vårt beslut (utslag) är fel?

Du kan överklaga beslutet (utslaget) till domstolen. Din skriftliga överklagan ska ha kommit in till oss inom tre veckor från det datum som står i beslutet (utslaget).

Kravet är fel och du invänder mot kravet

Om du invänder mot sökandens krav, meddelar vi sökanden att du invänder.

Därefter är det vi som avgör målet. Det innebär att vi fattar ett beslut (utslag) efter att vi låtit sökanden svara på (yttra sig) om kravet.

Tillfälligt beslut som gäller omedelbart och tills vidare

Sökanden kan begära att en åtgärd ska beviljas omedelbart och tills vidare (interimistiskt). Orsaken kan vara att åtgärden av något skäl inte kan vänta. Sökanden måste ha mycket stark bevisning – det ska i princip inte finnas något som kan ändra beslutet.

Vi kan då fatta ett interimistiskt beslut och exempelvis tvinga dig att flytta, utan att först skicka ett krav (föreläggande) till dig.

När beslutet är fattat får du möjlighet att yttra dig. Vi prövar ansökan och beviljar eller avslår den. Ett interimist­iskt beslut gäller tills ett slutligt beslut fattas av oss, domstolen eller tills vi omprövat vårt beslut. Beslutet kan överklagas inom tre veckor från att det har fattats. Domstolen kan då upphäva det interimistiska beslutet.

Om ärendet ska genomföras (verkställas)

Vi kan genomföra (verkställa) ett interimistiskt beslut om särskild handräckning direkt. Vi kan även genomföra ett beslut (utslag), som fortfarande går att överklaga (det vill säga inte har vunnit laga kraft).

I vissa fall väljer sökande/ombudet att begära genomförande (verkställighet) senare.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om betalning. Även beslutet (utslaget) kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Du hittar information om betalnings­anmärkning och kreditupplysningsföretag hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du kan också ta del av frågor och svar på vår webbplats.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Vad händer om vi fastställer kravet?

Om du inte gör det som står i kravet beslutar vi alltså att du är skyldig att göra det som står i kravet.

Beslutet (utslaget) innebär att sökanden kan ansöka om vår hjälp med att tvinga dig att flytta. Vi säger att vi verkställer beslutet.

Du kan bli ansvarig för att betala avgifter och kostnader sökanden har haft. Du hittar mer information på webbplatsen.

Avgifter och kostnader