Krav om att betala till någon i annat EU-land

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav på att betala till någon i ett annat EU-land (europeiskt betalningsföreläggande)? Då vill den som ansökt (sökanden) att vi beslutar att du ska betala det som står i kravet.

Varför har du fått ett brev med ett krav?

Du eller ditt företag har fått ett brev med ett krav för att vi har fått in en ansökan. Ansökan kommer från en person eller ett företag i ett annat EU-land. I Sverige har Kronofogden rollen som behörig domstol. Det innebär att vi handlägger krav som är gränsöverskridande, det vill säga du och den som vill ha betalt bor i olika EU-länder. Danmark är undantaget – där går det inte att ansöka om eller fastställa ett europeiskt betalningsföreläggande.

Den som ansökt (sökanden) anser att du ska betala. Vi har inte tagit ställning till om sökandens krav är rätt eller fel.

Svara först att du har tagit emot brevet

Svara så snart som möjligt på ett av följande sätt:

 • Skriv under och skicka in mottagnings­beviset (delgivningskvittot) i svarskuvertet som finns med i brevet.
 • Mejla oss, skriv vilket målnummer det gäller, ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, vem som är sökanden och/eller ombud.

Tänk på

Om kravet om att få betalt gäller ett företag ska du som svarar på mottagningsbeviset (delgivningskvittot) vara behörig företrädare.

Observera

Att du svarar betyder inte att du godkänner kravet. Det är ett bevis på att du har tagit emot brevet och vet om att kravet finns.

Om du inte svarar

Vi kan söka upp dig i ditt hem eller på din arbetsplats om du inte svarar att du har tagit emot kravet. Det gör vi för att säkerställa att du får del av brevet.

Ta ställning och agera i tid

Läs igenom sökandens krav och ta ställning till om du anser att det är rätt eller fel. Du måste agera inom ett visst antal dagar, räknat från den dag du svarar att du har tagit emot kravet. Den tid du har på dig (förklaringstiden) står i brevet du fått. Om du inte agerar kan vi besluta att du är skyldig att betala.

Agera på något av följande sätt

Du kan agera på flera sätt beroende på om du anser att kravet är rätt eller fel. Läs igenom alternativen noga.

Kravet är rätt – du kan betala

Du ska betala till sökanden eller hens ombud.

Kontakta sökanden eller ombudet för att ta reda på hur mycket du ska betala, eventuell ränta fram till betalningsdagen och annan betalningsinformation. Din bank kan hjälpa dig med utlandsbetalningar och valutakurser.

Meddela oss skriftligen via mejl eller brev när du har betalat.

Det här gör sökanden och vi

Sökanden ska nu ta tillbaka sitt krav.

Vi avslutar ditt mål när vi får ett meddelande från sökanden om att hen gör det.

Kravet är rätt – du kan inte betala

Du kan kontakta sökanden eller ombudet och fråga om ni kan komma överens om en avbetalningsplan eller en annan lösning.

Även om sökanden går med på det, kan ansökan leda till ett beslut om att du ska betala. För att undvika det måste sökanden dra tillbaka sitt krav.

Du behöver inte meddela oss att du anser att kravet är rätt.

Det här gör vi

Vi beslutar att du är skyldig att betala eller göra det som står i kravet.

Beslutet (verkställbarhetsförklaringen) skickas till dig några dagar efter att tiden att agera har löpt ut. En verkställbarhetsförklaring kan jämföras med en dom.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Du ska inte bekräfta att du tagit emot beslutet. Det är därför viktigt att du meddelar oss om du har en ny adress så att du nås av beslutet.

Det här gör sökanden

Beslutet innebär att sökanden genast kan ansöka om exempelvis utmätning.

Du kan då bli skyldig att betala ytterligare avgifter.

Du hittar mer avgifter och kostnader på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Kravet är fel – du kan invända (bestrida)

Det är viktigt att du invänder i tid om du anser att kravet är fel. Ett fastställt krav går inte att överklaga.

Om du anser att ett fastställt krav är fel kan du i ansöka om Förnyad prövning i undantagsfall. En ansökan om förnyad prövning av ett europeiskt betalningsföreläggande ska vara skriftlig och lämnas till hovrätten.

Kontakta oss om du har frågor.

Om du anser att sökandens krav är fel, kan du invända mot (bestrida) kravet

 • per post – fyll i, underteckna och skicka in "Formulär F" som finns med i brevet
 • via mejl – bifoga ”Formulär F – Bestridande av det Europeiska betalningsföreläggande” i ditt mejl.

European Justice: Europeiskt betalningsföreläggande

Din invändning ska ha kommit till oss inom 30 dagar från det att du skrev på mottagningsbeviset (delgivningskvittot).

Viktigt att tänka på

Kom ihåg att skriva under din invändning! Om du inte gör det kan vi inte handlägga den.

Vi lämnar målet till domstol

Vi lämnar över ditt mål till domstolen om sökanden begär det. Därefter avslutar vi ditt mål. Domstolen prövar om kravet är riktigt eller inte.

Vi avslutar ditt mål, även om vi inte lämnat över det till domstolen.

Invända kan kosta extra

Du kan bli skyldig att betala sökandens rättegångskostnader om ditt mål går till domstolen och du förlorar målet.

Om målet lämnas till domstolen

Om ditt mål går till domstolen kan du i fortsättningen få del av nya handlingar genom så kallad förenklad delgivning. Det betyder att du inte behöver svara, utan du anses ändå ha tagit emot handlingarna. Så här går det till:

 1. Domstolen skickar ett brev med en handling till din senast kända adress.
 2. Om brevet kommer i retur skickar domstolen brevet till din folkbokföringsadress (om denna adress inte användes i det första utskicket).
 3. Nästa arbetsdag skickar domstolen ett kontrollmeddelande till samma adress. Om du bara får kontrollmeddelandet, men inte handlingen, måste du snarast kontakta domstolen.
 4. Domstolen anser att du har tagit del av handlingen två veckor efter att de skickade det första brevet till dig. Om det första brevet exempelvis skickades till dig den 1 april anses du vara delgiven den 15 april.

Tänk på det här så länge målet pågår:

 • Meddela domstolen om du byter bostadsadress eller mejladress.
 • Kontrollera din post minst varannan vecka. Meddela domstolen i förväg om du inte kan ta del av din post.
 • Du kan få handlingar med förenklad delgivning, även om ditt mål överklagas eller överlämnas till en annan domstol.

Betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du har fått ett beslut (utslag) om att du är skyldig att betala eller göra något.

Ett företag kan få en betalningsanmärkning när vi får in en ansökan om att betala eller göra något. Även beslutet kan ge en betalningsanmärkning för ett företag.

Om du har frågor

Kreditupplysningsföretagen ger betalningsanmärkningar. Vänd dig till dem om du har frågor.

Skulden kan drivas in i EU

När ett krav i ett europeiskt betalnings­föreläggande blir fastställt av oss eller av en utländsk domstol blir det giltigt i hela EU, förutom i Danmark. Det betyder att skulden kan drivas in i alla EU-länder, förutom i Danmark.

Indrivning av utländsk skuld

Vilka regler gäller?

Då sökanden ansökt om ett europeiskt betalningsföreläggande gäller

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nummer 1896/2006, den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande
 • lag (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande
 • förordning (2008:892) om europeiskt betalningsföreläggande.