Uppskov med betalning och avbetalning

Den som har ett krav kan gå med på att låta den som ska betala få något längre tid på sig. Möjligheten att få uppskov med att betala, eller en avbetalnings­plan, beror på om du eller ditt företag har skulder till staten eller till privatpersoner och företag.

Olika skulder

Det finns två olika sorters skulder. Skulder till staten kallas för allmänna skulder och skulder till privatpersoner eller företag kallas för enskilda skulder.

Vad är allmänna skulder?

Allmänna skulder är till exempel

  • skatt
  • underhållsstöd
  • fordonsskulder.

Vad är enskilda skulder?

Enskilda skulder är till exempel

  • banklån
  • kontokortsskulder
  • hyresskulder.

Vår hantering och reglerna för uppskov och avbetalningsplan skiljer sig åt beroende på om du har allmänna eller enskilda skulder.

Vad gäller för allmänna mål?

Lagen om indrivning av statliga fordringar reglerar om vi kan bevilja uppskov med betalning av allmänna skulder.

Det är svårt att nå upp till kraven, vilket gör att vi sällan kan bevilja uppskov.

Vi kombinerar normalt sett ett uppskov med en avbetalningsplan.

Om vi beviljar uppskov med betalning av en skuld stoppar vi ditt ärende under uppskovstiden. Är uppskovet förenat med en avbetalningsplan avvaktar vi med att utmäta så länge du eller företaget betalar enligt planen. Ett undantag är överskjutande skatt som vi utmäter även under uppskovstiden.

Vad gäller för enskilda skulder?

Observera!

Vi har ingen möjlighet att besluta om avbetalningsplan eller uppskov för enskilda skulder.

Kan du eller ditt företag inte betala skulden till privatpersoner eller företag – kontakta den du eller företaget är skyldig pengar eller hens ombud. Fråga om du kan få en avbetalnings­plan. Samma sak gäller om du vill diskutera räntan eller liknande.

Tänk på att

En avbetalningsplan innebär inte automatiskt att den du är skyldig pengar tar tillbaka sin ansökan om utmätning. Personen eller företaget måste lämna in ett uppskov eller återkalla målet hos oss. Gör personen eller företaget inte det är vi skyldiga att fortsätta utreda och utmäta (verkställa) skulden tills den är betald.

Har du flera enskilda skulder måste samtliga du är skyldig pengar gå med på uppskov eller att återkalla kravet. Om de inte gör det fortsätter vi att handlägga dina skulder och göra utmätningar.

Vill du betala delar av din skuld?

Du kan alltid betala delar av din skuld. Det är inte samma sak som en avbetalningsplan.

Även om du gör frivilliga betalningar är vi skyldiga att fortsätta utreda. Om vi kommer fram till att det inte finns något vi kan utmäta, kan du ändå fortsätta att betala av dina skulder frivilligt.

Så betalar du/företaget

Kronofogdens skuldsaneringstest

Är du så skuldsatt att du inte kan betala dina skulder på egen hand under överskådlig tid? Testa om du kan få skuldsanering med Kronofogdens skuldsaneringstest. Testet är en preliminär uppskattning av dina möjligheter.

Kronofogdens skuldsaneringstest