Det här gäller för en preskriberad skuld

Har den du är skyldig pengar (sökanden) ansökt om vår hjälp med att driva in en skuld som du anser är preskriberad? Då kan du invända mot kravet så prövar vi om sökanden förlorat rätten att kräva betalt.

En skuld kan preskriberas efter en viss tid i följande fall:

 • Du eller ditt företag har inte erkänt skulden.
 • Den som ska ha betalt har inte avbrutit preskriptionstiden.

Observera

Vi gör ingen automatisk bedömning av om en skuld är preskriberad eller inte när sökanden skickar en ansökan om att vi ska driva in en skuld (verkställighet). Om du eller ditt företag anser att skulden är preskriberad måste du alltså invända mot kravet.

Om kravet ska drivas in

Du kan invända mot kravet om den som vill ha betalt (sökanden) har ansökt om att en preskriberad skuld ska drivas in (verkställas).

Du kan invända genom att skriva

 • att du invänder och
 • varför kravet är fel.

Invänd skriftligen på ett av följande sätt:

 • i ett mejl
 • i ett brev.

Vi prövar din invändning och beslutar sedan om utmätning får ske eller inte.

Tänk på att vi inte kan ändra ett beslut som redan är fastställt. Vi kan bara ta hänsyn till saker som hänt efter att kravet har fastställts.

Anser du att vårt beslut är felaktigt, kan du överklaga det. Då skickar vi ditt överklagande till domstolen för prövning. Hur du överklagar står i beslutet.

När preskriberas en skuld?

Preskriptionstiden räknas från det att kravet uppstod. För skulder till staten räknas tiden från utgången av det år du skulle ha betalat skulden.

Skulder till staten

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år. Men Skatteverket kan begära att preskriptionstiden ska förlängas när det gäller skatteskulder.

Enskilda skulder

Övriga enskilda mål har en preskriptionstid på tio år. Det kan till exempel vara

 • skulder mellan privatpersoner eller
 • skulder mellan företag.

Skulder mellan företag och privatpersoner (konsumentfordringar)

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år.

Det finns vissa skulder som du kan tro är en konsumentfordran men som inte är det. Ett sådant exempel är Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift. Den har en preskriptionstid på tio år.

Vad är ett preskriptionsavbrott?

För skulder till privatpersoner och företag (enskilda mål) kan preskriptionsavbrott i princip göras hur många gånger som helst.

En ny preskriptionstid börjar löpa om det blir ett avbrott i preskriptionstiden, till exempel om den som vill ha betalt (borgenären) skickar ett kravbrev. Det innebär att sökanden förlänger tiden att begära betalt.

Preskriptionsavbrott kan ske på flera olika sätt. Till exempel genom att

 • du eller ditt företag erkänner skulden genom att betala ränta eller amortering, ber om en avbetalningsplan eller lovar att betala
 • du eller ditt företag får ett skriftligt krav eller en påminnelse om skulden från borgenären
 • sökanden ansöker hos oss om indrivning och hänvisar till skulden.

Ny preskriptionstid

Om sökanden ansöker om att vi ska driva in skulden, börjar en ny preskriptionstid löpa när vi avslutat handläggningen av målet.

Det blir inget avbrott i preskriptionstiden om vi avslutar handläggningen utan att veta om du tagit emot kravet. I så fall preskriberas fordran tidigast ett år efter det att vi slutfört handläggningen.

Mer om preskription

Även om din skuld har preskriberats kan sökanden ha rätt att få betalt i vissa situationer.

Säkerhet eller panträtt

Även om en skuld har preskriberats, har sökanden rätt att ta ut den ur egendom som du har lämnat som säkerhet för skulden. Det kallas för panträtt. Detta gäller även om någon annan har lämnat pant för din skuld.

Kvittning och betalningsskyldig trots preskription

Sökanden kan använda sig av kvittning om

 • hen har en fordran mot dig eller ditt företag och
 • du eller ditt företag har en fordran mot sökanden.

Sökanden kan då kvitta sin fordran mot din. Observera att båda fordringarna ska ha funnits innan preskriptionstiden började gälla.

Du eller ditt företag kan bli betalningsskyldig, trots att du vet att en fordran är preskriberad – om du på ett tydligt sätt har åtagit dig att betala fordran. Vi kallar det för att skulden har återuppväckts.

Utmätning av allmän skuld som sedan preskriberas

Vi får avsluta en utmätning, sälja din egendom och betala den du är skyldig pengar, trots att skulden har preskriberats om

 • vi har utmätt egendom för en skuld som du har till staten och
 • skulden preskriberas efter utmätningen, men innan vi hinner sälja din egendom.