Vad gäller i Norden?

Har du ett äldre beslut från Sverige, Danmark, Finland eller Norge och vill ha vår hjälp med en gränsöverskridande verkställighet i något av dessa länder? Då behöver du ett bevis från ursprungslandet som visar att skulden får drivas in där.

För äldre svenska, danska, finska och norska avgöranden gäller 1977 års konvention om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

Internationella överenskommelser och EU-förordningar har i många fall ersatt konventionen. Verkställighet av danska och norska skuldebrev, och erkännande och verkställighet av domar och andra beslut som har utfärdats innan 1996, är exempel på områden då konventionen fortsatt gäller.

Verkställighet i Sverige

Verkställighet enligt konventionen kan i Sverige i huvudsak ske för äldre beslut från respektive land.

  • Danmark: innan den 1 mars 1996.
  • Finland: innan den 1 juli 1993.
  • Norge: innan den 1 maj 1993.

Den beslutet gäller måste vara bosatt i eller ha tillgångar i Sverige. Tänk på bifoga en bestyrkt översättning av handlingar som är skrivna på annat språk än svenska, danska eller norska.

När du ansöker om verkställighet måste du även ha ett bevis om att beslutet får verkställas, eller att det är grund för verkställighet i ursprungslandet.

Verkställighetsbevis utfärdas av följande myndigheter.

  • Danmark: Den domstol eller myndighet som har meddelat domen eller avgörandet eller en förlikning. Fogedret utfärdar bevis för verkställbara skuldebrev och utomrättsliga förlikningar.
  • Finland: Den domstol eller myndighet som meddelat domen, avgörandet eller förlikningen.
  • Norge: Den domstol eller myndighet som har meddelat dom, utslag, beslut eller förlikning. Tingrett om det rör ett avgörande som har fattats av forliksråd eller en åklagarmyndighets föreläggande om ersättningsskyldighet. För verkställbara skuldebrev utfärdas bevis av Statens sivilrettsforvaltning.

Verkställighet i Danmark, Finland eller Norge

Vilka äldre svenska beslut som kan verkställas i Danmark, Finland eller Norge med stöd av konventionen framgår av respektive lands lagstiftning.

Ansökan om verkställighet lämnas till följande myndigheter i respektive land:

  • Danmark: fogedret
  • Finland: tingsrätt
  • Norge: tingrett.

Tillsammans med ansökan ska du skicka med ett verkställighetsbevis som visar att beslutet är verkställbart i Sverige. Det utfärdas av oss. Vanligtvis består verkställighetsbeviset av en stämpel på det befintliga beslutet.

Avgifter och kostnader

Mer information om hur du ska göra och vilken domstol du ska vända dig till hittar du på respektive domstols webbplats.

Har du frågor?

Om du har frågor är du välkommen att ringa vår kundservice.

Domstolar i Norden