Ta egendom i tillfälligt förvar

Vi kan tillfälligt ta hand om pengar eller egendom när det finns en risk att den som har ett krav på sig undanhåller eller försvinner med pengarna eller egendomen. Det kallas för kvarstad och det är domstolen som tar beslutet.

Det finns två typer av kvarstad

Den första, kvarstad för fordran, innebär att vi tar egendom (värt ett visst belopp) i tillfälligt förvar för en skuld som ännu inte är fastställd i en dom. Det gör vi genom att

 • domstolen beslutar om ett belopp som ska tas i tillfälligt förvar
 • vi säkerställer egendom
 • den du har ett krav mot förlorar rätten att förfoga över egendomen.

Den andra, kvarstad för bättre rätt till viss egendom, innebär att vi tar den specifika egendomen i tillfälligt förvar. Det gör vi genom att

 • domstolen beslutar att egendomen ska tas i tillfälligt förvar
 • vi säkerställer egendomen
 • den du har ett krav mot förlorar rätten att förfoga över egendomen.

Vi säkerställer egendomen tillfälligt fram till dess att domstolen har avgjort tvisten mellan dig och din motpart.

Betalningssäkring

En förvaltningsdomstol kan besluta om betalningssäkring mot personer och företag om

 • risken är stor att personen eller företaget drar sig undan betalning
 • kravet gäller ett betydande belopp.

Betalningssäkring innebär att vi tar egendom som säkerhet,  motsvarande personens eller företagets skulder för skatt, tull eller avgifter.

Ansök när du fått domen

Direkt efter att du har fått ett beslut om kvarstad från domstolen kan du ansöka hos oss via vår blankett, gärna via mejl eller fax. Här beskriver vi hur du går tillväga.

Egendom i tillfällig förvaring (kvarstad): Ansökan verkställighet

Ansök på en blankett

Förbered din ansökan genom att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Lämna uppgifter om dig

Uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • postadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om personen du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla i

Fyll även i uppgifter om

 • att din ansökan gäller kvarstad
 • ditt krav
 • domen (bifogas i ansökan)
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter
 • handlingar du vill bifoga.

Skicka in flera ansökningar vid gemensamt ansvar

Ansöker du om att vi ska ta egendom i tillfälligt förvar från flera personer som är gemensamt (solidariskt) ansvariga? Då ska du skicka in en ansökan per person. Det är viktigt att du skickar alla ansökningar till samma kontor, även om en person tillhör ett annat kontor. Skicka bara med ett exemplar av domen.

Postnumret avgör till vilket kontor du skickar ansökan

Hitta rätt kontor genom att fylla i postnumret till den som ska betala eller göra något (svaranden). Klicka på sök.

Skicka ansökan om verkställighet

Vill du faxa din ansökan kan du göra det till vårt kontor i Gävle eller Kalmar. Faxnummer hittar du på våra kontorssidor.

Vad kostar det att ansöka?

Grundavgiften för en ansökan är 600 kronor per år. Utöver denna kostnad kan du få betala andra kostnader för att vi ska ta egendom i tillfälligt förvar.

Du hittar mer information på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Förskott för kostnader

Vi kan begära att du betalar i förskott om vi bedömer att verkställigheten innebär kostnader, till exempel för transport eller förvaring.

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.

Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

Du eller ditt företag kan ansöka om att frysa bankmedel på ett bankkonto som tillhör någon som har en skuld till dig i ett annat EU-land (förutom Danmark). Ett europeiskt beslut om kvarstad syftar till att underlätta indrivning av skulder.

Vad är ett europeiskt beslut om kvarstad?

Ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel innebär att  

 • en domstol i ett EU-land kan frysa bankmedel på ett bankkonto som tillhör en skuldsatt person i ett annat EU-land
 • en domstol kan begära information om bankkonton från domstolar i andra medlemsstater
 • privatpersoner och företag kan begära delgivning.

Den som har skulden får ingen information innan beslutet och genomförandet av beslutet (verkställighet) sker enligt respektive lands lagstiftning.

Gemensamt regelverk inom EU

Förordningen om kvarstad är ett gemensamt regelverk för EU-länderna (förutom Danmark) för kvarstad på bankmedel. Det gäller för fordringar i privaträttsliga tvister som är gränsöverskridande.

Det betyder att domstolen som behandlar målet eller du som vill ha betalt ska finnas i ett EU-land och den skuldsattas bankkonto ska finnas i ett annat EU-land.

Förordningen kan inte användas i skatte- eller tullärenden.

Vill du veta mer

Mer information om Europaparlamentets och rådets förordning hittar du på EU:s webbplats EUR-Lex.