Samfällighetsförening kan få hjälp att driva in en skuld

En samfällighetsförening kan ansöka om vår hjälp med att driva in en skuld med stöd av en debiteringslängd, det vill säga ett beslut om vad medlemmar ska betala till samfällighetsföreningen.

Om en medlem i en samfällighetsförening inte har betalat avgiften (uttaxeringen) till samfälligheten, kan samfälligheten ansöka om vår hjälp med att driva in skulden (verkställighet).

Samfällighetsföreningen bifogar debiteringslängden i sin ansökan, det vill säga beslutet om vad medlemmarna ska betala i avgift. Debiteringslängden räknas som en dom (exekutionstitel) som vi kan genomföra (verkställa).

Läs mer om vilka handlingar du ska bifoga med din ansökan genom att klicka på ”Så här går det till”.

Driva in skuld, samfällighetsförening: Ansökan verkställighet

Ansök med blankett

Förbered din ansökan genom att fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att vi inte behöver komplettera din ansökan.

Uppgifter om dig som sökande

Fyll i uppgifter om

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • postadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav mot:

 • namn
 • person- eller organisationsnummer
 • adress och telefonnummer.

Övriga uppgifter att fylla i

Fyll även i uppgifter om

 • vad din ansökan gäller (till exempel avgift till samfällighet)
 • ditt krav (fordran)
 • annat som kan vara av värde, till exempel kontaktuppgifter.

Bifoga handlingar i ansökan

Följande handlingar ska finnas med i ansökan:

 • Registreringsbevis – det visar att föreningen är registrerad.
 • Handling som visar föreningens firmatecknare, det vill säga styrelsen. Styrelsen ska besluta om vem som kan teckna föreningens firma (konstituerande möte).
 • Protokoll från den föreningsstämma som fattat beslut om avgiften (uttaxeringen). Av protokollet ska framgå att
  • stämman var behörigt kallad
  • stämman har godkänt föreningens utgifts- och inkomstat (budget)
  • debiteringslängden har lagts fram för stämman (är kostnaderna fördelade på olika verksamhetsgrenar ska det framgå).
 • Debiteringslängden, eller bestyrkt utdrag ur den, där följande framgår:
  • det sammanlagda beloppet som ska krävas
  • det belopp som ska krävas av varje medlem (fastighetsägare)
  • när betalningen ska ske.

Om någon handling saknas avslår vi ansökan.

Tänk också på att

Kom ihåg att uppdatera dina uppgifter om de ändras.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.