Få barnens underhåll

Du kan vända dig till oss för att få hjälp om en domstol har beslutat att du har rätt till underhåll för dina barn, och den som ska betala inte gör det frivilligt.

Om en förälder som är underhållsskyldig för sina barn inte frivilligt betalar underhållsbidraget, kan du få hjälp av oss att få betalt. För att vi ska kunna hjälpa dig måste skulden och eventuell ränta först vara fastställd i något av följande:

 • en dom
 • ett beslut (utslag)
 • ett avtal om underhållsbidrag bevittnat av två personer.

Då kan du ansöka om att vi driver in skulden (verkställighet). Det betyder att vi utreder om det finns tillgångar som vi kan utmäta så att du kan få betalt.

Ansökan verkställighet (underhållsbidrag)

Ansök med en blankett

Förbered din ansökan genom att ta fram uppgifter som du kan behöva. Fyll också i alla uppgifter noggrant så att du inte behöver komplettera din ansökan.

Observera att du kan begära att vi driver in skulden (verkställighet) för obetalda underhållsbidrag så länge de inte har preskriberats. Underhållsbidrag preskriberas normalt fem år efter förfallodagen för underhållsskyldighet mot barn.

Lämna uppgifter om dig

I din ansökan ger du följande uppgifter om dig som sökande:

 • namn
 • personnummer
 • bostadsadress
 • bankuppgifter
 • telefonnummer
 • uppgifter till ett eventuellt ombud.

Du är ombud för ditt barn

Ansöker du om vår hjälp med att driva in underhållsbidrag, är du som vårdnadshavare ombud för ditt barn så länge barnet är under 18 år. När barnet fyllt 18 år kan hen själv ansöka eller lämna fullmakt till någon att ansöka.

En förälders underhållsskyldighet upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet går i grund- eller gymnasieskolan fortsätter förälderns underhållsskyldighet som längst fram till att barnet fyllt 21 år.

Lämna uppgifter om den du har ett krav mot

Du ska också ge uppgifter om den du har ett krav på:

 • namn
 • personnummer
 • bostadsadress
 • telefonnummer.

Tänk på

Tänk på följande:

 • I en ansökan om att vi ska utmäta för underhållsbidrag måste du specificera ditt krav.
 • Kom ihåg att uppdatera dina personliga uppgifter när de ändras.

En ansökan per barn

Om din ansökan gäller underhåll till flera barn ska du skicka en ansökan per barn.

Kostnad för ansökan om underhåll

Du som väntar på att få underhållsbidrag betalar ingen avgift för att ansöka om vår hjälp med att driva in skulden (verkställighet).

Läs mer om kostnader och avgifter på vår webbplats.

Avgifter och kostnader

Inga pengar så länge beslutet kan överklagas

Du kan ansöka om att vi driver in skulden enligt en dom eller ett beslut (utslag) innan det vunnit laga kraft (inte längre kan överklagas). Har du en dom som grund kan vi normalt sett inte betala ut pengar så länge domen kan överklagas.

En dom som grund – skicka in bevis om laga kraft

Du ska skicka in ett bevis om laga kraft om du ansöker om vår hjälp med att driva in en skuld enligt en dom i domstol. Beviset visar att domen inte längre kan överklagas. Du kan även ansöka om verkställighet innan. I så fall skickar du in beviset till oss så snart som möjligt.

Gör så här:

 • Kontakta domstolen som meddelat domen och begär ut ett bevis om laga kraft.
 • Skicka beviset till oss
  • som bilaga tillsammans med ansökan om verkställighet
  • i efterhand via e-post eller per post om domen inte vunnit laga kraft när du ansöker.

Våra väntetider

Vill du veta hur lång tid det tar för oss oss att handlägga ditt ärende?

Väntetider

Om du vill få hjälp med att få barnens underhåll skickar du din ansökan till vårt kontor i Gävle.

Kronofogden Gävle

Vad händer efter ansökan?

Vanligtvis kontaktar vi den som ska betala (gäldenären), som får en viss tid på sig att betala. Om hen inte gör det, undersöker vi personens ekonomi. Vi letar då efter utmätningsbara tillgångar, till exempel lön eller sådant som vi kan utmäta och sälja för att du ska få betalt.

Om personen inte har några tillgångar ligger skulden kvar hos oss tills

 • den blir betald eller
 • tills du anmäler att du återkallar ditt ärende.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att utbetalningarna ska komma till dig snabbare är det viktigt att du håller dina kontouppgifter uppdaterade.

Viktigt!

Se till att din ansökan är komplett, annars tar det längre tid för oss att handlägga den.

Försäkringskassans och vår roll

Om barnet bor hos dig, och den andra föräldern inte betalar något eller bara en del av underhållsstödsbeloppet, kan du ansöka hos Försäkringskassan om underhållsstöd. Då ska den bidagsskyldiga föräldern, helt eller delvis, betala till staten.

Om du har fått underhållsstöd från Försäkringskassan, men har rätt till högre underhållsbidrag från den andra föräldern, får du endast ansöka om att vi driver in det belopp som överstiger det belopp du fått från Försäkringskassan.

Vad gäller om barnet ibland bor hos den underhållsskyldiga föräldern?

Har den underhållsskyldiga föräldern haft barnet hos sig

 • under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller
 • i totalt minst sex hela dygn under en kalendermånad

får den föräldern tillgodoräkna sig ett avdrag med 1/40 av månadsbidraget för varje helt dygn av barnets vistelse.

Med helt dygn avses tiden klockan 00.00–24.00.

Vi tar hänsyn till resor

Vi kan även ta hänsyn till att barnet reser till dig (umgängesresor). Omfattningen måste vara rimlig och barnet ska resa med det billigaste färdmedlet (till exempel buss eller tåg). Den förälder som barnet ska umgås med har huvudansvaret för kostnaderna. Vi bedömer i varje fall om föräldrarna själva kan betala för resorna.

Ansökan om underhåll i annat nordiskt land

Du kan få hjälp att driva in underhåll om den som ska betala bor i Norge, Danmark, Finland eller Island och

 • du bor i Sverige och har en dom, beslut eller avtal från något ett av de nordiska länderna eller
 • en svensk myndighet eller domstol har meddelat en dom, ett beslut eller avtal. 

Ansök om utmätning för underhåll 

 • i det nordiska land där den betalningsskyldiga bor
 • hos oss så skickar vi din ansökan vidare till rätt myndighet i det land där den underhållsskyldiga bor. Vi begär samtidigt att den utländska myndigheten i fortsättningen skriver direkt till dig och betalar ut eventuella belopp till dig.

Vänd dig till Försäkringskassan

Huvudregeln är att du ska vända dig till Försäkringskassan i följande fall:

 • Du vill ansöka om utmätning (verkställighet) för underhåll och du bor i Sverige, medan den andra föräldern bor i ett annat land.
 • Du vill ansöka om utmätning (verkställighet) för underhåll och du bor i utlandet, medan den andra föräldern bor i Sverige. Du kan även ansöka hos oss, men då bör du känna till att alla artiklar i konventionen eller förordningen inte gäller.

Utländska domar och beslut om underhåll, får genomföras (verkställas) i Sverige om det finns stöd i lag, internationella konventioner och överenskommelser eller i EU-förordningar.

Försäkringskassan