Du får inte betalt om skulden är preskriberad

Preskription innebär att rätten att kräva betalt upphör efter en viss tid. Den som ska betala kan då invända mot skulden. Det betyder att du inte kan få vår hjälp med att driva in skulden.

Vi bedömer inte om skulden är preskriberad

Vi gör ingen bedömning av om en skuld är preskriberad när du ansöker om vår hjälp med att driva in skulden (verkställighet).

Den som ska betala kan invända

Den som tar emot ett brev om en skuld kan däremot invända om hen anser att den är preskriberad.

Vi prövar skulden om vi får in en invändning

Om vi får in en invändning gör vi en prövning. Vi beslutar sedan om det finns hinder mot att driva in skulden.

Vad kan du göra?

Om vi beslutar att det finns hinder mot att driva in en skuld (verkställighet) kan du överklaga beslutet. Ärendet går i så fall vidare till domstolen.

Kan du senare visa på preskriptionsavbrott (se nedan) kan du återkomma och begära att vi driver in skulden.

När kan en skuld preskriberas?

En skuld kan preskriberas efter en viss tid om

 • den som ska betala inte erkänner skulden, till exempel genom att lova att betala, eller genom att betala ränta eller amortering
 • du inte har avbrutit preskriptionstiden genom ett skriftligt krav eller en skriftlig påminnelse om skulden
 • du inte väcker talan mot den som ska betala eller hänvisar till preskriptionen på annat sätt
  • i domstolen
  • hos oss
  • i skiljeförfarande (tvist utanför domstol)
  • i konkursförfarande
  • i förhandling om offentligt ackord (uppgörelse med den som ska betala).

Vad innebär ett preskriptionsavbrott?

Ett preskriptionsavbrott uppstår om

 • den som ska betala erkänner skulden
 • du har avbrutit preskriptionstiden
 • du har väckt talan mot den som ska betala.

Ett preskriptionsavbrott innebär att preskriptionstiden förlängs – du förlänger den tid du har på dig att begära betalt. Vid skulder till privatpersoner och företag (enskilda fordringar) går det i princip att göra hur många preskriptionsavbrott som helst.

När preskriberas en skuld?

Preskriptionstiden räknas från det att kravet uppstod. För skulder till staten räknas preskriptionstiden huvudsakligen från utgången av det år någon skulle ha betalat skulden.

Skulder till staten

De flesta skulder till staten preskriberas efter fem år, exempelvis underhållsstöd och skatter. Skatteverket kan ansöka hos en förvaltningsdomstol om att preskriptionstiden ska förlängas för skatteskulder.

Enskilda skulder

Övriga enskilda mål har en preskriptionstid på tio år. Det kan till exempel vara

 • skulder mellan privatpersoner
 • skulder mellan företag.

Skulder mellan företag och privatpersoner

För konsumentfordringar, till exempel en telefonräkning, är preskriptionstiden tre år.

Det finns vissa skulder som du kan tro är en konsumentfordran, men som inte är det. Ett sådant exempel är Trafikförsäkringsföreningens krav på trafikförsäkringsavgift. Den har en preskriptionstid på tio år.

Mer om preskription

Du kan ha rätt att få betalt i vissa situationer, även om skulden har preskriberats.

Om du har en panträtt som säkerhet

Du har rätt att ta ut din fordran ur egendom som lämnats som säkerhet för skulden. Det kallas för panträtt. Detta gäller även den som har lämnat panten inte är den som har en skuld till dig.

Kvittning och betalningsskyldig trots preskription

Du eller ditt företag kan kvitta din fordran mot den andra personens eller företagets fordran om ni har fordringar mot varandra, det vill säga

 • du har en skuld till en person och
 • personen har en skuld mot dig.

Observera att båda skulderna ska ha funnits innan preskriptionstiden började gälla.

Den som har en skuld till dig kan bli betalningsskyldig, trots att skulden är preskriberad – om hen på ett tydligt sätt har åtagit sig att betala den. Vi kallar det för att skulden har återuppväckts.

Utmätning av allmän skuld som sedan preskriberas

Vi får avsluta en utmätning, sälja den utmätta egendomen och ge pengarna till den som ska ha betalt – trots att skulden är preskriberad – om:

 • vi har utmätt egendom för en skuld till staten
 • skulden preskriberas efter utmätningen, men innan vi hinner sälja egendomen.

Ny preskriptionstid

Om du ansöker om att vi ska driva in en skuld, börjar en ny preskriptionstid löpa när vi avslutat handläggningen av målet. Om vi avslutar handläggningen, utan att vi vet att den som ska betala har tagit emot kravet, blir det inget avbrott i preskriptionstiden. I så fall preskriberas fordran tidigast ett år efter det att vi slutfört handläggningen.

Läs mer

Läs mer om hur preskription fungerar för din motpart och ta del av lagstiftningen.