ברוכים הבאים צו אינפארסירונג אגענטור (Kronofogden)

מיר זענען אן אגענטור וואס העלפט די וועלכע ווילן ווערן באצאלט און די וועלכע דארפן באצאלן. קלאגעס קענען אויך זיין איבער זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות מיט געלט.

האט סיי ווער א קלאגע קעגן אייך?

האט איר אדער אייער קאמפאני ערהאלטן אן איינמאנען בריוו (ett föreläggande)? דאס מיינט אז איינער (דער קלעגער) האלט איר זאלט באצאלן, רוקן אדער צוריק געבן זאכן, צום ביישפיל.

די קלעגער קען זיין א רעגירונגס אגענטור, מוניציפאליטעט, קאמפאני אדער פריוואטע מענטש.

רעאגיר, שטעלט פאר אייער פאזיציע און נעמט שריט

עס איז וויכטיג איר זאלט קלארשטעלן אז איר האט ערהאלטן די בריוו. ביטע שרייבט צוריק אויף Mina Sidor (מיינע בלעטער) אויף אונזער וועבזייטל.

שרייבט צוריק אז איר האט ערהאלטן די קלאגע נוצענדיג די באשטעטיגונג פון באקומען (אין שוועדיש)

די קומענדיגע שטאפל איז פאר אייך צו פארשטעלן אייער פאזיציע און נעמט שריט.

אויב די קלאגע איז ריכטיג, זאלט איר באצאלן אדער טון וואס די קלאגע פארלאנגט - אויב איר קענט. צאלט די קלעימענט דירעקט.

אויב די קלאגע איז אומריכטיג, זאלט איר אפווארפן די קלאגע.

איר מוזט נעמען שריט ביז א געוויסע צאל פון טעג (די פארענטפערונגס פעריאד).

קענט איר נישט באצאלן אדער טון וואס די קלאגע פארלאנגט? דאן וועלן מיר באשליסן אז איר זענט פארפליכטעט דאס צו טון. די באשלוס ווערט גערופען אן utslag.

איר קענט ליינען מער איבער ווי אזוי צו גיין ווייטער געוואנדן אין די קלאגעס וואס איר האט באקומען.

שטעלט פאר אייער באשלוס און נעמט שריט אויף א קלאגע קעגן אייך (אין שוועדיש)

קלאגע דורך א גאווערנמענט אגענטור

Jos sulla oon velkoja virastolle niin velka päätethäänאויב זענט איר שולדיג א חוב פאר א רעגירונגס אגענטור, ווערט די חוב אפטמאל פעסטגעשטעלט און באשטעטיגט גלייך. איר וועט באקומען א בריוו וואס זאגט אייך אז איר זאלט באצאלן די אינפארסירונג אגענטור, אויב איר קענט. אויב איר האט פראגעס איבער דעם חוב, קענט איר זיך פארבינדן מיט די אויטאריטעט צו וועלכע איר האט א חוב.

מיר אינפארסירן און פירן אויס (verkställer) די באשלוס

די קלעימענט קען בעטן פאר אונזער הילף צו באקומען באצאלט, צום ביישפיל. מיר קענען דאן באשליסן צו צושטעלן אדער צולייגן אייער פראפערטי. דאן מוזט איר באצאלן די אינפארסירונג אגענטור.

ווי אזוי איר אדער אייער קאמפאני באצאלט (אין שוועדיש)

אויב קענט איר נישט באצאלן, ליינט מער איבער וואס קען פאסירן.

די קלאגע איז פעסטגעשטעלט און באשטעטיגט, דאס מיינט אז איר מוזט באצאלן אדער נעמען געוויסע שריט

איר קענט באקומען א רעקארד פון פארפעלט-פון-צאלן

איר קענט באקומען א רעקארד פון פארפעלט-פון-צאלן (betalningsanmärkning) ווען איר ערהאלט א באשלוס אז איר זענט שולדיג געלט. פארבינדט אייך מיט די קרעדיט באריכט אגענטורן אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס.

פריוואטקייט באשיצונג אויטאריטעט: רעקארד פון פארפעלט-פון-צאלן (אין שוועדיש)

איינגעבן פאר חובות פארהאנדלונג

חוב ריסטרוקטורינג (skuldsanering) איז פאר די וועלכע האבן חובות וואס זיי קענען נישט אליינס באצאלן אין אינעם נאנטן צוקונפט. עס איז נישט קיין לעזונג פאר צייטווייליגע פראבלעמען צו באצאלן.

חוב ריסטרוקטורינג מיינט אז איר צאלט אפ א טייל פון אייערע חובות איבער עטליכע יאר. נאך דעם, וועט איר מער נישט האבן די חובות וואס זענען געווען טייל פון די חוב ריסטרוקטורינג.

ווערט געוואר אויב איר זענט בארעכטיגט פאר חוב ריסטרוקטורינג.

די אינפארסירונג אגענטור חובות פארהאנדלונג טעסט (אין שוועדיש)

איר קענט איינגעבן פאר חובות פארהאנדלונג דורך אונזער עלעקטראנישע סערוויס אדער אויף א פארם.

ליינט מער איבער חוב ריסטרוקטורינג.

חוב ריסטרוקטורינג (אין שוועדיש)

האט איר א קלאגע אנטקעגן איינעם?

האט איר אדער אייער קאמפאני א קלאגע קעגן איינעם, צום ביישפיל צו באצאלן, רוקן אדער צוריקגעבן זאכן? דאן קענט איר איינגעבן פאר אן אינדשאנקשען צו באצאלן אדער פאר אינפארסירונג.

דאן קענט איר באקומען א באשלוס (אורטייל) אז איינער איז פארפליכטעט צו באצאלן אדער טון עפעס.

איר ווילט האבן א פארלאנג איינגעשטעלט (אין שוועדיש)

מיר אינפארסירן די באשלוס

איר קענט דאן איינגעבן פאר אונזער הילף צו איינקאסירן די חוב, צום ביישפיל.

האבן אייער קלאגע אינפארסירט (אין שוועדיש)

ווערן באצאלט דורך איינער וואס האט חוב ריסטרוקטורינג

האט אייער בעל חוב איינגעגעבן פאר חוב פארהאנדלונג? דאן איז וויכטיג אז איר זאלט באריכטן די חובות וואס די מענטש האט צו אייך, אזוי אז זיי זאלן ווערן אריינגערעכנט אין די חוב פארהאנדלונג.

איר ווערט באצאלט איין מאל א יאר.

עס ווענדט זיך אין די מענטש'ס מעגליכקייט צו באצאלן וואס וועט פעסטשטעלן וויפיל איר ווערט באצאלט דורכאויס חוב ריסטרוקטורינג.

האבן א קלאגע קעגן איינעם וואס האט איינגעגעבן פאר חוב פארהאנדלונג (אין שוועדיש)

איבערזיכט אויף 'אינסאלווענסי' פראקטיצירערס און באקומער

אונזער אויפגאבע איז איבערזיכט

 • באנקראטירונג טראסטיס (וואס באהאנדלען באנקראטירונג ווען א קאמפאני'ס פירמע ווערט פארמאכט)
 • רע-ארגאניזאציע טראסטיס (וואס טוען אנפירן א קאמפאני רע-ארגאניזאציע, ווען קאמפאניס ווערן געגעבן א מעגליכקייט צו לייזן זייערע פינאנציעלע פראבלעמען)
 • געהאלט גאראנטי, וואס באשיצט די וועלכע באקומען נישט זייער געהאלט נאך באנקראטירונג אדער קאמפאני רע-ארגאניזאציע.

פארבינדט זיך מיט אונז אויב איר זענט

 • אומצופרידן מיט א באנקראטירונג טראסטי אדער קאמפאני רע-ארגאניזירער
 • באוואוסטזיניג איבער אביוז פון די געהאלט גאראנטי
 • טוט איינגעבן פאר א געהאלט גאראנטי - און האט געארבעט אין שוועדן, אבער זענט איינגעשטעלט ביי א קאמפאני וואס איז געגאנגען באנקראט אין אן אנדערע EU אדער אייראפעישע עקענאמישע פלאץ (EEA) לאנד.

ליינט מער איבער באנקראטירונג איבערזיכט און רע-ארגאניזאציעס:

באנקראטירונג איבערזיכט און געהאלט גאראנטי (אין שוועדיש)

איבערזיכט אויף באנקראטירונג און רע-ארגאניזאציע טראסטיס (אין שוועדיש)

מיר פארהיטן פינאנציעלע פראבלעמען

אויף אונזער וועבזייטל וועט איר טרעפן

 • הילף פאר די וועלכע זענען באזארגט איבער זייערע פינאנצן אדער ווילן ארויסהעלפן אנדערע
 • עדיוקעישאן מאטריאלן און אינפארמאציע פאר קינדער.

פארהיטן פינאנציעלע פראבלעמען (אין שוועדיש)

אנפירן אייערע קעיסעס עלעקטראניש

אונזער וועבזייטל שטעלט צו עלעקטראנישע סערוויסעס און פארמס פאר די וועלכע ווילן באצאלן אדער באקומען באצאלט.

עלעקטראנישע סערוויסעס און פארמס (אין שוועדיש)


På svenska

Välkommen till Kronofogden

Vi är en myndighet som hjälper den som vill ha betalat och den som ska betala. Kravet kan också handla om annat än pengar.

Har någon ett krav mot dig?

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav (ett föreläggande)? Då anser någon (sökanden) att du till exempel ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker.

Den som har ett krav kan vara en myndighet, kommun, företag eller privatperson.

Svara, ta ställning och agera

Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot brevet. Svara gärna på Mina sidor på vår webbplats.

Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset (på svenska)

Nästa steg är att du tar ställning och agerar.

Om kravet är rätt ska du betala eller göra det som står i kravet – om du kan. Betala direkt till sökanden.

Är kravet fel ska du invända mot kravet.

Du måste agera inom ett visst antal dagar (förklaringstiden).

Kan du inte betala eller göra det som står i kravet? Då beslutar vi att du är skyldig att göra det. Beslutet kallas för utslag.

Du kan läsa mer om hur du kan agera beroende på vilka krav du har tagit emot.

Ta ställning och agera på ett krav (på svenska)

Krav från en myndighet

Om du har skulder till en myndighet fastställs skulden ofta direkt. Du får ett brev om att du ska betala till Kronofogden, om du kan. Har du frågor om skulden kan du kontakta myndigheten som du har en skuld till.

Vi genomför (verkställer) beslutet

Sökanden kan begära vår hjälp med att till exempel få betalt. Vi kan då besluta om utmätning. Du betalar till Kronofogden.

Så betalar du/företaget (på svenska)

Om du inte kan betala kan du läsa mer om vad som kan hända.

Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något (på svenska)

Du kan få en betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du får ett beslut om att du är skyldig att betala. Vänd dig till kreditupplysningsföretagen om du har frågor.

Integritetsskyddsmyndigheten: Betalningsanmärkningar (på svenska)

Ansöka om skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Med skuldsanering betalar du en del av dina skulder under några år. Därefter har du inte kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Testa om du har möjlighet att få skuldsanering.

Kronofogdens skuldsaneringstest (på svenska)

Du ansöker om skuldsanering via vår e-tjänst eller på en blankett.

Läs mer om skuldsanering.

Du som ska ansöka eller har ansökt om skuldsanering (på svenska)

Har du ett krav mot någon?

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning.

Du kan då få ett beslut (utslag) om att någon är skyldig att betala eller göra något.

Du vill få ett krav fastställt (på svenska)

Vi genomför (verkställer) beslutet

Därefter kan du ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Du vill få ditt krav genomfört (på svenska)

Få betalt av någon som har skuldsanering

Har den som ska betala ansökt om skuldsanering? Då är det viktigt att du anmäler skulderna som personen har till dig, så att de kommer med i skuldsaneringen.

Du får betalt en gång per år.

Det är personens betalningsförmåga som styr hur mycket du får betalt under skuldsaneringen.

Du har krav mot någon som ansökt om skuldsanering (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer

Vår uppgift är att ha tillsyn över

 • konkursförvaltare (sköter konkurser där ett företags affärer avslutas)
 • rekonstruktörer (sköter företagsrekonstruktion där företag får möjlighet att lösa sina ekonomiska problem)
 • lönegarantin (skydd för den som inte får sin lön i konkurs eller företagsrekonstruktion).

Vänd dig till oss om du

 • är missnöjd med en konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör
 • känner till missbruk av lönegaranti
 • vill ansöka om lönegaranti – och har arbetat i Sverige, men är anställd i ett företag som gått i konkurs i ett annat land i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES.

Läs mer om konkurstillsyn och rekonstruktioner:

Konkurstillsyn och lönegaranti (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (på svenska)

Vi förebygger ekonomiska problem

På vår webbplats finns

 • stöd för dig som känner oro för din ekonomi eller vill stötta andra
 • undervisningsmaterial och information till barn.

Förebygg ekonomiska problem (på svenska)

Utför dina ärenden digitalt

På vår webbplats finns e-tjänster och blanketter för dig som vill betala eller få betalt.

E-tjänster och blanketter (på svenska)