Tervetuloa asioimaan Kruununvoudin virastoon

Olemme viranomainen, joka auttaa velkojia ja velallisia. Vaatimuksessa voi myös olla kyse muusta kuin rahasta.

Oletko saanut vaatimuksen?

Onko sinulle tai yrityksellesi tullut vaatimuskirje (maksamismääräys)? Tällöin joku (hakija) katsoo, että sinun on maksettava, muutettava asunnostasi tai luovutettava takaisin tavaroita.

Vaatimuksen esittäjä voi olla viranomainen, kunta, yritys tai yksityishenkilö.

Vastaa, ota kantaa ja toimi

On tärkeää, että vastaat ottaneesi vastaan kirjeen. Voit vastata Omilla sivuillasi www-sivustollamme.

Vastaa, että olet ottanut vaatimuksen vastaan saantitodistuksella (ruotsiksi)

Seuraavaksi otat kantaa ja toimit.

Jos vaatimus pitää paikkansa, on sinun maksettava velka tai tehtävä, mitä sinulta vaaditaan – jos kykenet. Maksa suoraan hakijalle.

Jos vaatimus ei pidä paikkaansa, on sinun kiistettävä vaatimus.

Sinun täytyy toimia määräajan puitteissa (selvitysaika).

Etkö pysty maksamaan velkaa tai tekemään, mitä sinulta vaaditaan? Tällöin me annamme päätöksen, että olet velvollinen siihen.

Voit lukea lisää siitä, miten voit toimia riippuen siitä, mitä vaatimuksia sinulle on esitetty.

Ota kantaa ja toimi saadessasi sinuun kohdistuvan vaatimuksen (ruotsiksi)

Vaatimukset viranomaiselta

Jos olet velkaa viranomaiselle, velka vahvistetaan usein suoraan. Saat kirjeen, jonka mukaa sinun tulee maksaa Kruununvoudin virastolle, jos pystyt. Mikäli sinulla on velkaan liittyvää kysyttävää, ota yhteyttä viranomaiseen, jolle olet velkaa.

Me toteutamme päätöksen

Hakija voi pyytää meiltä apua esim. maksun saamisessa. Voimme tällöin tehdä päätöksen ulosmittauksesta. Sinä maksat Kruununvoudin virastolle.

Näin maksat/yritys maksaa (ruotsiksi)

Jos ett pysty maksamaan, voit lukea lisää siitä, mitä voi tapahtua.

Vaatimus on vahvistettu – sinun tulee maksaa tai tehdä jotakin (ruotsiksi)

Voit saada maksuhäiriömerkinnän

Voit saada maksuhäiriömerkinnän, jos saat päätöksen maksuvelvollisuudesta. Käänny luottotietoyritysten puoleen, jos sinulla on kysyttävää.

Yksityisyydensuojaviranomainen: Maksuhäiriömerkinnät (ruotsiksi)

Velkajärjestelyn hakeminen

Velkajärjestely on sinulle, joka et pysty maksamaan omin toimin velkojasi lähiaikoina. Se ei ole ratkaisu tilapäisiin maksuongelmiin.

Velkajärjestelyn avulla maksat osan veloistasi muutamassa vuodessa.

Sen jälkeen sinulla ei enää ole jäljellä velkajärjestelyyn sisältyneitä velkoja.

Testaa, voitko saada velkajärjestelyn.

Kruununvoudin viraston velkajärjestelytesti (ruotsiksi)

Haet velkajärjestelyä e-palvelumme kautta tai lomakkeella.

Lue lisää velkajärjestelystä.

Velkajärjestely (ruotsiksi)

Onko sinulla saatavaa joltakin toiselta?

Onko sinulla tai yritykselläsi saatavaa joltakin toiselta, jonka tulee esim. maksaa velka, muuttaa muualle asumaan tai palauttaa tavaroita? Tällöin voit hakea maksamismääräystä tai virka-apua.

Voit silloin saada päätöksen siitä, että joku on velvollinen maksamaan tai tekemään jotakin.

Haluat saada vaatimuksen vahvistetuksi (ruotsiksi)

Me toteutamme päätöksen

Sen jälkeen voit hakea meiltä apua esimerkiksi velan perintään.

Haluat saada vaatimuksesi toteutetuksi (ruotsiksi)

Maksun saaminen velkajärjestelyn piiriin kuuluvalta henkilöltä

Onko sinulle velkaa oleva henkilö hakenut velkajärjestelyä? Silloin on tärkeää, että ilmoitat saatavasi kyseiseltä henkilöltä, jotta ne tulevat mukaan velkajärjestelyyn.

Saat maksun kerran vuodessa.

Velkajärjestelyn aikana saamasi maksun suuruus määräytyy velallisen maksukyvyn mukaan.

Sinulla on saatavaa velkajärjestelyä hakeneelta henkilöltä (ruotsiksi)

Konkurssien pesänhoitajien ja yrityssaneerausten selvittäjien työn valvonta

Tehtäviimme kuuluu valvoa

 • konkurssien pesänhoitajia (hoitavat konkurssipesän liitetoimien päättämisasioita)
 • yrityssaneerausten selvittäjiä (hoitavat yritystoiminnan tervehdyttämisasioita antamal-
  la yrityksille mahdollisuuden taloudellisten ongelmiensa ratkaisuun)
 • palkkaturvaa (suoja henki-
  lölle, joka ei saa palkkaa konkurssin tai yrityssanee-
  rauksen yhteydessä).

Käänny puoleemme, jos

 • olet tyytymätön konkurssin pesänhoitajaan tai yrityssaneerauksen selvittäjään
 • tiedät palkkaturvaa käytettävän väärin
 • haluat hakea palkkaturvaa – ja olet työskennellyt Ruotsissa, mutta olet sellaisen yrityksen palveluksessa, joka on tehnyt konkurssin toisessa EU-maassa tai Euroopan talousalueella, ETA-alueella.

Lue lisää konkurssivalvonnasta ja yrityssaneerauksista:

Konkurssivalvonta ja palkkaturva (ruotsiksi)

Konkurssien pesänhoitajien ja yrityssaneerausten selvittäjien valvonta (ruotsiksi)

Ehkäisemme taloudellisia ongelmia

Verkkosivustollamme on

 • tukea sinulle, joka olet huolissasi taloudellisesta tilanteestasi tai haluat tukea toisia
 • opetusmateriaalia ja tietoa lapsille.

Ehkäise taloudellisia ongelmia (ruotsiksi)

Hoida asioitasi digitaalisesti

www-sivustollamme on e-palveluja ja lomakkeita sinulle, joka haluat maksaa velkojasi tai saada maksun saatavillesi.

E-palvelu ja lomakkeet (ruotsiksi)

På svenska

Välkommen till Kronofogden

Vi är en myndighet som hjälper den som vill ha betalat och den som ska betala. Kravet kan också handla om annat än pengar.

Har någon ett krav mot dig?

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav (ett föreläggande)? Då anser någon (sökanden) att du till exempel ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker.

Den som har ett krav kan vara en myndighet, kommun, företag eller privatperson.

Svara, ta ställning och agera

Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot brevet. Svara gärna på Mina sidor på vår webbplats.

Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset (på svenska)

Nästa steg är att du tar ställning och agerar.

Om kravet är rätt ska du betala eller göra det som står i kravet – om du kan. Betala direkt till sökanden.

Är kravet fel ska du invända mot kravet.

Du måste agera inom ett visst antal dagar (förklaringstiden).

Kan du inte betala eller göra det som står i kravet? Då beslutar vi att du är skyldig att göra det. Beslutet kallas för utslag.

Du kan läsa mer om hur du kan agera beroende på vilka krav du har tagit emot.

Ta ställning och agera på ett krav (på svenska)

Krav från en myndighet

Om du har skulder till en myndighet fastställs skulden ofta direkt. Du får ett brev om att du ska betala till Kronofogden, om du kan. Har du frågor om skulden kan du kontakta myndigheten som du har en skuld till.

Vi genomför (verkställer) beslutet

Sökanden kan begära vår hjälp med att till exempel få betalt. Vi kan då besluta om utmätning. Du betalar till Kronofogden.

Så betalar du/företaget (på svenska)

Om du inte kan betala kan du läsa mer om vad som kan hända.

Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något (på svenska)

Du kan få en betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du får ett beslut om att du är skyldig att betala. Vänd dig till kreditupplysningsföretagen om du har frågor.

Integritetsskyddsmyndigheten: Betalningsanmärkningar (på svenska)

Ansöka om skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Med skuldsanering betalar du en del av dina skulder under några år. Därefter har du inte kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Testa om du har möjlighet att få skuldsanering.

Kronofogdens skuldsaneringstest (på svenska)

Du ansöker om skuldsanering via vår e-tjänst eller på en blankett.

Läs mer om skuldsanering.

Du som ska ansöka eller har ansökt om skuldsanering (på svenska)

Har du ett krav mot någon?

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning.

Du kan då få ett beslut (utslag) om att någon är skyldig att betala eller göra något.

Du vill få ett krav fastställt (på svenska)

Vi genomför (verkställer) beslutet

Därefter kan du ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Du vill få ditt krav genomfört (på svenska)

Få betalt av någon som har skuldsanering

Har den som ska betala ansökt om skuldsanering? Då är det viktigt att du anmäler skulderna som personen har till dig, så att de kommer med i skuldsaneringen.

Du får betalt en gång per år.

Det är personens betalningsförmåga som styr hur mycket du får betalt under skuldsaneringen.

Du har krav mot någon som ansökt om skuldsanering (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer

Vår uppgift är att ha tillsyn över

 • konkursförvaltare (sköter konkurser där ett företags affärer avslutas)
 • rekonstruktörer (sköter företagsrekonstruktion där företag får möjlighet att lösa sina ekonomiska problem)
 • lönegarantin (skydd för den som inte får sin lön i konkurs eller företagsrekonstruktion).

Vänd dig till oss om du

 • är missnöjd med en konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör
 • känner till missbruk av lönegaranti
 • vill ansöka om lönegaranti – och har arbetat i Sverige, men är anställd i ett företag som gått i konkurs i ett annat land i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES.

Läs mer om konkurstillsyn och rekonstruktioner:

Konkurstillsyn och lönegaranti (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (på svenska)

Vi förebygger ekonomiska problem

På vår webbplats finns

 • stöd för dig som känner oro för din ekonomi eller vill stötta andra
 • undervisningsmaterial och information till barn.

Förebygg ekonomiska problem (på svenska)

Utför dina ärenden digitalt

På vår webbplats finns e-tjänster och blanketter för dig som vill betala eller få betalt.

E-tjänster och blanketter (på svenska)