Hjälp oss att förbättra webbplatsen – svara på vår enkät!

Ja, tack Nej, tack

Tervetuloa Kruunufuothiin

Met olema virasto joka auttaa sitä joka halvaa makson ja sitä joka pittää maksaa. Vaatimus saattaa kansa olla muusta ko rahasta.

Onkos kelhään vaatimuksia sinua vasthaan?

Oleks sie elikkä sinun yritys saanu preivin jossako oon vaatimus (määräys)? Silloin joku (hakia) tykkää ette sie esimerkiksi piät maksaa, siirtyä elikkä jättää takashiin kampheita.

Se jollako oon vaatimus saattaa olla virasto, kunta, yritys elikkä privattihenkilö.

Vastaa, ota kantaa ja akeraa

Se oon tärkeätä ette sie vastaat ette sie olet ottanu vasthaan preivin. Vastaa mielelhääns Mina sidor/Minun sivuila meän webbipaikala.

Vastaa ette sie olet ottanu vasthaan vaatimuksen vasthaanottotoistuksella (ruottiksi)

Seuraava askel oon ette sie otat kantaa ja akeraat.

Jos vaatimus oon oikein sie piät maksaa elikkä tehhä sen mitä vaatimuksessa seisoo – jos sie pystyt. Maksa suohraan hakialle.

Jos vaatimus oon väärä sie piät vastustaa vaatimusta.

Sie häyt akerata vissin päivämäärän aijan sisälä (selvitysaika).

Etkos sie pysty maksamhaan elikkä tekheen mitä vaaithaan? Silloin met päätämä ette sulla oon velvolisuus tehhä sen. Päätöstä kuttuthaan määräykseksi.

Sie saatat lukea lissää kunka sie saatat akerata riippuen mitä vaatimuksia sie olet ottanu vasthaan.

Ota kantaa ja akeraa vaatimuksheen joka oon suunattu sinhuun (ruottiksi)

Vaatimukset virastolta

Jos sulla oon velkoja virastolle niin velka päätethään useasti varsin. Sie saat preivin ette sie piät maksaa Kruununfuotile, jos sie pystyt. Jos sulla oon kysymyksiä velasta sie saatat ottaa yhtheyttä viraston kansa jollekko sulla oon velka.

Met totheutamma (suoritamma) päätöksen

Hakia saattaa vaatia meän apua esimerkiksi ette saaja makson. Met saatama silloin päättää ulosmittauksesta. Sie maksat Kruunufuotile.

Näin sie maksat/yritys maksaa (ruottiksi)

Jos sie et pysty maksamhaan sie saatat lukea lissää mitä saattaa tapahtua.

Vaatimus oon päätetty – sie piät maksaa elikkä tehhä jotaki (ruottiksi)

Sie saatat saaja maksohuomautuksen

Sie saatat saaja maksohuomautuksen ko sie saat päätöksen ette sulla oon pakko maksaa. Kääny kretittitietoyritykshiin jos sulla oon kysymyksiä.

Intekriteettisuojavirasto: Maksohuomautuksia (ruottiksi)

Hakea velkasanerausta

Velkasaneraus oon sulle jollako oon velkoja joitako sie et pysty maksamhaan itte päätetyn aijan sisäle. Se ei ole ratkasu tilapäisile makso-ongelmille.

Velkasanerauksella sie maksat osan sinun veloista jonku vuen aikana. Sen jälkhiin sulla ei ole niitä velkoja jäljelä jokka kuuluit velkasanerauksheen.

Testaa jos sulla oon maholisuus saaja velkasanerausta.

Kruunufuotin velkasaneraustesti (ruottiksi)

Sie haet velkasanerausta meän e-palvelun elikkä planketin kautta.

Lue lissää velkasanerauksesta.

Velkasaneraus(ruottiksi)

Onkos sulla vaatimus jotaki vasten?

Onkos sulla elikkä sinun yrityksellä vaatimus jotaki vasten, esimerkiksi ette joku pittää maksaa, siirtyä elikkä jättää takashiin kampheita? Silloin sie saatat hakea maksomääräyksen elikkä virka-apua.

Silloin sie saatat saaja päätöksen (määräyksen) ette jollaki oon pakko maksaa elikkä tehhä jotaki.

Sie halvaat saaja vaatimuksen päätetyksi (ruottiksi)

Met totheutamma (suoritamma) päätöksen

Sen jälkhiin sie saatat hakea meiltä apua ette esimerkiksi periä velan.

Sie halvaat saaja sinun vaatimuksen totheutetuksi (ruottiksi)

Saaja makson joltaki jollako oon velkasaneraus

Onkos se joka pittää maksaa, hakenu velkasanerausta? Silloin se oon tärkeätä ette sie ilmotat velat joitako henkilöllä oon sulle niin ette net tulevat matkhaan velkasanerauksheen.

Sie saat makson kerran vuessa.

Se oon henkilön maksokyky joka määrää kunka paljon sie saat maksetuksi velkasanerauksen aikana.

Sulla oon vaatimus jotaki vasten joka oon hakenu velkasanerausta (ruottiksi)

Valvonta konkursihoitajista ja yritysrekonstryktööristä

Meän tehtävä oon ette valvoa yli

 • konkursihoitajia (hoitavat konkursia joissako yrityksen afärit lopetethaan)
 • rekonstryktööriä (hoitavat yritysrekonstryksuunia jossako yritys saapii maholisuuen ette ratkasta omat ekonoomiset ongelmat)
 • tilikarantiita (suoja sille joka ei saa palkkaa konkursin elikkä yrityskonstryksuunin aikana).

Kääny meihiin jos sie

 • olet epätyytyväinen konkursihoitajan elikkä yritysrekonstryktöörin kansa
 • tunnet ette tilikarantiita käytethään väärin
 • halvaat hakea tilikarantiita – ja olet ollu töissä Ruottissa, mutta olet työntekiä yritykselle joka oon menny konkurshiin muussa maassa EU:ssä elikkä Eurooppalaisessa ekonoomisessa yhtheistyöraatissa, EES.

Lue lissää konkursivalvonasta ja rekonstryksuunista:

Konkursivalvonta ja tilikarantii (ruottiksi)

Valvonta konkursihoitajitten ja rekonstrykstööritten yli (ruottiksi)

Met estämä ekonoomisia ongelmia

Meän webbipaikala oon

 • tukea sulle joka tunnet kiusaa sinun ekonomiista elikkä halvaat antaa tukea muile
 • koulutusmateriaalia ja informasuunia lapsile.

Estä ekonoomisia ongelmia (ruottiksi)

Hoija sinun asioita tikitaalisti

Meän webbipaikala oon e-pelveluja ja plankettia sulle joka halvaat maksaa elikkä saaja makson.

E-palveluja ja plankettia (ruottiksi)

På svenska

Välkommen till Kronofogden

Vi är en myndighet som hjälper den som vill ha betalat och den som ska betala. Kravet kan också handla om annat än pengar.

Har någon ett krav mot dig?

Har du eller ditt företag fått ett brev med ett krav (ett föreläggande)? Då anser någon (sökanden) att du till exempel ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker.

Den som har ett krav kan vara en myndighet, kommun, företag eller privatperson.

Svara, ta ställning och agera

Det är viktigt att du svarar att du har tagit emot brevet. Svara gärna på Mina sidor på vår webbplats.

Svara att du tagit emot kravet med mottagningsbeviset (på svenska)

Nästa steg är att du tar ställning och agerar.

Om kravet är rätt ska du betala eller göra det som står i kravet – om du kan. Betala direkt till sökanden.

Är kravet fel ska du invända mot kravet.

Du måste agera inom ett visst antal dagar (förklaringstiden).

Kan du inte betala eller göra det som står i kravet? Då beslutar vi att du är skyldig att göra det. Beslutet kallas för utslag.

Du kan läsa mer om hur du kan agera beroende på vilka krav du har tagit emot.

Ta ställning och agera på ett krav (på svenska)

Krav från en myndighet

Om du har skulder till en myndighet fastställs skulden ofta direkt. Du får ett brev om att du ska betala till Kronofogden, om du kan. Har du frågor om skulden kan du kontakta myndigheten som du har en skuld till.

Vi genomför (verkställer) beslutet

Sökanden kan begära vår hjälp med att till exempel få betalt. Vi kan då besluta om utmätning. Du betalar till Kronofogden.

Så betalar du/företaget (på svenska)

Om du inte kan betala kan du läsa mer om vad som kan hända.

Kravet är fastställt – du ska betala eller göra något (på svenska)

Du kan få en betalningsanmärkning

Du kan få en betalningsanmärkning när du får ett beslut om att du är skyldig att betala. Vänd dig till kreditupplysningsföretagen om du har frågor.

Integritetsskyddsmyndigheten: Betalningsanmärkningar (på svenska)

Ansöka om skuldsanering

Skuldsanering är till för dig som har skulder du inte kan betala på egen hand under överskådlig tid. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem.

Med skuldsanering betalar du en del av dina skulder under några år. Därefter har du inte kvar skulderna som ingick i skuldsaneringen.

Testa om du har möjlighet att få skuldsanering.

Kronofogdens skuldsaneringstest (på svenska)

Du ansöker om skuldsanering via vår e-tjänst eller på en blankett.

Läs mer om skuldsanering.

Du som ska ansöka eller har ansökt om skuldsanering (på svenska)

Har du ett krav mot någon?

Har du eller ditt företag ett krav mot någon, till exempel att någon ska betala, flytta eller lämna tillbaka saker? Då kan du ansöka om betalningsföreläggande eller handräckning.

Du kan då få ett beslut (utslag) om att någon är skyldig att betala eller göra något.

Du vill få ett krav fastställt (på svenska)

Vi genomför (verkställer) beslutet

Därefter kan du ansöka om vår hjälp med att exempelvis driva in skulden.

Du vill få ditt krav genomfört (på svenska)

Få betalt av någon som har skuldsanering

Har den som ska betala ansökt om skuldsanering? Då är det viktigt att du anmäler skulderna som personen har till dig, så att de kommer med i skuldsaneringen.

Du får betalt en gång per år.

Det är personens betalningsförmåga som styr hur mycket du får betalt under skuldsaneringen.

Du har krav mot någon som ansökt om skuldsanering (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och företagsrekonstruktörer

Vår uppgift är att ha tillsyn över

 • konkursförvaltare (sköter konkurser där ett företags affärer avslutas)
 • rekonstruktörer (sköter företagsrekonstruktion där företag får möjlighet att lösa sina ekonomiska problem)
 • lönegarantin (skydd för den som inte får sin lön i konkurs eller företagsrekonstruktion).

Vänd dig till oss om du

 • är missnöjd med en konkursförvaltare eller företagsrekonstruktör
 • känner till missbruk av lönegaranti
 • vill ansöka om lönegaranti – och har arbetat i Sverige, men är anställd i ett företag som gått i konkurs i ett annat land i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsrådet, EES.

Läs mer om konkurstillsyn och rekonstruktioner:

Konkurstillsyn och lönegaranti (på svenska)

Tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (på svenska)

Vi förebygger ekonomiska problem

På vår webbplats finns

 • stöd för dig som känner oro för din ekonomi eller vill stötta andra
 • undervisningsmaterial och information till barn.

Förebygg ekonomiska problem (på svenska)

Utför dina ärenden digitalt

På vår webbplats finns e-tjänster och blanketter för dig som vill betala eller få betalt.

E-tjänster och blanketter (på svenska)