Meän tehtävä

Meän tehtävä oon selvä. Met saama sen hallitukselta.

Met piämä

 • eesauttaa julkisen sektorin rahottamisen varmistamista
 • eesauttaa hyvin toimivvaa yhtheiskunutaa kansalaisile ja elinkeinoelämälle
 • vastustaa rikolisuutta.

Met jaama tehtävvää Verotoimiston ja Tullitoimiston kansa.

Met tehemä meän tehtävän varmistamalla ette se jollako oon oikeus saaja makson saapii sen. Se saattaa olla kyse virastoista, kunnista, yrityksistä elikkä privattihenkilöistä.

Met annama kansa tukea sille joka pittää maksaa velkansa ja met varmistamma ette se tehhään oikeuenmukhaisella tavala. Tämän met tehemä muun muassa tekemällä töitä estämisesti.

Met emmä koskhaan ota kantaa kenheen osanottajitten puolesta elikkä vasthaan.

Muuta mitä met tehemä

Mutta met tehemä paljon enämpi. Tässä tullee joitaki esimerkkiä:

 • Met annama tukea ette kauhean velkaintunheet saattavat hakea velkasanerausta ja tulla takashiin elähmään ilman velkoja.
 • Met tehemä yhtheistyötä muittan orkanisasuunitten kansa ette esimerkiksi vähentää ylivelkaintunheitten määrää yhtheiskunnassa ja vastustaa orkaniseerattua rikolisuutta.
 • Meilä oon valvonta konkursihoitajitten ja rekonstryktööritten yli (net jokka hoitavat konkursia ja yritysrekonstryksuunia). Met tarkistamma kansa niitten työtä tilikarantiin kansa.
 • Met tehemä töitä ette lisätä tietoa privattiekonomiista yhtheiskunnassa.
 • Met olema eksperttivirasto jollako oon suuri tieto velkaintumisen seurauksista.

Meän toimintaa rahotethaan niin verorahoila ko maksoila.

På svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Det får vi av regeringen.

Vi ska

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Annat som vi gör

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Vi ger stöd så att svårt skuldsatta kan ansöka om skuldsanering och komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med andra organisationer för att exempelvis minska antalet överskuldsatta i samhället och motverka organiserad brottslighet.
 • Vi har tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (de som sköter konkurser och företagsrekonstruktioner). Vi granskar även deras arbete med lönegaranti.
 • Vi arbetar för att öka kunskapen om privatekonomi i samhället.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter.

Vår verksamhet finansieras av både skattemedel och avgifter.