پاکسازی بدهی – برای شما که هرگز نمی توانید بدهی خود را بپردازید

شما که بدهکارید و هرگز نمیتوانید بدهی خود را تسویه کنید، میتوانید از برنامه پاکساری بدهی استفاده کنید. اما برای اینکار باید واجد شرایط باشید.

پاکسازی بدهی چیست؟

پاکسازی بدهی یعنی اینکه برای شما یک برنامه بازپرداخت بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی ها ظرف چند سال تنظیم میشود. پنج سال برای افراد عادی و سه سال برای شرکت ها. باقی بدهی را دیگر لازم نیست پرداخت کنید.

چه کسانی می­توانند از برنامه پاکسازی بدهی استفاده کنند؟

اگر شما بدهی سنگینی دارید میتوانید درخواست پاکسازی بدهی بدهید. این کار را هم افراد عادی و هم شرکت ها میتوانند انجام دهند.

شرایط پاکسازی بدهی چیست؟

 • شما نمی­توانید به هیچ ترتیبی تا سالها بدهی خود را تسویه کنید.

 • با توجه به شرایط شخصی و اقتصادی شما اینکارمنطقی است.

 • شما در سوئد زندگی میکنید، کار میکنید یا بدهی خود را در سوئد دارید.

 • برای شما که شرکت یا موسسه انفرادی enskild firma دارید باید بتوان وضعیت مالی خصوصی شما را بسادگی از وضعیت مالی شرکت تمیز داد.

 • شما نباید ممنوعیت فعالیت­های تجاری داشته باشید.

چگونگی اجرای پاکسازی بدهی

به کوتاهی اینگونه عمل میشود:

 • شما برای پاکسازی بدهی از راه خدمات الکترونیکی وبسایت ما ویا با بر کردن فرم مربوطه درخواست میدهید. اگر فکر میکنید اینکار پیچیده­ای است از مشاور بودجه و بدهی در کمون خود کمک بگیرید.

 • مابررسی میکنیم تاببینیم آایا شما واجد شرایط برای پاکسازی بدهی هستید یا نه. اگه واجد شرایط باشید ما یک تصمیم مقدماتی برای شروع کار پاکسازی بدهی و اینکه چقدر شما باید بپردازید میگیریم.

 • شما شروع به بازپرداخت بدهی از همان موقع که تصمیم مقدماتی بشما ابلاغ میشود میکنید.

 • ما پیشنهادی برای آنان که شما به آنان بدهکارید می فرستیم تا آنان بتوانن پاسخ دهند. در پیشنهاد ما همه بدهی ها در زمانی که شما شروع به پرداخت میکنید دیده میشود.

 • به تدریج شما یک تصمیم نهایی از ما دریافت خواهید کرد که در آن نوشته شده پاکسازی بدهی چگونه اجرا خواهد شد.

 • شما مطابق یک برنامه پرداخت تنظیم شده بدهی های خود را پرداخت میکنید . اگر شما در مرحله حداقل معاش زندگی میکنید ممکن است یک تصمیم بدون برنامه پرداخت دریافت کنید. در آنصورت شما چیزی از بدهی هایتان را نمی­پردازید. یک استثنا این است که شما پیش از این پاکسازی بدهی بعنوان صاحب شرکت بوده اید، در این صورت شما باید همواره مطابق برنامه پرداخت خود عمل کنید.

 • هنگامی که پاکسازی بدهی کامل شد، معمولا 5 سال برای افراد عادی و سه سال برای صاحبان شرکت ها، دیگر بدهی ندارید.

Sammanfattning på svenska

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du betalar en del av dina skulder under några år. När du är klar med din skuldsanering har du inte längre kvar de skulder som ingick i skuldsaneringen – tanken är att du ska vara skuldfri.

En skuldsanering är till för dig som inte kan betala dina skulder på egen hand. Det är inte en lösning på tillfälliga betalningsproblem. För att vi ska bevilja dig skuldsanering ska du ha gjort ansträngningar för att lösa situationen själv.

Skuldsanering i korta drag

 • Du ansöker om skuldsanering hos oss, antingen via vår digitala tjänst eller genom att fylla i en blankett.
 • Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
 • Om du uppfyller kraven fattar vi ett beslut om att inleda skuldsanering. Det är ett beslut på vägen till skuldsanering. I beslutet berättar vi också hur mycket du ska betala varje månad. För att komma igång med skuldsaneringen så snabbt som möjligt ska du börja betala till oss redan nu.
 • Ett beslut om att inleda skuldsanering innebär att du får en betalningsanmärkning.
 • Du får ett förslag om skuldsanering från oss drygt sex veckor efter beslutet om att inleda skuldsanering.
 • Vi skickar därefter ett förslag till dina borgenärer, det vill säga dem du är skyldig pengar. I förslaget ingår normalt alla skulder du har vid tiden för inledandet. Dina borgenärer har möjlighet att svara på förslaget. Sedan får du ett slutligt beslut av oss där det framgår hur din skuldsanering ska gå till.
 • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något alls på dina skulder. Ett undantag är om du får skuldsanering för företagare, då måste du alltid betala något.
 • När skuldsaneringen är klar har du inte längre kvar skulderna som ingick i din skuldsanering.