ماموریت ما

ماموریت ما بسیار واضح است. ما به طلبکاری که نتوانسته طلبش را وصول کند کمک می کنیم و همچنین از کسی که میخواهد بدهی خودرا بپردازد حمایت میکنیم و به او مشورت میدهیم. دولت هرساله تصمیم میگیرد که ما چگونه باید ماموریت خود را به انجام برسانیم و چه چیزی را در اولویت قرار دهیم.

ماموریت از سوی دولت

دولت وظایف ما را طی بخشنامه به همراه رهنمود­هایی به ما ابلاغ میکند. در نامه دولت نوشته شده که ما در طول سال چگونه باید ماموریت خود را به انجام برسانیم و چه چیزی را باید اولویت دهیم.

ماموریت دولت به ما اینهاست:

 • کمک به تضمین امنیت تامین مالی بخش عمومی
 • کمک به جامعه ای کارآ و پر رونق برای شهروندان و بخش صنعت و بازرگانی
 • مقابله با خلاف کاری

در این ماموریت با اداره مالیات و اداره گمرک همکاریم.

ماموریتمان را چگونه انجام میدهیم؟

ما ماموریت خود را اینگونه به انجام می رسانیم که مراقبت کنیم آنکه حق دارد طلبش را وصول کند بتواند این کار را انجام دهد. این طلبکاران می­توانند ادارات دولتی، کمونها، شرکت­ها یا افراد عادی باشند که خواهان کمک ما برای دریافت طلبشان هستند.

ما همچنین اقدامات حمایتی از کسی که میخواهد بدهی خود را بپردازد انجام میدهیم و مراقبیم که پرداخت بدهی در محیطی از نظر قضایی ایمن صورت پذیرد.این کارها را از جمله با اقدامات پبشگیرانه، ارایه خدمات پاکسازی بدهی و کمک در دعوی های مدنی که مربوط به پرداختن نباشد مانند تخلیه یک خانه انجام میدهیم.

ما هرگز جانب کسی را، له یا علیه او نمیگیریم.

دیگر چه کاری انجام میدهیم؟

کارهای ما خیلی بیشتر است. در اینجا چند نمونه از دیگر کارهایمان را معرفی میکنیم:

 • کسی که بدهی سنگینی دارد میتواند نزد ما درخواست پاکسازی بدهی بدهد. ما با اقدامات حمایتی خود باعث می­شویم که بدهکار بتواند به زندگی روزمره و بدون بدهی خود بازگردد.

 • ما با ادارات گوناگون، شرکت­ها و سازمانها همکاری میکنیم تا بتوانیم در جامعه از تعداد افرادی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند بکاهیم یعنی از تعداد کسانی که کم و بیش بطور دایم مشکل پرداخت بدهی دارند کاسته شود.

 • ما بر چگونگی کار رسیدگی ورشکستگی توسط اداره کنندگان ورشکستگی نظارت میکنیم.

 • ما برای افزایش دانش جوانان و بزرگسالان در زمینه مسایل مالی کار میکنیم

 • ما در کار تخلیه خانه توسط کسی که اجاره خود را پرداخت نکرده دخالت داریم.

 • ما سازمانی متخصص هستیم با اطلاعاتی گسترده درباره تاثیرات بدهکار شدن برای جامعه و برای فرد. ما از تحقیقات و پژوهش­های داخلی در سازمان خود و پژوهش­های بیرون از سازمانمان حمایت و آنان را تامین مالی میکنیم تا دانش خود را بالا ببریم.

Sammanfattning på svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi ser också till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Det är regeringen som varje år bestämmer hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera.

Uppdrag från regeringen

Regeringen ger oss vårt uppdrag i Förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten. I regleringsbrevet står det hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera under året. Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn,
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv,
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Hur gör vi det?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Vad gör vi mer?

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Den som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering hos oss. Vi ger stöd så att den skuldsatta kan komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med olika myndigheter, företag och organisationer för att minska antalet överskuldsatta i samhället, det vill säga minska gruppen som har mer eller mindre permanenta problem med att betala sina skulder.
 • Vi granskar konkursförvaltarnas hantering av konkurser.
 • Vi arbetar för att öka kunskaperna om privatekonomi bland unga och vuxna.
 • Vi är inblandade när någon som inte har betalat sin hyra ska vräkas.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter, både för samhället och för den enskilda individen. Vi stöder och finansierar både egen och extern forskning för att öka vår kunskap.