برای پرداخت اینگونه عمل کنید

هنگامی که شما میخواهیدبدهی خود را بپردازید ما ترتیبی خواهیم دادکه این کاربشکل مطمئنی صورت گیرد.

۷۵۶-۲۰۳۶چگونه می­خواهید بپردازید؟

اگر پرداخت از سوئد صورت میگیرد:

ازاین شماره حساب بانک ژیرو استفاده کنید: 3158­-5045

 • شماره رفرنس یا آنچه که به اصطلاح شماره OCR خوانده میشود رااعلام کنید.
 • شماره OCR را در نامه "بدهی که باید پرداخت شود" که از ما دریافت کرده اید خواهید یافت.

نامه ­ی "بدهی که باید پرداخت شود" را دراختیار ندارید؟

اگر نامه­ ی "بدهی که باید پرداخت شود" را دیگر در اختیار ندارید می­توانید به ما زنگ بزنید یا از این شماره بانک ژیرو 2036­-756 استفاده کنید. یادتان باشد که بعنوان رفرنس شماره شناسایی خود یا شماره ثبت شرکت پرداخت کننده را اعلام کنید.

میخواهید از خارج از کشور پرداخت کنید؟

اگر از خارج از سوئد پرداخت صورت میگیرد اینگونه عمل کنید:

 • شماره IBAN: SE26 1200 0000 0128 1010 8749. یادتان باشد که شماره ایبان را پشت هم و بدون فاصله می­نویسید.
 • BIC/Swift: DABASESX
 • نشانی بانک : Danske bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • شماره رفرنس: شماره OCR را که در نامه "بدهی که باید پرداخت شود" نوشته شده بنویسید یا شماره شناسایی فردی که پرداخت میکند یا شماره ثبت شرکتی را که پرداخت میکند بنویسید ویا شماره ثبت در دفتر diarienummer را بنویسید که نشان میدهد پرداخت شما مربوط به کدام بدهی است.

Sammanfattning på svenska

Betala till Kronofogden

När du ska betala till oss bör du ange bankgiro och OCR-nummer. Du hittar uppgifterna i det brev du har fått från oss. Om du inte har kvar brevet kan du hitta uppgifterna här.

Så här betalar du en skuld som vi ska driva in

Om du har en fastställd skuld som den du är skyldig pengar vill att vi ska driva in (verkställa) ska du göra så här när du betalar:

 • Använd bankgiro 5045-­3158.
 • Ange referensnummer, så kallat OCR-nummer. Du hittar det i brevet Skuld att betala som du fått från oss.

Om du har flera skulder och vill betala en specifik skuld, måste du ange just den skuldens OCR-nummer som står i brevet från oss.

Ska du betala från en utländsk bank?

När du betalar måste du ange följande information:

 • IBAN-nummer: SE26 1200 0000 0128 1010 8749 (anges utan mellanslag)
 • BIC/SWIFT: DABASESX
 • Bankadress: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm
 • Referens (OCR-nummer)
 • Om betalningsmottagare efterfrågas ska du ange Kronofogden