بدهی شما ممکن است مشمول محرمانگی باشد

بدهی شما نزد ما ممکن است محرمانه اعلام شود. این محرمانگی میتواند شامل پرونده ­های دیگری نیزاز شما که نزد ماست بشود، برای نمونه حکم تخلیه. در این حالت اطلاعات مربوطه شامل اصل علنیت نمیشود. یعنی ما نمیتوانیم این اطلاعات را در اختیار کسی قرار دهیم.

برای محرمانه کردن پرونده چه باید کرد؟

شما نمیتوانید درخواست کنید که پرونده تان محرمانه اعلام شود. اگر برخی شرایط وجود داشته باشد بدهی بطور خودکار علامت محرمانه بودن را دریافت می­کند. اگر یک بدهی دارای علامت محرمانه باشد اطلاعات مربوط به آن بایستی توسط شرکت­های اطلاعات اعتباری کنار گذاشته شود.

چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟

تنها بدهی هایی که برای وصول نزد اداره اجراییات است میتوانند محرمانه اعلام شوند. از اول دسامبر ۲۰۱۸مقررات مربوط به محرمانگی تغییر کرده است.

شرایط زیر باید وجود داشته باشد تا یک بدهی مشمول محرمانگی شود:

شما هیچ بدهی دیگری که ظرف دوسال گذشته ثبت شده باشد ندارید.

شما اصل مبلغ بدهی، بهره متعلقه، هزینه احتمالی تاخیر پرداخت و هزینه پایه را پرداخت کرده اید و یا اینکه طلبکار طلب خود را فسخ کرده باشد.

شما بدهی تازه ای ظرف دوسال بعد ازاعلام محرمانه بودن یک بدهی برای خود به وجود نیاورده ­اید.

اگر شما یک بدهی، برای مثال مالیات پرداخت نشده، نفقه یا جریمه ( که به آنها بدهی های عمومی هم گفته میشود) را در زمان تعیین شده بر روی برگه پرداخت پرداخت کرده باشید اطلاعات مربوط به آن بدهی همواره محرمانه تلقی خواهد شد. آنچه که گفته شد از اول دسامبر 2018 تنها در باره اشخاص حقیقی یا به دیگر سخن افراد عادی که به کسب و تجارت اشتغال ندارند و تنها برای بدهی به دولت، کمونها یا لندستینگ ها بعنوان بدهکارنزد اداره اجراییات ثبت شده­اند صادق است.

مقررات محرمانگی همچنان صادق است حتی اگرظرف دوسال بعد هم بدهی های دیگری بوجود آید. اگر شما بدهی خود را بعد از زمان تعیین شده در برگه پرداخت تسویه کرده و بدهی تازه ای درست کرده باشید، بدهی پیشین حفاظت محرمانه بودن خود زمانی از دست میدهد که شما بدهی تازه را در زمان تعیین شده بر روی برگه پرداخت تسویه نکنید.

اطلاعاتی که هرگز مشمول محرمانگی نمیشوند.

نزد اداره اجراییات اطلاعاتی هم هست که نمی­توانند محرمانه اعلام شوند. این اطلاعات مربوط به بدهی به افراد عادی یا شرکت­هاست. این بدهی­ها از طریق مصوبه هایی نزد ما تعیین میگردد که به آن حکم یا تصمیم گفته میشود. یک حکم هرگز نمیتواند محرمانه اعلام شود.

یک مصوبه، برای نمونه گزارش مربوط به رسیدگی ما درباره دارایی ­های شما یا مصوبه درباره مصادره اموال نیز قابل محرمانه اعلام شدن نیست. شما میتوانید از تصویب چنین مصوبه­هایی با پرداخت سریع بدهی پرهیز کنید و ما نیز نیازی به انجام رسیدگی نخواهیم داشت.

اگر واجد شرایط نباشید چه خواهد شد؟

اگر واجد شرایط نباشید بدهی شما برای عموم علنی خواهد بود.

اطلاعات بیشتر و فهرستی ار شرکت­های اطلاعات اعتباری را میتوان در وبسایت اداره نظارت بر ثبت داده­های کامپیوتری Integritetsskyddsmyndigheten یافت.

Integritetsskyddsmyndigheten

Sammanfattning på svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

  • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
  • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
  • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

  • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
  • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
  • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

  • utslag
  • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

  • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
  • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.