Min bargu

Mis lea čielga bargu. Mii veahkehit dan gii ii leat ožžon mávssu ja doarjut ja addit ráđiid dasa gii galgá máksit. Mii fuolahit maid ahte mávssut dáhpáhuvvet vuoiggalaččat. Ráđđehus dat mearrida juohke jagi got mii galgat doaimmahit min barggu ja maid mii galgat vuoruhit.

Bargu ráđđehusas

Ráđđehus addá midjiide bargguid Njuolggadusas rávvagiiguin Ruvnnafáldeeiseváldái. Ráđđehusreive muitala got mii galgat doaimmahit min barggu ja maid mii galgat vuoruhit jagi áigge. Ráđđehusa bargu midjiide lea ahte mii galgat:

 • veahkehit sihkkarastit almmolaš suorggi ruhtadeami,
 • oaččuhit bures doaibmi servodaga riikkavuložiidda ja fitnodateallimii,
 • vuosttildit rihkolašvuođa.

Barggu mii juohkit Vearrodoaimmahagain ja duollodoaimmahagain.

Got mii dan dahkat?

Mii čađahit barggu gohcimiin ahte das geas lea riekti oažžut mávssu oažžu dan. Dat sáhttet leahkit eiseválddit, gielddat, fitnodagat dehe priváhtaolbmot geat ohcet min veahki mávssu oažžumii.

Mii doarjut maid dan gii galgá máksit velggiidis ja fuolahit ahte máksimat dáhpáhuvvet vuoiggalaččat. Dan mii dahkat earet eará bargamiin ovddalgihtii eastademiin, fállamiin vealgesanerema ja veahkehemiin nákkuin mat eai guoskka máksima, ovdamearkka dihte ádjima aktavuođas.

Mii eat goassege bealuš dehe vuosttil geange oasálaččain.

Maid mii vel dahkat?

Muhto mii dahkat olu eanet. Dá bohtet ovdamearkkat moatti min eará bargguin:

 • Dat gii lea garra vealggi vuoláš sáhttá ohcat vealggesanerema mis. Mii doarjut nu ahte vealggevuloš sáhttá beassat ruovttoluotta eallimii vealggihaga.
 • Mii ovttasbargat sierra eiseválddiiguin, fitnodagaiguin ja organisašuvnnaiguin unnidan dihte garra vealggevuloš olbmuid logu servodagas, dat mearkkaša unnidit joavkku mas leat ?bissovaš váttisvuođat máksit velggiideaset.
 • Mii dárkkistit konkursadoaibmaolbmo reastaluvvamiid gieđahallama.
 • Mii bargat lasidan dihte nuoraid ja ráves olbmuid máhtu priváhtaekonomiijas.
 • Mii oasálastit go soamis gii ii leat máksán láiggus galgá ádjejuvvot.
 • Mii leat áššedovdieiseváldi mas lea stuora máhttu vealgebidjama váikkuhusain, sihke servodahkii ahte ovttaskas olbmui. Mii doarjut ja ruhtadit sihke iežamet ja olgguldas dutkama lokten dihte máhtu.

Sammanfattning på svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Vi hjälper den som inte fått betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. Vi ser också till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Det är regeringen som varje år bestämmer hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera.

Uppdrag från regeringen

Regeringen ger oss vårt uppdrag i Förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten. I regleringsbrevet står det hur vi ska utföra vårt uppdrag och vad vi ska prioritera under året. Regeringens uppdrag till oss är att vi ska:

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn,
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv,
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Hur gör vi det?

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner som ansöker om vår hjälp med att få betalt.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande, erbjuda skuldsanering och genom att hjälpa till vid tvister som inte rör betalning, till exempel i samband med en vräkning.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Vad gör vi mer?

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Den som är svårt skuldsatt kan ansöka om skuldsanering hos oss. Vi ger stöd så att den skuldsatta kan komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med olika myndigheter, företag och organisationer för att minska antalet överskuldsatta i samhället, det vill säga minska gruppen som har mer eller mindre permanenta problem med att betala sina skulder.
 • Vi granskar konkursförvaltarnas hantering av konkurser.
 • Vi arbetar för att öka kunskaperna om privatekonomi bland unga och vuxna.
 • Vi är inblandade när någon som inte har betalat sin hyra ska vräkas.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter, både för samhället och för den enskilda individen. Vi stöder och finansierar både egen och extern forskning för att öka vår kunskap.