Min doaibma

Mis lea čielga ulbmil, maid oažžut ráđđehusas.

Mii galgat

 • veahkehit sihkkarastit almmolaš surggiid ruhtadeami
 • ovddidit doaibmi servodaga mielborgáriidda ja ealáhusdoaimmaide.
 • vuosttildit vearrodaguid.

Dán barggu mii juogadit vearrodoaimmahagain ja duollodoaimmahagain.

Doaimmaideamet čađahit go dárkkistit ahte sus geas lea riekti oažžut mávssu oažžu dan. Dat sáhttet leahkit eiseválddit, gielddat, fitnodagat ja priváhtaolbmot.

Mii maid doarjut sin geat galget máksit velggiid, ja dárkkistit ahte vuogit leat juridihkalaččat sihkkarastojuvvon. Dan čađahit earet eará eastadeaddji bargovugiiguin.

Mii eat bealuš áššiid guoskevaš beliid.

Eará doaimmat

Muhto mii doaimmahit vel eanet. Dá leat muhtin ovdamearkkat:

 • Mii doarjut sin geat leat bahuid vealggáiduvvan ja addit vejolašvuođa ohcat vealgesanerema, nu ahte besset máhccat eallimii velggiid haga.
 • Mii ovttasbargat eará organisašuvnnaiguin, ovdamearkan unnidan dihte badjelmeare vealggáiduvvama servodagas ja eastadan dihte organiserejuvvon vearrodaguid.
 • Mii bearráigeahččat konkursahálddašeaddji ja rekonstruerejeaddji (sii geat hálddašit reastaluvvamiid ja fitnodatrekonstrueremiid). Mii dárkkistit maid sin bálkádáhkádus bargguid.
 • Mii ovddidit servvodaga gelbbolašvuođa priváhtaekonomiija.
 • Mii leat áššedovdit ja lea viiddes gelbbolašvuohta vealggáiduvvama čuohcamis.

Min doaimmat lea ruhtaduvvon vearroruđaiguin ja divvagiiguin.

På svenska

Vårt uppdrag

Vi har ett tydligt uppdrag. Det får vi av regeringen.

Vi ska

 • bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn
 • bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv
 • motverka brottslighet.

Uppdraget delar vi med Skatteverket och Tullverket.

Vi genomför vårt uppdrag genom att se till att den som har rätt att få betalt får det. Det kan vara myndigheter, kommuner, företag eller privatpersoner.

Vi ger även stöd till den som ska betala sina skulder och ser till att det sker på ett rättssäkert sätt. Detta gör vi bland annat genom att arbeta förebyggande.

Vi tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade.

Annat som vi gör

Men vi gör mycket mer. Här kommer några exempel:

 • Vi ger stöd så att svårt skuldsatta kan ansöka om skuldsanering och komma tillbaka till ett liv utan skulder.
 • Vi samverkar med andra organisationer för att exempelvis minska antalet överskuldsatta i samhället och motverka organiserad brottslighet.
 • Vi har tillsyn över konkursförvaltare och rekonstruktörer (de som sköter konkurser och företagsrekonstruktioner). Vi granskar även deras arbete med lönegaranti.
 • Vi arbetar för att öka kunskapen om privatekonomi i samhället.
 • Vi är en expertmyndighet med stor kunskap om skuldsättningens effekter.

Vår verksamhet finansieras av både skattemedel och avgifter.