Jus it mávsse vealggi don sáhtát oažžut máksinmuittuhusa

Jus dus lea vealgi man it mávsse don sáhtát oažžut máksinmuittuhusa- dehe cuigehusa dego dat dávjá gohčoduvvo. Dat leat luohtodiehtofitnodagat geat fuolahit máksinmuittuhusaid. Don galggat jorgasit sin beallái jus dus leat jearaldagat mii lea dagahan dihto máksinmuittuhusa.

Manin sáhtát oažžut máksinmuittuhusa?

Go dus lea vealgi man it mávsse sáhttá dat gii háliida mávssu váldit veahki Ruvnnafálddis. Vehá gearddiinis du vealgi registrerejuvvo min registerii. Dalle luohtodiehtofitnodagat sáhttet viežžat dan dieđu mis ja dat mearkkaša ahte leat ožžon máksinmuittuhusa.

Go guoská priváhtaolbmuid geat eai leat ealáhusbargit, mii eat guođe dieđu vealggis almmolaš áššin, dat mearkkaša velggiid mat gusket omd. mávssekeahtes vearuid, sáhkuid dehe ealihandoarjaga, ovdalgo máksináigi (guite-áigi) lea gollán, ja vealgi lea ain mávssitkeahttá. Dat mearkkaša ahte priváhtaolbmuin lea guokte vahku áigi máksit ovdalgo omd. vearrovealgi dagaha máksinmuittuhusa.

Mot dieđát leago dus muittuhus?

Don sáhtát álkit váldit sealvvi leago dus muittuhus váldimiin aktavuođa luohtodiehtofitno-dagaiguin.

Integritetsskyddsmyndigheten

Mii eat sáhte vástidit du jearaldagaide máksinmuittuhusain. Daningo máksinmuittuhussii sáhttet váikkuhan dáhpáhusat maiguin Ruvnnafálddis ii leat miige dahkamuš.

Gii sihkku eret muittuhusa?

Luohtodiehtofitnodagat dat sihkkot eret du muittuhusa.

Sammanfattning på svenska

Betalningsanmärkning

Om du har en skuld som du inte betalar kan du få en betalningsanmärkning – eller en prick som det ofta kallas. Det är kreditupplysningsföretagen som beslutar om betalningsanmärkningar. Det är också till dem du ska vända dig om du har frågor.

Den 1 december 2018 började nya regler gälla för skulder till staten och kommuner. Det kan exempelvis gälla obetalda skatter, underhållsstöd eller böter, det vi kallar för allmänna mål.

De nya reglerna innebär att uppgifter om dessa skulder inte leder till en betalningsanmärkning förrän du har fått möjlighet att betala eller invända mot kravet.

Detta innebär också att det blir extra viktigt för oss på Kronofogden att utreda din adress, om betalningskravet (avin) kommer i retur. Först efter denna utredning får vi skicka uppgifter till kreditupplysningsföretagen, om skulden fortfarande är obetald när den aviserats på den nya adressen.

Hur får du reda på om du har en anmärkning?

Vill du veta om du har en betalningsanmärkning ska du ta kontakt med ett av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över alla kreditupplysningsföretag.

Integritetsskyddsmyndigheten

Vilken information finns hos kreditupplysningsföretagen?

Kreditupplysningsföretag har register med information om personer och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomst, fastighet och även betalningsanmärkningar. Vissa av uppgifterna hämtar de från oss.