Jus du fitnodat lea reastaluvvan mii gohcit ahte buot dáhpáhuvvá riekta

Fitnodahkii mas lea váttis máksit iežas rehkegiid, leat máŋga geainnu čovdosa gávdnamii. Muhtumiin áidna geaidnu lea ohcat reastaluvvama. Reastaluvvamis mii fuolahit ahte reastaluvvan gálgojuvvo rivttes vugiin.

Mii lea Ruvnnafálddi bargu reastaluvvamis?

Akta min bargguin lea dutkat hálddahusa reastaluvvamiid aktavuođain, nu ahte reastaluvvanbeasi opmodat gieđahallo rivttes vugiin:

  • Jus leat vuosttildeamit got reastaluvvan gálgojuvvo mii sáhttit gáibidit ahte dat gii gieđahallá du reastaluvvama oažžu unnit mávssu.
  • Mii galgat maid fuolahit ahte reastaluvvan heaittihuvvo nu jođánit go vejolaš.
  • Jus fitnodagas leat bargit muhto ruhta ii rehkke bálkká máksimii, sis lea suodji stáhtalaš bálkádáhkádusa bakte. Dat mearkkaša ahte stáhta sáhttá máksit bálkká du bargiide. Dat guoská bálkká man sii dinejedje golbma mánu ovdal go ohcamuš reastaluvvamis guđđojuvvui gearretriektái.
  • Mii dárkkistit nu ahte reastaluvvamadoaimmaheaddji bálkádáhkádusa gieđahallan doaibmá njuolga.

Sammanfattning på svenska

Om företaget inte betalar sina skulder kan det gå i konkurs

Ett företag som inte betalar sina skulder, och inte kan göra det under en längre tid, kan försättas i konkurs.

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala företagets skulder.

Vem kan ansöka om att sätta företaget i konkurs?

Det skuldsatta företaget som försätts i konkurs kallar vi gäldenär. Den som vill ha betalt kallar vi borgenär. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att företaget ska försättas i konkurs. När ett bolags konkurs är avslutad upphör bolaget att existera, och kan därmed inte krävas på betalning.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs och det är även domstolen som utser en konkursförvaltare.

Det här gör vi

Vår uppgift är att övervaka konkursförvaltningen. Om du är missnöjd med en konkursförvaltare kan du vända dig till oss.