Du vealgi sáhttá leat jávohisvuođa geatnegasvuođa vuoláš

Don sáhtát oažžut jávohisvuođageatnegasvuođa vealggis mii lea min luhtte. Dat soaitá guoskat earánai áššiid mat leat min luhtte,omd. ádjima. Dalle bargu ii leat šat almmolaš. Dat mearkkaša ahte mii eat almmostahte barggu.

Mot barggat vai oaččut jávohisvuođa geatnegasvuođa?

Don it sáhte ohcat jávohisvuođageatnegasvuođa. Vealgi šaddá lunddolaččat jávohisvuođageatnegasvuođa vuoláš min luhtte jus dihto gáibádusat leat devdojuvvon. Jus vealgi merkejuvvo jávohisvuođageatnegasvuođa vuolážin galgá vealgi sihkkojuvvot luohtodiehtofitnodagain.

Mat gáibádusat galget leat devdojuvvon?

Beare dat vealggit mat leat leamaš bearrama dihte Ruvnnafálddi luhtte mat sáhttet oažžut jávohisvuođageatnegasvuođa. Juovlamánu 2018 rájis njuolggadusat leat jávohisvuođageatnegasvuođas rievdan.

Čuovvovaš eavttut galget devdojuvvot vai dieđut vealggis galget leat jávohisvuođageatnegasvuođa vuolažat:

 • Dus ii leat vealgi mii lea registrerejuvvon maŋemus guovtti jagi siste.
 • Don leat máksán vealgesupmi, sihke reanttu, vejolaš ájihanmávssu ja vuođđomávssu, molssaeaktun ahte dat gii lea háliidan mávssu lea geassán eret ášši.
 • Don it oaččo ođđa vealggi čuovvovaš guovtti jagi siste maŋŋel go vealgi lea šaddan jávohisvuođageatnegasvuođa vuolážin.

Jus leat máksán vealggi mii guoská mávssekeahtes vearuid, ealihandoarjaga dehe sáhkuid(almmolaš velggiid) almmuhusáiggi siste dieđut bohtet álo leahkit jávohisvuođageatnegasvuođa vuolážat. Dat guoská beare fysalaš olbmuid, dat mearkkaša priváhtaolbmuid geat eai leat ealáhusbargit, ja beare vealggit stáhtii, gildii dehe eanadiggái mat leat registrerejuvvon Ruvnnafálddis maŋŋel juovlamánu vuosttaš beaivve 2018.

Jávohisvuođageatnegasvuođanjuolggadusat gusket vaikko boađále eará vealggit čuovvovaš guovtti jagi siste. Jus leat máksán vealggi almmuhusáiggi maŋŋel ja oaččut ođđa vealggi ovddit vealgi massá jávohisvuođageatnegasvuođasuoji easka jus it mávsse ođđa vealggi almmuhusáiggi siste.

Dieđut mat eai goasse sáhte šaddat jávohisvuođageatnegasvuođa vuolážin

Gávdnojit maid dieđut mat leat leamaš Ruvnnafálddi luhtte mat eai sáhte oažžut jávohisvuođageatnegasvuođa. Dat gusket velggiid priváhtaolbmuide ja fitnodagaide. Dát vealggit nanostahtto min luhtte mearrádusain, ng. duomuin. Duopmu ii goassege sáhte šaddat jávohisvuođageatnegasvuođa vuolážin.

Min mearrádusat, omd. raporta min du bohtosiid čielggadusas dehe mearrádus bággobearramis, ii maid sáhte šaddat jávohisvuođageatnegasvuođa vuolážin. Dakkár mearrádusa don sáhtát vealtit dakkaviđe máksimiin vealggi nu ahte mii eat dárbbat dahkat mangelágan čielggadusa.

Mii dáhpáhuvvá jus it deavdde gáibádusaid?

Jus it deavdde gáibádusaid du vealgi lea almmolaš olbmuide.

Eanet dieđu ja listtu luohtodiehtofitnodagain gávnnat Diehtodárkkástusa webbabáikkis.

Integritetsskyddsmyndigheten

På svenska

Sekretess

En skuld som ska drivas in av oss kan omfattas av sekretess. Även uppgifter om annat, exempelvis vräkning (avhysning), kan vara sekretessbelagt.

Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att vi inte lämnar ut uppgiften.

Krav för att en skuld ska omfattas av sekretess

Sekretess kan gälla uppgifter om skulder som funnits för indrivning. Det gäller både för skulder till staten, till exempel obetalda skatter och underhållsstöd, och skulder till privatpersoner och företag.

Krav för dig som driver företag

För dig som driver företag ställs följande krav för att uppgifterna om en skuld ska omfattas av sekretess:

 • Du har ingen skuld som registrerats under de senaste två åren.
 • Du har betalat skuldbeloppet, inklusive ränta, eventuell dröjsmålsavgift och grundavgift, alternativt att målet har återkallats av den som vill få betalt.
 • Du får ingen ny skuld under de följande två åren efter det att en skuld sekretessbelagts.

Krav för dig med äldre skulder

Är du en privatperson (fysisk person) med en skuld som registrerats före den 1 december 2018? Då gäller samma krav för dig som för företagare.

Krav för dig med nyare allmänna skulder

Är du en privatperson (fysisk person) utan egen näringsverksamhet och med allmänna skulder (obetalda skatter, underhållsstöd eller böter) som registrerats hos oss efter den 1 december 2018? Då gäller följande:

 • Har du betalat en skuld som rör allmänna skulder inom avitiden så kommer uppgiften om den skulden alltid att ha sekretess.
 • Det gäller även om det kommer andra skulder inom de följande två åren.
 • Har du betalat din skuld efter avitiden och får en ny skuld tappar den förra skulden sekretesskyddet först om du inte betalar den nya skulden inom avitiden.

Uppgifter som alltid är offentliga

Följande uppgifter är alltid offentliga:

 • utslag
 • våra beslut.

Det här är ett utslag

När en skuld till privatpersoner och företag fastställs hos oss sker det genom ett utslag (beslut). Detta utslag är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (ett så kallat betalningsföreläggande), och att vi därefter har fastställt att du har den skulden.

Samma sak gäller vid handräckning, det vill säga om det fastställs att du ska göra något, till exempel lämna tillbaka ett föremål.

Exempel på beslut som alltid är offentliga

Det här är exempel på beslut som alltid är offentliga

 • en rapport där vi utreder dina tillgångar,
 • ett beslut om utmätning.

Sådana beslut kan du undvika genom att snabbt betala skulden så att vi inte behöver göra någon utredning.

Du kan inte ansöka om sekretess

Du kan inte ansöka om sekretess. Skulden blir automatiskt sekretessmarkerad hos oss om kraven är uppfyllda.

När får du en betalningsanmärkning?

Du kan få en betalningsanmärkning om du har skulder hos oss. Vi lämnar ut uppgifter om skulder till kreditupplysningsföretagen direkt när uppgiften registreras i vårt register. Kreditupplysningsföretagen ger dig i sin tur en betalningsanmärkning.

När det handlar om privatpersoner som inte driver företag, lämnar vi inte ut uppgiften om en skuld i allmänt mål, det vill säga skulder för obetalda skatter, böter eller underhållsstöd, förrän tiden för att betala (avi-tiden) har gått ut, och skulden fortfarande är obetald. Det betyder att privatpersoner har två veckor på sig att betala innan till exempel en skatteskuld orsakar en betalningsanmärkning.

Om din skuld omfattas av sekretess

Om din skuld omfattas av sekretess ska kreditupplysningsföretagen ta bort uppgiften om skulden och den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos oss.

Vad kan du göra om du får en betalningsanmärkning?

Observera att det finns många olika skäl till en betalningsanmärkning. Om du misstänker att du har fått en anmärkning är det därför säkrast att kontrollera med något av kreditupplysningsföretagen. Integritetsskyddsmyndigheten har en lista över vilka kreditupplysningsföretag som finns.