Even with a ruling – avoid attachment by lodging security

If you have been ordered to pay money through a judgement, such as damages, you must pay immediately even if the judgement is appealed. You will not be sent a bill or payment slip; you must find out to whom and how you must pay.

How can you avoid seizure?

In order to prevent the person to whom you owe money claiming it from us, you can deposit the amount of your debt. You deposit that amount with us. You can only make such a deposit if the judgement has not gained legal force, i.e. it is still possible to appeal the judgement.

How do you make a deposit?

To make a deposit you must send us the judgement by post or by or email together with a request for a deposit. If you choose to send the judgement by post, address it the office that is closest to where you live. Write:

Kronofogden, Juristsektionen
The postal address to which you are sending the request
The post code and place where you are sending the request

If the judgement has been appealed, you must also submit the ruling from the court regarding the appeal. When we have received your request for a deposit, your case will be given a reference number.

Making a payment to us

You must then pay the amount you have been ordered to in the judgement. This may be:

 • the amount ordered, such as damages and court costs
 • interest, which is calculated up to the date when the payment is received by us. Use our interest calculator.
 • service charges that arise if the person to whom you owe money has already contacted us to get paid. Such a service charge could be our application fee of SEK 600

Calculate your accrued interest

We then consider whether your request for a deposit can be approved.

Which account should you pay to?

Your payment is made to the Swedish Enforcement Authority bank giro 756-­2036. It is important when you make the payment that you write the following:

 • Deposit 3:6 UB and
 • the reference number (e.g. KFM XXXX/2020)

What does making a deposit mean?

If we accept your request for a deposit, we decide that seizure may not take place. We will send the decision to you as well as the person to whom you owe money.

When you, or the other party, send us a judgement which has gained legal force, we will decide to which of you the money will be paid.

If the judgement has not been changed, we will pay the money to the other party.
If the court has cancelled your obligation to pay, we will pay the money back to you instead.

Can you avoid seizure in any other way?

You can also place security to avoid seizure. You can do this through a pledge, bond or commercial mortgage institute if the district court or administrative court has decided that you must pay, and the court of appeal or administrative court of appeal has not yet tried your case.

If the court of appeal or administrative court of appeal has tried your obligation to pay, you may only place security by pledging property with a bank or credit institute.
How do you pay a debt when the judgement has gained legal force?

You cannot make a deposit if the judgement has acquired legal force, i.e. when the judgement can no longer be appealed. Your obligation to pay has then been finally decided and you can no longer avoid seizure by depositing money with us.

 • to us – if the person to whom you owe money has applied to us to collect the debt.
 • to the person to whom you owe money – if we have no case on you.

Sammanfattning på svenska

Överklagad dom – undvik utmätning genom nedsättning

Om du har dömts att betala pengar i en dom, exempelvis skadestånd, är du skyldig att betala omedelbart, även om domen överklagas. Du får ingen räkning eller inbetalningskort, utan måste själv ta reda på hur och till vem du ska betala.

Hur kan du undvika utmätning?

För att förhindra att den du är skyldig pengar vänder sig till oss för att få betalt kan du nedsätta (deponera) pengar som motsvarar skulden. Det gör du hos oss. Du kan endast nedsätta pengar om domen inte fått laga kraft, det vill säga det är fortfarande möjligt att överklaga domen.

Hur gör du en nedsättning?

För att göra en nedsättning behöver du skicka eller mejla domen till oss med din begäran om nedsättning. Om du väljer postalternativet ska du skicka din ansökan till det kontor som finns närmast där du bor. Skriv:

Kronofogden, Juristsektionen
Postadress dit du skickar ansökan
Postnummer och ort dit du skickar ansökan

Om domen har överklagats måste du också lämna in ett besked från domstolen om överklagandet. När vi har tagit emot din begäran om nedsättning får ditt ärende ett diarienummer.

Betala till oss

Därefter ska du betala beloppet du är skyldig enligt domen. Det kan vara:

 • utdömt belopp, till exempel skadestånd och rättegångskostnader
 • ränta, vilken ska beräknas till och med den dag då betalningen kom till oss. Använd vår ränteberäknare.
 • förrättningskostnader som har uppstått om den du är skyldig pengar har hunnit vända sig till oss för att få betalt. Förrättningskostnad kan till exempel vara vår ansökningsavgift på 600 kronor.

Beräkning av skuldränta

Sedan tar vi ställning till om din begäran om nedsättning kan godkännas.

Vilket konto ska du betala till?

Du ska betala till vårt bankgiro 756-­2036. Det är viktigt att du vid betalningen uppger följande:

 • nedsättning 3:6 UB och
 • diarienummer (till exempel KFM XXXX-2020)

Vad innebär en nedsättning?

Om vi godkänner din begäran om nedsättning, beslutar vi att utmätning inte får ske. Vi skickar beslutet till dig och den du är skyldig pengar. När du eller din motpart lämnar in en dom som fått laga kraft, beslutar vi till vem av er pengarna ska betalas ut.

Om domen inte har ändrats betalar vi ut pengarna till din motpart.

Har domstolen upphävt din skyldighet att betala, återbetalar vi i stället pengarna till dig.

Kan du undvika utmätning på annat sätt?

Du kan även ställa säkerhet för att undvika utmätning. Det gör du genom pant, borgen eller företagshypotek om tingsrätt eller förvaltningsrätt har beslutat att du är skyldig att betala, och överrätt (hovrätt eller kammarrätt) inte har prövat din sak.

Om hovrätt eller kammarrätt har prövat din skyldighet att betala kan du endast ställa säkerhet genom att pantsätta tillgodohavande hos bank eller kreditmarknadsföretag.

Hur betalar du en skuld när domen har fått laga kraft?

Du kan inte nedsätta pengar om domen har fått laga kraft, det vill säga när domen inte längre går att överklaga. Din skyldighet att betala är då slutligt prövad och du kan inte längre undvika utmätning genom att nedsätta pengar hos oss.

När domen har fått laga kraft betalar du:

 • till oss – om den du är skyldig pengar har ansökt om vår hjälp med att driva in skulden.
 • till den du är skyldig pengar – om det inte finns något mål mot dig hos oss.