Debt to another country

If you have received a payment demand from someone in another country, different rules apply depending on the type of debt involved. In many cases, the person who is demanding payment can ask us to help collect the debt, on the basis of international agreements.

If you have received a payment demand – that is, an injunction to pay – concerning a foreign debt, the same rules apply as for a Swedish injunction to pay.

If you have received a European injunction to pay, special rules apply. Note that a payment demand – an injunction to pay – must always be paid directly to the person to whom you owe money.

Debt to a foreign government authority, company or individual

Do you have a debt to a foreign government authority, company or individual? If you have also received a letter from us regarding collection of the debt, the same rules apply as for Swedish debts. If you want to appeal the debt you may, if it is possible, do so directly to the foreign instance that issued the judgement or the decision.

Contact the party to which the debt is owed

If you have a foreign debt that has not been forwarded to us you should contact the party to which the debt is owed to ascertain the relevant amount and payment information, such as the number of the account to which payment is to be made. Your bank can help you with international payments and exchange rates.

Sammanfattning på svenska

Skuld från annat land

Om någon utomlands har ett krav mot dig gäller olika regler beroende på vilken typ av skuld det är. I många fall kan den som vill ha betalt (fordringsägaren) med stöd av internationella överenskommelser begära att vi ska driva in skulderna.

Om den som har ett krav mot dig (fordringsägaren) finns i ett annat land än du, kan hen välja att ansöka om betalningsföreläggande eller europeiskt betalningsföreläggande.

Regler för betalningsföreläggande

Samma regler gäller för ett betalningsföreläggande som rör en utländsk skuld som för svenska betalningsförelägganden.

För europeiska betalningsföreläggande gäller särskilda regler som är gemensamma inom hela Europeiska unionen, EU. Du hittar mer information under relaterad information.

Har du en skuld till en utländsk myndighet, företag eller person och har fått ett brev från oss angående indrivning av skulden gäller samma regler som för svenska skulder. Vill du överklaga skulden måste du göra det till den utländska instans som utfärdat domen eller beslutet.

Kontakta den som ska ha betalt

Om du har en utländsk skuld som inte lämnats till oss ska du kontakta den som vill ha betalt (fordringsägaren) direkt för att få veta den aktuella summan och betalningsinformation. Din bank kan hjälpa dig med utlandsbetalningar och valutakurser.