Årsredovisning 2023 – i korthet

Vi hjälper den som vill få betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. På så sätt bidrar vi till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag – ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.

Året i siffror

Vårt anslag från staten: 2,1 miljard.
14,9 miljarder – så mycket drev vi in under året.
Antal inkomna ärenden 2023: 3,6 miljoner.
Hushållens sammanlagda skuldbelopp: 119,1 miljard.

Vanliga skulder

skatter, fordonsrelaterade skulder, studielån.
Underhållsstöd, lån och andra krediter, brottsrelaterade skulder.
Könsfördelning skuldsatta: 33 % kvinnor, 67 % män.
Antalet skuldsatta i våra register (privatpersoner och företag): 496 000

Mer om året i siffror

  • 2023 var vårt anslag från staten 2,1 miljarder kronor.
  • Vi drev in 14,9 miljarder kronor, vilket är en ökning med 143 miljoner kronor jämfört med 2022. Pengarna vi driver in går bland annat till att finansiera den offentliga sektorn, till brottsoffer och till andra som behöver vår hjälp med att få betalt.
  • Hushållens totala skuld hos Kronofogden fortsatte att växa under 2023. I slutet av året var skulden 119,1 miljarder kronor – en ökning med cirka 17 procent jämfört med 2022.
  • Det sammanlagda antalet ärenden som kom in till Kronofogden var 3,6 miljoner. Det är en ökning jämfört med 2022 då antalet ärenden var 3,4 miljoner.
  • De krav som kom in till Kronofogden handlade i 97 procent av fallen om att få betalt. Vanliga var krav om skatter, fordonsrelaterade skulder, studielån, underhållsstöd, lån och andra krediter, samt brottsrelaterade skulder.
  • I december 2023 var cirka 496 000 privatpersoner och företag skuldsatta hos Kronofogden. Det är drygt 35 000 fler än 2022 då 461 000 privatpersoner och företag hade en skuld hos oss.
  • Andelen privatpersoner med skulder hos Kronofogden ökade från 3,7 procent under de senaste två åren till 4,0 procent under 2023. Av de skuldsatta var 33 procent kvinnor och 67 procent män.

Händelser under året

Historiskt högt ärendeinflöde

Till följd av ett svårare ekonomiskt läge har antalet ärenden till Kronofogden ökat med sex procent under 2023. Vid årsskiftet var cirka 417 000 privatpersoner registrerade hos oss. Antalet ansökningar om betalningsföreläggande har ökat med tolv procent, medan ärenden om verkställighet har ökat med två procent. Det som har ökat mest är ansökningar om skuldsanering. De ökade med 22 procent.Stor ökning av skulder

I slutet av året var hushållens totala skuld hos Kronofogden 119 miljarder kronor. Det innebär att skulden vuxit med 17 procent jämfört med förgående år.

Antalet skuldsatta har blivit fler i hela landet och i alla åldersgrupper. Den åldersgrupp som har ökat mest är äldre. I slutet av 2023 hade nästan 56 000 personer över 64 år skulder hos Kronofogden. Det är cirka 4 500 fler än 2022.Gemensam målbild i arbetet mot brott

Regeringen vill stärka Kronofogdens, Skatteverkets och Tullverkets arbete mot den organiserade brottsligheten med en ny målbild. För vår del innebär det bland annat att vi deltar i fler samverkansinsatser. Vi intensifierar också vårt arbete med att förebygga och stoppa falska betalningskrav och penningtvätt.

Under året har vi i samverkan med andra myndigheter säkerställt cirka 159 miljoner kronor i arbetet mot brott.93 miljoner utmättes på distans

Vi har utmätt tillgångar till ett uppskattat värde av 93 miljoner kronor på distans med hjälp av polisen. Sedan den nya lagen trädde i kraft sommaren 2022, har antalet utmätningar som vi utför på distans ökat månad för månad.Aktiverande stöd för att motverka överskuldsättning

I arbetet med att förebygga och motverka överskuldsättning har vi utvecklat Dela din kunskap som vänder sig till de som möter skuldsatta i sin yrkesroll. Vi har också tagit fram ett nytt innehåll till Kronofogdens webbplats. Det riktar sig till den som är skuldsatt och till barn och unga. Syftet är att besökarna ska få råd och aktiverande stöd.Ökat förtroende för Kronofogden

Kronofogden klättrade i Kantar Publics (numera Verian) anseendeindex – en undersökning av allmänhetens förtroende för myndigheter. I årets mätning fick vi ett index på 50. Det är en ökning med sju enheter sedan 2022, och myndighetens bästa resultat hittills.Mina sidor för sökande och borgenärer

Sökanden och borgenärer har fått en egen ingång på Mina sidor. Där kan kunden se och följa sina ärenden. Det gäller både den som vill att vi fastställer ett krav på att någon ska betala eller göra något (betalningsföreläggande) och den som vill få vår hjälp att till exempel driva in en skuld (verkställighet).Rikskronofogden har ordet

Fredrik Rosengren, rikskronofogde

Historiskt högt ärendeinflöde

2023 var ett år som präglades av fortsatta konflikter och turbulens i vår omvärld. I Sverige var den grova kriminaliteten och den ekonomiska konjunkturnedgången dominerande teman. Det senare hade en stor påverkan på Kronofogdens verksamhet i form av historiskt höga inflöden av ärenden inom alla verksamhetsområden. Väntetider och ärendebalanser ökade överlag, trots ett intensivt och fint arbete från medarbetare och chefer i vår organisation. Året var utan tvekan utmanande. Med facit i hand är vi nöjda med vårt resultat givet omständigheterna. Extra stolta är vi över att ha lyckats korta väntetiderna inom den del av vår verksamhet där vi fastställer krav som riktas mot privatpersoner och företag. Det har skett genom att vi har utvecklat arbetet med att styra och leda den dagliga verksamheten.

Gemensam målbild i arbetet mot brott

Under året fick Kronofogden tillsammans med Skatteverket och Tullverket i uppdrag att med en gemensam målbild intensifiera vårt arbete mot brott. Vi genomförde ett omfattande arbete under hösten för att integrera denna inriktning i vår verksamhet. Arbetet kommer att få en stor betydelse för hur vi bedriver vår verksamhet under en lång tid framöver. Det innebär till exempel att utökad kontroll ibland prioriteras högre än snabb service. Det är ett skifte i tankesätt som är helt nödvändigt för att med gemensamma krafter bekämpa utbredningen och effekterna av den grova och organiserade brottsligheten i Sverige.

Åtgärder för att behålla kompetens

Kronofogden har under de senaste åren haft en hög personalomsättning i delar av vår verksamhet och i vissa delar av landet. Under året genomförde vi åtgärder för att få fler medarbetare att stanna och utvecklas på myndigheten. Vi såg bland annat över kravprofiler, justerade löner och beslutade att införa seniorroller som ett sätt att erbjuda tydliga karriärvägar. Vår förhoppning och övertygelse är att detta ska få genomslag under 2024.

Vi fortsätter att digitalisera

Vårt arbete med att digitalisera verksamheten fortsatte under 2023. Vi lanserade nya tjänster på Mina sidor, introducerade nya och uppdaterade befintliga verksamhetssystem, samt digitaliserade stora mängder pappershandlingar. Överlag har det förbättrat servicen för våra kunder och effektiviserat vår verksamhet.

Utmaning med ökat ärendeinflöde

Prognoserna för 2024 ser alltjämt utmanande ut med ett fortsatt ökat ärendeinflöde. Vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet och göra vårt allra bästa för att möta det ökade inflödet. Samtidigt vill vi ha en balans så att medarbetare och chefer kan göra fördjupade utredningar vid behov, samtidigt som de har en god arbetsmiljö. Det ger sammantaget långsiktigt hållbara resultat.

Läs årsredovisningen i sin helhet här Pdf, 4 MB.