Årsredovisning 2021

Vi hjälper den som vill få betalt och vi ger stöd och råd till den som ska betala. På så sätt bidrar vi till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag – ett samhälle där skulder och andra krav blir fastställda och indrivna på ett rättssäkert sätt.

Året i siffror

Vårt anslag från staten: 2,1 miljarder.
12,6 miljarder – så mycket drev vi in under året.
Antal inkomna ärenden 2021: 3,3 miljoner.
Hushållens sammanlagda skuldbelopp: 94,4 miljarder.

Vanliga skulder

Underhållsstöd, lån och andra krediter, kommunikationsskulder,
skatter, fordonsrelaterade skulder, studielån.
Könsfördelning skuldsatta: 34 % kvinnor, 66 % män.
Antalet skuldsatta i våra register (privatpersoner och företag): 454 000

Mer om året i siffror

  • 2021 var vårt anslag från staten 2,1 miljarder kronor.
  • Vi drev in 12,6 miljarder kronor, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med 2020. Vi är därmed, trots covid-19, tillbaka på samma nivå som rekordåret 2019. Pengarna vi driver in går bland annat att finansiera den offentliga sektorn, till brottsoffer och till andra som behöver vår hjälp med att få betalt.
  • Hushållens totala skuld hos Kronofogden fortsatte att växa under 2021. I slutet av året var den 94,4 miljarder kronor – en ökning med ungefär 7 miljarder kronor sedan 2020.
  • 3,3 miljoner nya ärenden kom in till Kronofogden – en minskning jämfört med 2020, bland annat till följd av stödåtgärder under covid-19. Exempelvis kom det in 12 procent färre ansökningar med krav på att någon ska betala eller göra något (handräckning).
  • De krav som kom in handlade i 97 procent av fallen om att få betalt. Vanliga var krav om underhållsstöd, lån och andra krediter, kommunikationsskulder, skatter, fordonsrelaterade skulder och studielån. Kundernas väntetid minskade under året, framförallt i processen där vi fastställer krav.
  • 454 000 – så många privatpersoner och företag var skuldsatta hos Kronofogden under 2021. Det är en minskning jämfört med 2020. Exempelvis minskade antalet privatpersoner i våra register med drygt 11 000 personer. Av de skuldsatta var 34 procent kvinnor och 66 procent män.

Statistikrobot

Med hjälp av vår statistikrobot kan du se och jämföra hur skuldsättningen ser ut i kommuner, län och nationellt.

Statistikrobot

Händelser under året

Lättare att utföra ärenden på nya kronofogden.se

I september tryckte vi på knappen för nya kronofogden.se. Ny struktur, ny design och uppdaterade texter gör det enklare för besökaren att hitta till våra tjänster och utföra sina ärenden. Den nya webbplatsen är också bättre anpassad för användning i mobilen.

Ökat förtroende för Kronofogden

Kronofogden klättrade fem punkter i Kantar Sifos undersökning och uppnådde med anseendeindex 47 sitt bästa resultat hittills. 2021 var genomsnittligt index för deltagande myndigheter 35.

Dela din kunskap

Vi lanserade ”Dela din kunskap” – en digital utbildning som vänder sig till den som i sitt arbete möter människor med ekonomiska problem. Syftet är att få fler att prata om ekonomi och om skulder.

Vi motverkar brottslighet i gemensamma insatser

I september deltog Kronofogden i Operation Klöver 2 i Helsingborg – en myndighetsgemensam insats under polisens ledning mot organiserad brottslighet. Den gemensamma insatsen resulterade i intäkter på cirka 4,6 miljoner kronor i form av viten, böter och utmätta tillgångar med mera för de medverkande myndigheterna. Insatsen bidrog också till ökad kunskap och erfarenhet samt nya kontakter som främjar framtida samverkan.

Skuldsaneringstest ger preliminärt svar

Ett skuldsaneringstest lanserades under året på kronofogden.se. Testet ger ett preliminärt svar till den som har svårt att betala sina skulder på egen hand. Den som bedöms sakna förutsättningar för att få skuldsanering, får vägledning utifrån sin situation.

Enklare att svara med digital delgivning

Under hösten passerade vi 100 000 digitala delgivningar. Det betyder att många, redan tre månader efter lanseringen, valde e-tjänsten för att svara på krav. Digital delgivning blev därmed den vanligaste delgivningsformen.

Nytt material till barn

”Även jobbiga saker kan bli okej” – ett nytt material som riktar sig till barn – blev under året tillgängligt på webben. Här får barn svar på frågor om skulder och om Kronofogden. Barnkonventionen har varit vägledande i arbetet med att ta fram materialet.

Hela Sverige – vår arbetsplats

Covid-19 har medfört erfarenheter av att arbeta flexibelt. Under året rekryterade Kronofogdens it-avdelning medarbetare till tjänster med ”ospecificerad arbetsort”, och vi välkomnade nya kollegor i hela landet.

Rikskronofogden har ordet

Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde på Kronofogden

Kunderna möter en modernare myndighet

Under 2020 avslutade vi ett omfattande och resurskrävande arbete med att ersätta de gamla stordatorerna. 2021 är därför året när kunderna på allvar har börjat möta en modernare myndighet. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat fler digitala tjänster som ger kunderna en bättre överblick över sina ärenden och gör det enklare för dem att agera.

Ett exempel är vårt skuldsaneringstest där de med skulder får en preliminär uppskattning av möjligheterna till skuldsanering. Om skuldsanering inte bedöms vara en framkomlig väg, ger vi vägledning utifrån den individuella situationen. Ett annat exempel är de många krav som vi måste delge. Under året har det blivit möjligt för kunderna att digitalt bekräfta eller bestrida ett krav. Den nya tjänsten uppskattas – på kort tid har våra prognoser för antalet digitala delgivningar under året överträffats.

Vi motverkar brottslighet och ökar betalningar av skulder

Under året har vi haft ökade anslagsmedel för att stärka vårt arbete med att förebygga och motverka ekonomisk brottslighet och bidra i arbetet mot grov och organiserad brottslighet. Satsningen har bidragit till att välfärdssamhället sparar stora belopp och till att bland annat brottsoffer kan få betalt. En stor del av arbetet genomför vi tillsammans med andra myndigheter.

Bättre möjligheter att motverka överskuldsättning

På Kronofogden arbetar vi varje dag för att hjälpa människor som är oroliga för sin privatekonomi, och som vill få en ekonomi i balans. Vi arbetar också med att förhindra svår skuldsättning, själva och genom andra – de som i sitt yrke eller i ideella uppdrag möter människor som har eller riskerar att få ekonomiska problem. Under året har vi dessutom intensifierat vårt arbete för att förhindra att barn får skulder.

Covid-19 förändrar uppfattningen om en attraktiv arbetsgivare

Under covid-19 har vi behövt hitta nya sätt att arbeta och mötas. Mycket av detta, som fler digitala möten, tar vi med oss framåt. Vi gör det också möjligt att arbeta på distans för att vara en attraktiv arbetsgivare som rekryterar i hela Sverige.

Förtroendet för Kronofogden har ökat

Jag är glad och stolt över att förtroendet för Kronofogden ökade i Kantar Sifos anseendeindex för svenska myndigheter 2021. För oss är det ett tecken på att fler känner till oss, vårt viktiga uppdrag och vårt bidrag till samhällsnytta.

Läs årsredovisningen i sin helhet här Pdf, 3 MB.